(11.10 hodin)
(pokračuje Špidla)

Jsem velmi rád, že pan poslanec Tlustý parafrázoval moji základní myšlenku, že není třeba důchodovou debatu hysterizovat, že důchodový systém je v principu stabilní, avšak že je velmi správné na jeho změnách intenzivně pracovat. To je myšlenka, o které nepochybuji.

Stejně tak se vynořily některé, byť zdánlivě podružné věci, na kterých je zjevně shoda. Odstranění souběhu nebo zákazu souběhu pobírání důchodu a pracovní činnosti. Myslím si, že i to je věc, která je zřejmá. Uchovala se shoda mezi tím, že průběžný důchodový systém je třeba doplňovat, dále doplňovat spořicími důchodovými systémy. I v tom je shoda. Myslím si, že není sporu o tom, nebo alespoň tak se mi věc jevila, že existuje shoda na koncepci pružného věku odchodu do důchodu atd. Mohl bych tak pokračovat.

Dámy a pánové, snad ještě jedna konkrétní poznámka. Pan poslanec Volák udělal vazbu demografie - důchodový systém. Vazba má tři členy: demografie, produktivita a důchodový systém. Čili součet nebo násobek nebyl úplný, a proto panu poslanci vyšlo chybné číslo. Jeho úvaha byla založena na metafoře nebo na situaci, uvědomíme-li si, že v roce 1920 bylo v našem zemědělství asi 20 % lidí, v současné době jsou to přibližně 4 %, a přesto je výživa stejného počtu obyvatel zachována. Čili produktivita tam hraje důležitou roli, ale to je okrajové.

Dámy a pánové, dovolte mi tedy, abych komisi poděkoval za práci, kterou vykonala. Myslím si, že to je práce na naše poměry mimořádně kvalitní a mimořádně rozsáhlá, a dovolte mi, abych vyjádřil názor, že komise bude pokračovat ve své práci okamžitě po vzniku nového parlamentu, nové sněmovny, které dají voliči nový mandát. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní se ptám pana zpravodaje Hofmana, zda si přeje vystoupit.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vše, co mělo být řečeno, už tady řečeno bylo. Já si dovolím zopakovat jako zpravodaj k těmto dvěma bodům jednání jen návrhy na usnesení.

První návrh na usnesení přednesl předseda dočasné komise pro důchodovou reformu kolega Sobotka, který zněl: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí závěrečnou zprávu dočasné komise pro důchodovou reformu."

Druhý návrh na usnesení jsem přednesl já a ten zněl: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že se do konce třetího volebního období nebude zabývat tiskem 916 - Hlavní teze a koncepce dalšího pokračování důchodové reformy."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli jsme ukončili sloučenou obecnou rozpravu ke dvěma bodům, to znamená, že v tuto chvíli budeme pokračovat rozpravou podrobnou, a nejprve k bodu 49 - Závěrečná zpráva dočasné komise Poslanecké sněmovny pro důchodovou reformu.

V tuto chvíli zahajuji podrobnou rozpravu a konstatuji, že návrh usnesení není třeba opakovat, neboť byl rozdán písemně a byl přednesen navrhovatelem. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy k tomuto návrhu? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

Budeme tedy hlasovat o předloženém návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí závěrečnou zprávu dočasné komise pro důchodovou reformu."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 101, které v tuto chvíli zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 101 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 141 vyslovilo 125 a jeden byl proti.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Nyní doprojednáme ještě bod 50 schváleného pořadu schůze. Obecná rozprava byla taktéž ukončena.

V tuto chvíli zahajuji rozpravu podrobnou a vzhledem k tomu, že prostřednictvím sněmovního tisku bylo rozdáno navrhované usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, tento návrh také není nezbytné opakovat. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravu k tomuto bodu? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu.

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení: Poslanecká sněmovna nebude dále projednávat Hlavní teze koncepce dalšího pokračování důchodové reformy, tisk 916, jak bylo navrženo výborem pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 102, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 102 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 148 vyslovilo 91 a 40 bylo proti.

 

Tím jsme taktéž ukončili projednávání tohoto bodu.

Nyní udílím slovo paní poslankyni Veronice Nedvědové s procedurálním návrhem.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já bych vás chtěla poprosit o následující procedurální návrh. Je to návrh týkající se tisku 1050 - návrh zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 344 o katastru nemovitostí, který má jít do prvního čtení. Vzhledem k tomu, že členové zastupitelstva by se rádi alespoň na balkoně zúčastnili tohoto projednávání, chtěla bych vás požádat, zda by bylo možné tento návrh zařadit na příští týden na středu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Na středu na kdy, paní poslankyně?

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Pevné body tam, tuším, nejsou zařazeny, takže kdyby to byl první bod, bylo by to možné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto procedurálním návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 103, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 103 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 150 vyslovilo 107 a 8 bylo proti.

 

Dalším bodem je bod

 

170.
Návrh Poslanecké sněmovny na odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 

Připomínám, že zákon o rozhlasovém a televizním vysílání taxativně stanoví důvody, kdy může Poslanecká sněmovna navrhnout předsedovi vlády odvolání člena této rady z funkce, § 7 odst. 7a) až c). Předseda vlády na návrh Poslanecké sněmovny člena odvolá neprodleně po obdržení návrhu podle § 7 odst. 1.

O zařazení tohoto bodu požádal poslanec Vladimír Mlynář, kterého prosím, aby se ujal slova, svůj návrh odůvodnil a přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Děkuji, paní předsedkyně. Vážená vládo, vážení kolegové, dovolte mi, abych zdůvodnil, proč jsem podal návrh na zařazení tohoto bodu.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je podle zákona, který jsme schválili, správním úřadem, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání a dohlíží na zachování a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, převzatého vysílání, dbá na jeho obsahovou nezávislost a plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy. Tolik definice.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP