(11.00 hodin)
(pokračuje Exner)

Já se domnívám, že můžeme spolu s panem poslanec Tlustým hovořit o tom, že nejsou opravdu ohroženi dnešní důchodci, nezměníme-li podstatně zákon o důchodovém pojištění a vyplácené důchody, které v současné době jsou, s tím ale, že bohužel valorizace ani v současné době nezajišťuje, aby byl zachován poměr mezi průměrnou mzdou - ať už hrubou, nebo čistou - a důchodem.

Ale do budoucna navrhujete, aby se tato věc zhoršila. Pro ty, kteří nemají na to, aby si platili důchod mimo, o řešení nemluvíte. Je potřeba zcela jednoznačně říci, že současný systém v sobě neobsahuje jen solidaritu, ale také v sobě obsahuje zásluhovost. Je možné hovořit o tom, jak i v současném systému jsou tyto dvě složky zastoupeny a zda by se neměly posílit, protože bohužel se nám znovu stává, že se důchody, především té spodní části hodnot, vyrovnávají a jsou pro příliš mnoho skupin obyvatel v nevelkém rozsahu takřka stejné.

Ale založit zásluhovost jen na tom, kdo má vyšší příjmy, popř. hodně vysoké příjmy než průměrné, to není možné. Navíc, vážení kolegové, se nedokážete ve svých návrzích vypořádat s tím, co dělat v případech různých kolapsů těchto systémů nebo kolapsů těch, kdo za tyto systémy ručí. Vydáváte naše budoucí důchodce a nás, protože většiny z nás se to týká, příliš velkému nebezpečí. Čím mladší lidé, tím větší nebezpečí pro ně plyne ze způsobů, které navrhujete.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do sloučené obecné rozpravy? Není tomu tak, končím sloučenou obecnou rozpravu.

Nyní se ptám pana navrhovatele Sobotky, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Ano. Hovoří pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolil bych si na úvod svého vystoupení předložit návrh usnesení, který schválila dočasná komise pro důchodovou reformu. V tomto usnesení komise doporučila Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí závěrečnou zprávu dočasné komise pro důchodovou reformu."

Pokud bych se měl velmi stručně vrátit k proběhlé rozpravě, jež se dílem týkala práce komise pro důchodovou reformu, dílem se týkala předložené koncepce důchodové reformy, musím konstatovat, že ve většině diskusních příspěvků nezazněla nějaká konkrétní kritika, která by se týkala textu předložené zprávy dočasné komise. Zaznamenal jsem ji pouze v jednom případě, kde pan předseda Klaus se pozastavoval nad tím, zda v tomto textu je dostatečně zdůrazněna naléhavost penzijní reformy v České republice. Domnívám se, že v několika částech této zprávy je konstatováno, že je nutno přistoupit ke změnám našeho penzijního systému a že v případě, že bychom k takovým změnám nepřistoupili, mělo by to negativní dopady, a to nejen směrem k veřejným financím v České republice, ale také samozřejmě k životní situaci a důchodovým nárokům důchodců anebo lidí, kteří se budou dostávat v příštích letech do důchodového věku.

Musím říci, že většina diskusních vystoupení nezpochybnila význam a nezpochybnila v zásadě práci dočasné komise pro důchodovou reformu, a podle mého názoru lze říci, že pokud bychom se zeptali, zda to, že komise vznikla a půl roku působila, zda přiblížila důchodovou reformu v České republice, pak si myslím, že je možno odpovědět "ano".

Chtěl bych rovněž uklidnit všechny přítomné kolegyně a kolegy v tom smyslu, že debata, která probíhala na téma penzijní reformy v dočasné komisi, byla daleko méně vypjatá, byla daleko méně exponovaná a byla daleko méně ideologická než některá vystoupení, která zazněla v diskusních vystoupeních na plénu Poslanecké sněmovny. Snažili jsme se hodnotit fakta, snažili jsme se vést debatu ve věcné rovině, protože pouze takto bylo možno dospět k oněm základním shodám, které jsou ve zprávě dočasné komise obsaženy.

V tuto chvíli tedy bych požádal Poslaneckou sněmovnu, zda by tuto zprávu mohla vzít na vědomí. Věřím, že tato zpráva poslouží našim nástupcům v tom, aby přiblížili a dosáhli reformy důchodového systému v této zemi.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se pana místopředsedy vlády Špidly, zda si přeje přednést závěrečné slovo. - Je tomu tak. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, myslím, že je skoro zbytečné debatovat o některých dalších detailech.

Snad jen bych chtěl znovu připomenout, že koncepce ODS je založena na britském důchodovém systému a že tento důchodový systém nevyřešil žádnou z otázek, které s naším důchodovým systémem jsou spojeny. Tato koncepce mimo jiné vyžaduje významné přechodné období, o němž se stručně dá říci, že ten, kdo je v současné době v aktivním věku, dostane jednotný důchod, bude mít zajištěn jednotný důchod přibližně na úrovni životního minima, a to, co se mu podaří naspořit, pomůže, že na tom bude o něco lépe. Jeho zatížení zůstane samozřejmě stejné, protože je třeba velmi dlouhou dobu financovat důchodce, kteří jsou v současné době v důchodovém systému. Čili stručně řečeno, taková je koncepce. Jistě je možná, ale je nepraktická, v našich poměrech nerealistická a má vysoké transakční náklady a malé přínosy.

Nebudu se také dotýkat toho, zda vláda učinila dost, nebo málo. V každém případě mohu říci, že návrh tzv. Sociální pojišťovny obsahoval celou řadu dalších koncepčních věcí, ale to bych asi překročil rámec současného závěrečného slova.

Dovolte mi tedy, abych znovu zdůraznil, že komise odvedla velmi dobrou práci, vytvořila podklady a vytvořila důvěru v podklady, které máme k dispozici, takže se mohly stát základnou pro důchodovou debatu.

Považuji za možné a rozumné, aby takováto komise byla ustavena okamžitě po vzniku nové sněmovny a aby v ní okamžitě byly diskutovány jednotlivé návrhy na dílčí změny v důchodovém systému, včetně návrhů na změny, které jsou zásadního rázu. Musím říci, že zkušenost s demokratickým politickým prostředím prakticky ve všech zemích Evropy, pokud jsem ji měl možnost prostudovat ve vztahu k důchodovému systému, říká, že nikde se neodehrávají zlomové reformy, že pokud jsou zlomové reformy, přinášejí řadu problémů, a že tato věc je vždy velmi dlouhodobá.

Myslím si tedy, že bychom měli práci komise obnovit, respektive že příští sněmovna by měla práci komise obnovit, a to hned při svém ustavení jako stálou komisi, a začít diskutovat - jak už jsem řekl - menší i větší principy, které včleníme po dohodě do dalšího vývoje našeho důchodového systému. Plně se přikláním k názoru, který tu několikrát zazněl, že důchodový systém vyžaduje poměrně velkou shodu a že tato shoda se jistě dá najít, protože přes veškeré spory a veškeré odlišné myšlenkové koncepce se ukazuje, že jsou průřezové názory.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP