(9.40 hodin)
(pokračuje Jičínský)

Já nechci teď hovořit o tom, jaký byl správní řád z roku 1967. Sami dobře víte, že už musel být x-krát novelizován, protože přece jenom poměry se podstatně změnily, struktura veřejné správy je jiná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane poslanče. Chtěl bych opravdu poprosit ty kolegy, kteří po většinu jednání sněmovny v jednacím sále ani nejsou, aby v okamžiku, když nás navštíví, jednání sněmovny nerušili.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Takže myslím, že přece jenom nastal čas, aby byl vytvořen nový základní procedurální režim pro veřejnou správu, a ten máte před sebou. Já také považuji za pozitivní, že komplexní pozměňující návrh, který projednal po složitém jednání ústavně právní výbor, v mnohém se liší od původní předlohy, a to ku prospěchu tohoto komplexního pozměňujícího návrhu. Mnohé náměty, mnohé výhrady, které byly k původní předloze předloženy, jsou řešeny.

Samozřejmě ten předpis je tak složitý ne proto, že by to byl záměr předkladatelů, ale protože problematika je komplikovaná, a nemyslím si, že kdybychom se tímto předpisem zabývali podstatně déle, že se na řadě věcí shodneme. Prostě jsou tu určité rozdíly a chci také říci, že samozřejmě u tak komplikovaného předpisu musíme počítat s tím, že bude-li schválen a nabude-li účinnosti, budou se v procesu jeho uplatňování ukazovat různé problémy, že bude třeba ty či ony instituty měnit. Ale to je skutečnost, kterou známe i z řady jiných předpisů. Takže k tomu, co tu bylo řečeno jako pochybnost, zda vůbec je vhodné tento návrh přijmout, já osobně jsem toho názoru, že je podstatně lépe tento návrh přijmout a potom jej v procesu praktických zkušeností ověřovat a případně i modifikovat, než čekat dlouhý čas, než se vytvoří nějaký nový návrh. Musíme počítat s tím, že ke každému návrhu bude samozřejmě opět celá řada připomínek, protože jsou tu problémy jak teoretické, kde jsou různé názory, jako už to u tak složitých předpisů bývá, tak samozřejmě budou i různé přístupy z praxe.

Takže osobně doporučuji, aby sněmovna postoupila tento návrh do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Další přihlášku nevidím, obecnou rozpravu končím.

 

Pan poslanec Beneš navrhl vrátit návrh zákona výboru k novému projednání.

V tutu chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 335 a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 153 pro návrh 66, proti 61. Návrh nebyl přijat.

 

Přikročíme tedy k rozpravě podrobné. Nejprve pan zpravodaj, poté pan poslanec Křeček a pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, navrhuji, abychom odhlasovali, že základem dalšího projednávání bude komplexní pozměňovací návrh přijatý ústavně právním výborem.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Toto je procedurální návrh. K tomu pan poslanec Urban, předbíhá všechny.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, musím v této chvíli vznést určitou výhradu k tomu, aby byl vzat za základ návrh ústavně právního výboru, respektive upozorňuji na to, že ústavně právní výbor přijal pozměňovací návrh, který vypouští z původního návrhu větu, která se týká správy daní a poplatků, a upozorňuji na to, že bych rád, aby sněmovna hlasovala o tomto pozměňovacím návrhu ústavně právního výboru zvlášť.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, jednak je to procedurální návrh, vy můžete říci, že s ním nesouhlasíte, můžete to prokázat ve svém hlasování, nicméně je to návrh, o kterém rozpravu nevedeme, a pouze má vrozená blahosklonnost a vlídnost vůči vaší osobě vám umožnila vystoupit.

 

Návrh zazněl, abychom vzali za základ projednávání usnesení ústavně právního výboru, tedy tisk 1070/1.

Zahájil jsem hlasování číslo 336. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 162 pro návrh 136. proti 5. Návrh byl přijat.

 

Slovo uděluji panu poslanci Křečkovi, připraví se pan kolega Matulka a paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, dovolte mi, byl jsem na začátku jmenován mezi poslanci, kteří jsou omluveni z tohoto jednání. Pro pořádek říkám, že jsem omluven na dobu mezi 11. a 13. hodinou, kdy musím podat svědectví u soudu, jinak jsem přítomen. Proto tady mohu také vystoupit.

Takže mám tyto dva pozměňovací návrhy: k § 8 mám tento pozměňovací návrh: § 8 odst. 1 věta prvá zní: "Dotčené osoby mají před správními úřady rovné postavení; v řízeních mají rovná procesní práva a povinnosti."

§ 37 zní: Nadpis "Účastníci řízení." Odstavec 1 "Účastníci řízení (dále jen účastníci) jsou

a) žadatel a osoby, které mají obdobný právní vztah k věci jako žadatel,

b) je-li předmětem řízení řešení sporu, strany tohoto sporu,

c) osoby, jimž může správní akt založit, změnit nebo zrušit oprávnění nebo povinnost,

d) další osoby, jež mohou být správní aktem přímo dotčeny na svých právech, povinnostech a právem chráněných zájmech,

e) osoby, o nichž tak stanoví zvláštní předpis.

Odstavec 2 Územně samosprávní celky jsou účastníky, pokud se řízení dotýká jejich práv na samosprávu, stanoví-li tak zvláštní zákon.

Odstavec 2 Všichni účastníci řízení mají v řízení o vydání správního aktu rovná procesní práva a povinnosti. Ustanovení o dotčených osobách se vždy užijí i na účastníky."

To je vše. Odůvodnění je zřejmé. Podle mého názoru není možné, abychom založili různé postavení dotčených osob, aby na volném uvážení úředníka bylo, jaké ten který účastník bude mít práva a povinnosti. Je to podle mého názoru jeden z největších nedostatků tohoto vládního návrhu zákona.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan kolega Matulka, připraví se paní kolegyně Dundáčková.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, v obecné rozpravě zde hovořil kolega Marek Benda mimo jiné o tom, že jsme očekávali od správního řádu, je-li zcela novým kodexem, mimo jiné i to, že otočí ten gard ve vztahu úředník - občan. Na toto téma jsem zde už jednou ve sněmovně vystupoval, a to tehdy, když jsem předkládal svůj vlastní návrh zákona o zjednodušení řízení u orgánů veřejné správy. Tehdy jsem nebyl úspěšný. Proti tomu návrhu byly z vládní strany veliké námitky, sněmovna zohlednila více tyto námitky než ten názor, který jsem se pokusil do tisku vtělit, že by opravdu bylo načase ten starý rakouský pohled na vrchnostenské postavení úřednictva nad občany změnit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP