(9.30 hodin)

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní místopředsedkyně, vážné paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych v úvodu jako ministr práce a sociálních věcí ocenil debaty, které se odehrávaly v komisi, a abych konstatoval, že práce komise posunula uvažování o systémech důchodového zabezpečení směrem kupředu, směrem správným. Jsem přesvědčen o tom, že tato práce přinesla v prvé řadě autoritativní podklady, to znamená, že jednotlivá politická uskupení věří navzájem základním datům. Mají tedy představu o demografických modelech, mají představu o finančních modelech, mají představu o fungování systému a o důsledcích změn v tomto systému. Myslím si, že to je posun, který je velmi významný, a proto chci poděkovat ještě jednou členům komise a současně i sněmovně, která práci komise umožnila tím, že komisi zřídila.

Uvažování o důchodovém systému má velmi mnoho politických a hodnotových souvislostí, a musím říci, že komise prokázala, že cesty, kterými by se naše důchodová reforma měla vydat dále, nejsou ještě zcela uzavřeny, nejsou ještě zcela vydiskutovány, a že tedy k nějakému významnému řešení nemůže v tomto volebním období dojít.

Myslím si, že je velmi podstatné, abychom si uvědomili, že zůstávají dvě cesty, které jsou v zásadě k dispozici. Jednou cestou, kterou nezastávám v plném slova smyslu, je radikální reforma. Druhou cestou je postupná organická reforma a postupné změny jednotlivých parametrů důchodového systému.

V této souvislosti bych chtěl upozornit na to, že změna, pokud jde o výpočty předčasných důchodů, byla významnou změnou v parametrickém uspořádání našeho důchodového systému, a musím také konstatovat, že tato změna se zřejmě začala osvědčovat, protože počet lidí, kteří odcházejí do důchodu o něco později, se pozvolna začíná zvyšovat, i když na veškeré podrobné hodnocení je ještě velmi brzo a může v tom hrát roli nějaké nahodilé a ojedinělé kolísání.

Debata tedy neskončila tak, aby výsledek bylo možno interpretovat v tom smyslu, zda povinné důchodové pojištění, či důchodové pojištění průběžné. Rozpory mezi politickými stranami zůstávaly, i když jsem přesvědčen o tom, že průběžný důchodový systém získal na váze, a jsem také přesvědčen o tom, že komise v zásadě, i když nikoli explicitně, debatu o kapitálových důchodových systémech ukončila. Povinný důchodový systém již není zastáván nikým s dostatečnou vehemencí a úsilím, aby mohl být zřízen.

Jsem přesvědčen také o tom, že poslední vývoj v důchodových systémech, konkrétně v Argentině, a vývoj například v Maďarsku ukazují, že povinné důchodové spoření je svým způsobem slepou uličkou. V Argentině znamenal zhroucení důchodového systému a v podstatě zbídačení důchodců. Jen mimochodem chci uvést, že provozní spotřeba argentinských povinných fondů byla přibližně 30 až 35 % vybraného pojistného, zatímco provozní náklady našeho systému se pohybují mezi 2 až 3 % vybraného pojistného, čili jde tu o absolutní rozdíl. Argentina je jistě pro nás zajímavý příklad, který ukazuje, že povinné důchodové systémy nejsou žádným všelékem, žádným zázračným lékem, ale přesto mi dovolte, abych se přemístil alespoň v myšlenkách na důchodový systém do střední Evropy.

Chtěl bych vás, vážení poslanci a vážené poslankyně, kteří jste v této sněmovně, a mohu tedy s vámi hovořit přímo a předpokládat, že ve sněmovně jste proto, že vás problematika důchodového systému zajímá, a že proto mi umožníte, abych se vyjádřil k některým zásadním věcem v relativním klidu v jednacím sále.

Dovolte mi tedy, vážené poslankyně a vážení poslanci, abych vám sdělil, že povinný systém, který byl zaveden v Maďarsku, byl od 1. 1. 2002 zrušen. Povinné důchodové systémy v Maďarsku byly zrušeny, protože se ukázalo, že nejsou schopny poskytnout ta plnění, o kterých se hovořilo, a dostávaly se v podstatě do stavu zcela zásadní nerovnováhy. Situace je takováto. Od 1. 1. 2002 si mohou noví pojištěnci vybrat, zda chtějí průběžný systém, či fondový systém. Dříve ve fondovém systému museli být povinně všichni. Ti, kteří přišli dosud do povinného fondového systému, se mohou vrátit do průběžného systému. Lhůta pro návrat se opakovaně prodlužuje. Ukazuje se, že povinný důchodový systém v Maďarsku se dostal do zcela zásadní krize.

Dále - nebyl splněn slib, že do fondového systému se budou postupně zvyšovat příspěvky ze 6 na 8 %. Ukazuje se tedy, že tato cesta i v našich středoevropských poměrech - a myslím, že na maďarský systém a příklad bychom neměli zapomínat - je cestou, která je riskantní, a zdá se, že tato zkušenosti ukazuje, že tato cesta jasně nevede k cíli.

Dovolte mi, dámy a pánové, abych vyjádřil hlavní teze koncepce pokračování důchodové reformy, tak jak jsou v současné době zformulovány Ministerstvem práce a sociálních věcí a jak také odpovídají koncepci zastávané sociální demokracií jakožto politickým proudem s velkou tradicí, politickým proudem, který byl u začátku a u všech důležitých a zlomových bodů rozvoje důchodového systému.

Základními tezemi tedy jsou:

- Změny systému mohou probíhat pouze postupnou, evoluční cestou. Nepovažujeme za možné provádět radikální reformu.

- Další tezí je chápat důchodový systém jako nedílnou součást národní ekonomiky. Nelze jej samozřejmě vyjímat z národohospodářského kontextu.

- Další klíčovou a podstatnou tezí je, že smyslem a posláním důchodového systému je zajistit příjmy ve stáří, při vzniku invalidity či pozůstalým při úmrtí, ale nikoli zástupně řešit problémy jiných oblastí, například nezaměstnanosti, chudoby, rozvoje kapitálového trhu, privatizace atd.

- Další tezí je, že jakákoli reforma musí být výsledkem širokého společenského konsensu. Vzhledem k politickému systému v České republice a k obtížnému hledání konsensu předpokládám, že naše cesta nebude o nic snazší, než byla např. cesta švédská či v jiných zemích, že debata bude probíhat ještě velmi dlouho. Důležité a podstatné je postupovat dílčími dohodnutými kroky v rámci celkového uznaného plánu.

Jaký byl dosavadní vývoj reformy? Byly odstraněny tzv. preference. To je významný modernizační systém a tento prvek změny je třeba hájit. Bylo zavedeno pojistné, opět je to významný posilovací prvek, který je třeba hájit. Byla zavedena dvousložková konstrukce výpočtu důchodu, opět významná technická inovace, kterou je opět potřeba hájit. Byla zavedena zákonná pravidla pro valorizaci důchodů v základním systému. I tento princip, že valorizace se odehrává na základě zákonem stanovených valorizačních pravidel, je důležitý a je třeba ho hájit.

V této souvislosti mi dovolte říci, že hodlám předložit a považuji za správný návrh pevné valorizace důchodů každý rok, tak aby byla posílena jistota důchodců. Stejně tak považuji za důležité, aby valorizace - a to je koncepční rozhodnutí - nebyla vázána pouze na nárůst cenového indexu, ale aby byla vázána a přihlížela i k vývoji mezd.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP