Začátek schůze Poslanecké sněmovny
19. prosince 2001 v 9.47 hodin

Přítomno: 165 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, zahajuji 45. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás ještě jednou vítám. Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 41 poslance. Pozvánka vám byla rozdána ve čtvrtek 13. prosince t. r.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Platí, předpokládám, i nadále náhradní karta č. 2 u paní poslankyně Jirousové.

Přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom opět určili poslankyně Olgu Sehnalovou a Miroslavu Vlčkovou. Žádný jiný návrh nemám. Prosím, abyste se skutečně zaregistrovali, abychom mohli hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 1. Kdo souhlasí s takto navrženými ověřovatelkami? Kdo je proti?

Z přítomných 103 poslanců pro návrh 90, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o pořadu 45. schůze, jehož návrh je součástí pozvánky. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

 

Budeme hlasovat o návrhu pořadu 45. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 2. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 119 pro návrh hlasovalo 95, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Prvním bodem 45. schůze je

 

1.
Vládní návrh na vyslání dopravního letounu Armády České republiky s osádkou
pro podporu letounů včasné výstrahy Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)
/sněmovní tisk 1190/

 

Předložený návrh uvede ministr obrany Jaroslav Tvrdík, kterému uděluji slovo.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi předložit vládní návrh na vyslání dopravního letounu Armády České republiky s osádkou pro podporu letounů včasné výstrahy Organizace Severoatlantické smlouvy.

Po teroristických útocích dne 11. září 2001 schválila Severoatlantická rada dne 2. října 2001 aktivaci článku 5 Washingtonské smlouvy a následně podpořila osm požadavků Spojených států amerických jako výraz pomoci a solidarity členských zemí aliance.

Vláda České republiky svým usnesením č. 1042 ze dne 10. října 2001 schválila návrh na vyslání dopravního letounu Armády České republiky s osádkou pro podporu letounů včasné výstrahy Organizace Severoatlantické smlouvy na dobu 60 dnů ode dne vyslání, pokud o to Severoatlantická smlouva požádá.

Nabídka k využití letounu TU 154 byla Severoatlantickou aliancí přijata dne 11. října 2001 s tím, že její praktická realizace byla plánována od 15. října 2001. Platnost mandátu daného vládou České republiky tímto usnesením vypršela dne 13. prosince 2001. Severoatlantická aliance dopisem ze dne 6. prosince 2001 požádala Českou republiku o další vyčlenění letounu TU 154 pro podporu letounů včasné výstrahy, a to na dobu od 7. ledna 2002 s možností vyčlenění perspektivně na celý rok 2002. Vláda svým usnesením č. 1336 z 10. prosince 2001 následně schválila návrh na vyslání dopravního letounu Armády České republiky pro podporu letounů včasné výstrahy.

V rámci této žádosti se předpokládá plnění stejných úkolů jako v minulém období s tím, že operační prostor bude rozšířen o trasu mezi Evropou a Spojenými státy americkými.

Finanční náklady spojené s nasazením dopravního letounu budou rozděleny na náklady refundované Severoatlantickou aliancí, kde se jedná o provoz letadla, tzn. letecké pohonné hmoty a oleje a navigační poplatky a ubytování osádky letadla, a náklady hrazené z rozpočtu Ministerstva obrany, kde se jedná pouze o diety osádky.

Paní poslankyně, páni poslanci, žádám vás vzít uvedený materiál na vědomí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Chci se zeptat pana ministra zahraničí, zda si přeje také vystoupit. (Ministr si vystoupit nepřál.)

Vládní návrh projednal výbor pro obranu a bezpečnost a zahraniční výbor, jejichž usnesení vám byla rozdána do lavic. Prosím, aby se nejprve ujal slova zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan kolega Miloš Titz.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP