(9.20 hodin)
(pokračuje Urban)

1. V § 2 písm. k) se slova "podle zvláštního právního předpisu" nahrazují slovy "celního sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2000".

2. Poznámka pod čarou č. 8a se zrušuje.

d) Dosavadní § 7 se označuje jako § 8.

e) § 8 - Tento zákon nabývá účinnosti dnem ... s tím, že ustanovení § 7 nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Dovolte nyní krátké zdůvodnění.

V zákonu o spotřebních daních jsou výrobky, které jsou předmětem daně, definovány podle číselného kódu celního sazebníku platného od 1. ledna 2000. Celní sazebník byl však k 1. lednu tohoto roku novelizován, takže se číselný kód uvedených výrobků změnil. Je tedy třeba stanovit, že pro účely zákona o spotřebních daních platí nadále označení podle původních kódů. Toho se dosáhne tím, že se odkaz na příslušné kódy převede z informativní poznámky pod čarou do vlastního závazného textu zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Vlček, připraví se pan kolega Recman.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovolte, abych přednesl krátký pozměňovací návrh k tisku 872 Platby v hotovosti.

Změna zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů, zákon o České konsolidační agentuře, v § 19 odst. 4 se na konec textu doplňuje věta, která zní: "Ustanovení § 3 odst. 2 tohoto zákona se v těchto případech nepoužije."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Hovoří pan kolega Recman, poté pan kolega Pavel Němec.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, přednesu pozměňovací návrh, který se vztahuje k § 3 odst. 1 tisku, který jsme vzali za základ, tzn. usnesení ústavně právního výboru pod tiskem 872/3, a dotýká se limitu, od kterého vzniká poskytovateli povinnost provést platbu bezhotovostně.

Navrhuji, aby původní částka 1 milion korun byla nahrazena touto částkou: ve variantě I. 500 000 Kč, ve variantě II. 750 000 Kč.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Dále má slovo pan kolega Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh k § 5: V § 5 se odst. 3 vypouští.

Podle mého názoru tento návrh zákona je speciálním návrhem zákona, který konstruuje vlastní sankce, a podle mého názoru tento odst. 3 je nadbytečný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Žádnou další přihlášku nemám, proto podrobnou rozpravu končím.

Ujišťuji se u pana zpravodaje, že nezazněl žádný návrh na zamítnutí nebo vrácení tisku (zpravodaj potvrzuje), končím tedy projednávání druhého čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem je

 

45.
Vládní návrh zákona správní řád
/sněmovní tisk 1070/ - druhé čtení

 

Jak řekl pan ministr, jeho potupa. Předložený návrh zákona uvede ministr vnitra Stanislav Gross. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, budu poměrně stručný.

Chtěl bych především připomenout, že materie, kterou projednáváme, správní řád, byl projednáván v prvém čtení před několika měsíci. Poté se tímto návrhem zabýval ústavně právní výbor, s tím, že Ministerstvo vnitra se snažilo maximálně vyjít vstříc požadavkům Poslanecké sněmovny a poslancům, a to jak ve vazbě na některé úpravy samotného správního řádu, tak i v řešení otázek exekučního řádu, resp. úpravy exekuce, neboť Poslanecká sněmovna ve stejné době, kdy projednávala tento návrh zákona v prvém čtení, zamítla vládní návrh exekučního řádu. My jsme se tehdy zavázali, že tuto problematiku zapracujeme do správního řádu. To se podařilo, zaslali jsme ústavně právnímu výboru komplexní pozměňovací návrh a já jsem rád, že ústavně právní výbor v tomto směru akceptoval tento komplexní pozměňovací návrh.

Musím tedy připomenout, že od původního vládního návrhu na základě tohoto komplexního pozměňovacího návrhu, který byl projednán v ústavně právním výboru a schválen, došlo k řadě změn. Přesto si myslím, že jsou to změny, které vedou správným směrem, a vzhledem k tomu, že jsme udělali maximum pro to, aby určité výhrady některých poslanců a poslankyň byly odstraněny, doufám, že budeme schopni dospět k nějakému racionálnímu závěru, protože neschválení správního řádu by podle nejen mého názoru, nýbrž podle názoru celé vlády znamenalo poměrně velké komplikace jak ve vazbě na reformu správního soudnictví, tak i ve vazbě na reformu veřejné správy.

Je zapotřebí upozornit na to, že starý správní řád, dosud platný správní řád, sice byl na dobu svého vzniku poměrně kvalitní procesní normou, avšak v současné době, především po roce 1995, je mnoho ustanovení, která ve správním řádu chybějí, což znamená, že řadu institutů správní řád nezná. Je tedy zapotřebí proces ve správním řízení dostat do polohy odpovídající právnímu státu, protože do současné doby některé úkony ve správním řízení by jen velice těžko hledaly oporu v zákoně, protože před rokem 1989 se řada věcí řešila určitým zvykovým postupem, což samozřejmě v současné době dělá určité problémy. Upozorňuji na to, že správní orgány v mnoha případech právě kvůli tomu, že ne všechny věci mají oporu v zákoně, čelí v některých případech žalobám, a je tu poměrně velké riziko a jsou zkušenosti, že některé z těchto žalob proti správním orgánům jsou úspěšné právě vzhledem k nedostatkům v této procesní normě.

Chtěl bych tedy požádat poslankyně i poslance, aby se z tohoto pohledu této předloze věnovali, abychom dokázali dospět k závěru, který nepochybně všichni chceme, to znamená, aby procesní normy ve správním řízení odpovídaly začátku nového tisíciletí, ve kterém se nacházíme.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministrovi.

Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1070/1. Prosím, aby se nyní slova ujal zpravodaj výboru pan kolega Zdeněk Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane místopředsedo, vážená sněmovno, ústavně právní výbor doporučuje vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, přičemž pozměňovací návrhy přijaté ústavně právním výborem jsou komplexními, a v podrobné rozpravě navrhnu, aby další pozměňovací návrhy byly podávány ke znění pozměňovacího návrhu ústavně právního výboru a aby ten byl podkladem dalšího projednávání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP