(12.30 hodin)
(pokračuje Emmerová)

S ohledem na možná poškození zdraví při poskytování zdravotní péče je nezbytné takové pojištění zdravotnickým zařízením nejen umožnit, ale i nařídit.

Navrhovaná úprava umožní zdravotnickým zařízením dostát své povinnosti, dojde-li k nutnosti odškodnění zdraví pacienta, a pacient takto získá právní jistotu, že bude v případě poškození zdraví skutečně náležitě odškodněn a jeho odškodnění nebude závislé například na nepříznivé finanční situaci zdravotnického zařízení, kde k poškození zdraví došlo.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím pana poslance Tlustého jako zpravodaje pro první čtení.

Sděluji, že paní poslankyně Jirousová má náhradní kartu č. 22.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, uvedl bych velmi stručně, že podstatou tohoto návrhu je uložení povinnosti státním nemocnicím se pojišťovat proti důsledkům svých postupů. Myslím, že vzhledem ke známým případům z minulosti je to návrh, který je hoden dalšího projednání.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou formální přihlášku. Mám - pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, stejně jako předkladatelé i zpravodaj souhlasím, aby tento věcný problém byl řešen zákonnou normou.

Chci se zeptat předkladatelů, případně zástupce ministerstva: Stanovisko vlády k tomuto tisku je nesouhlasné s tím, že si je vláda vědoma, že by se to mělo řešit jiným způsobem, nikoli změnou zákona o rozpočtových pravidlech. Na straně 2 stanoviska se hovoří, že vláda doporučuje, "aby předmětná povinnost byla řešena novelizací zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů", a to formou uplatnění pozměňovacího návrhu. Chci se zeptat, zda předkladatelé zvažovali tuto možnost a jestli v případě, že tento zákon neprojde nebo bude ve druhém čtení, využijí možnosti, kterou nabízí vláda a kterou vláda upřednostňuje.

Za sebe mohu říci, že bych rovněž dal přednost řešení tohoto věcného problému formou úpravy zákona č. 20/1966 Sb., a nikoli, jak to navrhují předkladatelé, úpravou zákona č. 218 o rozpočtových pravidlech.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně Emmerová.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane předsedo, vážení přítomní, s připomínkou pana Recmana souhlasím. Jen na vysvětlenou bych chtěla říci, že stanovisko vlády pochází z doby, kdy ještě byl v možném projednávání zákon o zdravotní péči. Tam tato záležitost byla ošetřena.

Naproti tomu mám připravenu verzi, kterou pan poslanec navrhoval. Je samozřejmě možná. Vzhledem k tomu, že naše dny v této Poslanecké sněmovně se krátí, a vzhledem k tomu, že jde o problém poměrně aktuální, viz například nedávná kauza ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, ráda bych, aby toto ustanovení bylo co nejdříve uvedeno v život.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Kdo se dále hlásí do rozpravy? Rozpravu končím. Pan poslanec David - nezlobte se, nebylo to vidět.

 

Poslanec Ivan David: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych se předkladatelů zeptat, zda nepokládají za dostatečné, že podmínkou uzavření smlouvy se zdravotnickým zařízením je právě pojištění proti škodám způsobeným touto činností zdravotnického zařízení v neprospěch pojištěnců. Nejsem si jist, zda se má zákonem ukládat taková povinnost a vymýšlet pro pojišťovny další produkty, které by mohly zlepšovat u komerčních pojišťoven jejich hospodářskou bilanci.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Znovu paní poslankyně Emmerová.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane předsedo, vážení přítomní, jenom na vysvětlenou. V povinnosti zdravotnických zařízeních v gesci státu to není, takže některá z nich tato pojištění uzavírají, některá nikoli. U těch, která je neuzavírají, potom pohledávky pacientů, kteří jsou v těchto zařízeních poškozeni - předpokládám, že většinou neúmyslně - jsou těžko vymáhatelné, zvláště u těch zařízení, kde jsou s hospodařením v minusu. Domnívám se, že když by tato záležitost byla sjednocena jak u nestátních, tak tím spíše u státních zařízení, bylo by to jedině správně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se někdo další? Definitivně rozpravu končím. Žádné návrhy nepadly.

Je zde návrh přikázat k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh?

Odhlásím vás, prosím, abyste se zaregistrovali.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh na přikázání rozpočtovému výboru, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování 268 z přítomných 124 pro 117, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme ukončili projednávání bodu 82.

 

Dostáváme se k bodu 83, kterým je

 

83.
Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka, Stanislava Voláka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1178/ - prvé čtení

 

Prosím pana poslance Krásu, aby jménem navrhovatelů tento předložený návrh uvedl. Zpravodajem je pan poslanec Ježek. Vyslechněte pana poslance Krásu.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, předstupuji před vás jménem předkladatelů návrhu zákona s velmi jednoduchou novelou zákona o dani z příjmů. Tato novela obsahuje pouze tři ustanovení, která mají zvýšit motivaci občanů k penzijnímu připojištění. Navrhuje se zvýšit odpočitatelná položka u daní z příjmů fyzických osob z 12 tisíc na 18 tisíc, navrhuje se zvýšit daňový odpočet u zaměstnavatelů ze 3 % na 5 % daňového základu při podpoře svých zaměstnanců na penzijní připojištění.

Tyto návrhy přesně korespondují s tím, co navrhovala vláda při předložení návrhu zákona o zaměstnaneckých penzijních fondech. Předkladatelé se domnívají, že tato motivace je velmi důležitá k tomu, abychom mohli do budoucna realizovat penzijní reformu.

Podle mých dostupných informací tento návrh koresponduje s řadou politických představ některých stran zastoupených v Poslanecké sněmovně a odpovídá i jejich názoru na to, jak by se měla odvíjet motivace občanů k odkládání spotřeby na pozdější dobu a k vytváření si vlastních finančních zdrojů pro zabezpečování stáří.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP