(9.10 hodin)

(pokračuje P. Němec)

Vzhledem k tomu, že tento vládní návrh sleduje hranici jednoho milionu korun, je identifikace vkladatele na účet jednoznačně zajištěna už podle jiných právních předpisů. Ústavně právní výbor rovněž navrhuje zpřesnit kompetenci ke kontrole dodržování tohoto zákona, a to na orgán Ministerstva financí, případně územní finanční orgán. Dále ústavně právní výbor navrhuje upravit sankci a dobu, po kterou je možné takovou sankci uložit. Ústavně právní výbor navrhuje změnit personální působnost zákona na působnost teritoriální s vynětím osob, které požívají diplomatických imunit a výsad podle mezinárodních smluv.

Dámy a pánové, domnívám se, že tento komplexní pozměňovací návrh je lepší předlohou než původní vládní návrh, a proto na počátku podrobné rozpravy navrhnu, aby komplexní pozměňovací návrh, který je součástí usnesení ústavně právního výboru, byl vzat za základ projednávání tohoto sněmovního tisku ve druhém čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Po tomto vystoupení budeme tedy pokračovat v přerušené podrobné rozpravě, do které se hlásí svérázným způsobem pan zpravodaj Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji za udělení slova. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych díky usnesení ústavně právního výboru se nejdříve dohodnout o proceduře, protože se dostáváme do problému, že jelikož už jednou tento návrh zákona prošel druhým čtením a byl zpracován sněmovní tisk 872/2, pozměňovací návrhy, tak je třeba se vypořádat s otázkou, co s těmito pozměňovacími návrhy, nota bene tyto pozměňovací návrhy byly dávány k původnímu návrhu. Proto bych požádal, aby jejich navrhovatelé eventuálně tyto pozměňovací návrhy buď potvrdili, že platí, popř. je upravili tak, aby mohly být zapracovány i do návrhu ústavně právního výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pokud se podívám do tisku 872/2, tak se jedná o pozměňovací návrhy usnesené v rozpočtovém výboru, potom pozměňovací návrh váš, pane zpravodaji, a potom pozměňovací návrh pana poslance Radima Chytky. Považuji toto za rozumný návrh.

Hlásí se pan zpravodaj.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Chtěl bych v podrobné rozpravě předložit pozměňovací návrhy, které vyplývají z původně předložených, a to upravit svůj pozměňovací návrh, upravit pozměňovací návrhy pana kolegy Chytky, aby nemusel i on vystupovat, a předložit i nové.

Proto bych navrhl k usnesení ústavně právního výboru pozměňovací návrh v § 3 odst. 1, kde bych číslovku 1 milion navrhl alternativně nahradit číslovkami 2 miliony, 3 miliony a 5 milionů.

Poté bych měl ještě jeden pozměňovací návrh č. 2, a to: V § 5 odst. 1 bych navrhl upravit původní větu, která by zněla: "Kontrolní orgán uloží poskytovateli i příjemci platby, kteří poruší povinnost stanovenou v § 3, pokutu až do výše…" Dále by to pokračovalo stejně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, domnívám se, že bych měl přednést oficiálně návrh, který jsem avizoval v úvodním slově, tedy návrh, aby se Poslanecká sněmovna usnesla, že za základ projednávání ve druhém čtení -

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mám pocit, že už pan poslanec přeformulovával své poslanecké návrhy.

 

Poslanec Pavel Němec: Právě proto, že pan kolega Doležal přeformuloval pozměňovací návrhy tak, aby byly ke znění usnesení ústavně právního výboru, tak si myslím, že tím více bychom měli odhlasovat, že základem je sněmovní tisk ve znění usnesení ústavně právního výboru, tedy ve znění komplexního pozměňovacího návrhu. Bylo by samozřejmě správné o tom hlasovat předtím, než pan poslanec Doležal začal mluvit, ale tím spíše bychom ho měli uvést v jistotu, že jeho pozměňovací návrhy -

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, myslím, že se dobýváte do otevřených dveří, ale prosím, klidně. Je to návrh procedury, o které rozhodneme v hlasování.

Prosím všechny, kdo se chtějí zúčastnit, aby se přihlásili. Nepovažuji to za dramatické hlasování, proto nikoho nepřivolávám.

 

Zahajuji hlasování, které má pořadové číslo 334. Ptám se, kdo souhlasí s tím, abychom vzali za základ usnesení ústavně právního výboru. Kdo je proti?

Ze 129 přítomných pro 107, nikdo proti. návrh byl přijat.

 

Ptám se, kdo se ještě hlásí do podrobné rozpravy. Pan kolega Urban, potom pan kolega Vlček, poté pan kolega Recman.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych předložil pozměňovací návrh k návrhu zákona o omezení plateb v hotovosti, sněmovní tisk č. 872.

a) Nadpis zákona zní: Zákon o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona o spotřebních daních.

b) Za uvozující větu se vkládá text, který zní: Část I: Zákon o omezení plateb v hotovosti.

c) Za § 6 se vkládá text, který zní: Část II: Změna zákona o spotřebních daních.

§ 7: Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb., zákona č. 148/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 303/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 262/2001 Sb. a zákona č. 493/2000 Sb., se mění takto:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP