(10.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Je možné, že ten přístup občana ke státnímu orgánu můžeme i hlasováním zhoršit, ne zlepšit. Nerad bych, abych se podepisoval pod normu, která bude pro občana horší.

Tedy k pozměňovacím návrhům. V § 4 odst. 1 současný text odst. 1 upravit takto, nahradit novým textem: "Správní úřad postupuje tak, aby byl spolehlivě zjištěn skutečný stav věci a aby jeho jednotlivé úkony odpovídaly požadavkům podle § 3 zákona." Vycházím tedy z tisku 1070/1.

Do § 5 odst. 1 doplnit po odstranění tečky v odst. 1, kterou nahradíme čárkou, tento text: ", zejména tím, že o jednání s nimi vede písemný záznam, kde se určují termíny a případný další postup. Pokud není dále stanoveno jinak, lze takový písemný záznam považovat za podání ve smyslu § 48 zákona."

Pak si dovolím navrhnout jiný text nebo doplnění paragrafu 137A, kde bych doplnil k těm možnostem písm. d), které by znělo: "občanské sdružení nebo veřejně prospěšná společnost, jejichž cílem podle stanov zakládací listiny nebo smlouvy je ochrana životního prostředí, kulturních památek a hodnot včetně hodnot českých národních hranic a které

a) jsou registrovány nebo vedeny v rejstříku alespoň dva roky před podáním žaloby a

b) mají sídlo nebo místně příslušnou organizační jednotku ve stejném kraji, jako správní orgán jednal ve věci v prvním stupni".

Jde o rozšíření žaloby ve veřejném zájmu, tak jak jej doplnil ústavně právní výbor.

To je všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Pan kolega Kořistka už nebude vystupovat, neboť chtěl navrhovat stejný návrh, jaký navrhla paní poslankyně Dundáčková. Slovo má pan poslanec Sobotka, připraví se pan poslanec Benda a poté ještě zpravodaj.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych předložit pozměňovací návrh vztažený k usnesení ústavně právního výboru, který přijal komplexní pozměňovací návrh, který byl poté usnesením Poslanecké sněmovny vzat za základ při projednávání tohoto sněmovního tisku.

Navrhuji, aby se v § 2 doplnil nový odst. 1, který zní: "Odst. 1. Tento zákon se nepoužije pro správu daní, poplatků a odvodů upravenou zvláštními zákony." Odkaz pod čarou s tím, že odkaz pod čarou zní: "např. zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 225/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb. a dalších pozdějších zákonů".

Dále navrhuji, aby stávající text byl uveden nově jako odst. č. 2.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan poslanec Benda, poté pan zpravodaj.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, návrh této složitosti se poměrně obtížně upravuje ve sněmovně, čili předložím jen dva návrhy, přičemž moje předtím vznášené výhrady trvají.

První návrh se týká § 3 odst. 4, kde navrhuji vypustit slova "bylo v souladu s veřejným zájmem a aby". Jde o to, že dosavadní text předpokládá, že správní úřady dbají, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo co nejlépe okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Myslím, že tady je veřejný zájem zbytečné deklarovat. Veřejný zájem musí obsahovat jednotlivé zvláštní speciální předpisy, kterými se samozřejmě správní úředník řídí podle odst. 1, a že tato obecná definice na přihlížení k veřejnému zájmu v odst. 4 vede jen k rozvolnění správního uvážení správních úředníků s odvoláním na jakýsi obecný veřejný zájem, žádným jiným zákonem nedeklarovaný. Myslím, že to je nebezpečné, a proto doporučuji, aby tato část byla vypuštěna

Druhý návrh, který bych chtěl dát, je návrh na vypuštění hlavy XI., žaloby k ochraně veřejného zájmu. V ústavně právním výboru běžela rozsáhlá diskuse o tom, jakým způsobem má být omezeno přezkumné řízení. Návrh předpokládá přezkumné řízení v dosavadním rozsahu, to znamená ve lhůtě tří let možnost přezkumu nezákonného rozhodnutí, s tím, že později bylo doplněno, že nelze přezkoumávat již jednou přezkoumávané rozhodnutí. Část ústavně právního výboru, kterou jsem reprezentoval také já, navrhovala, aby přezkumné řízení bylo úplně zrušeno a bylo to všechno přeřazeno do žalob na ochranu veřejného zájmu. Domníváme se, že je velmi nešťastné, aby orgán, který řízení iniciuje, v tomto případě ten přezkumný orgán, zároveň vydával rozhodnutí. Bohužel přijaté rozhodnutí je podle mého názoru nejhorší možné, které předpokládá, že zůstane přezkumné řízení, a zároveň zavádí ještě žalobu ústředního správního orgánu na nižší správní úřady na ochranu veřejného zájmu. Myslím, že takto pojaté řízení je úplně chybné, že bychom měli když už, tak ponechat přezkumné řízení, jestliže je většinová vůle této sněmovny, aby zůstalo přezkumné řízení v tom omezeném rozsahu do jednoho roku, a protože správní soudnictví předpokládá stejně žaloby na ochranu veřejného zájmu podávané nejvyšším státním zástupcem, pak je možné případy úplných excesů řešit přes nejvyššího státního zástupce. Myslím, že je zbytečná další žaloba na ochranu veřejného zájmu, pokud přezkumné řízení zůstalo. Čili navrhuji vypustit hlavu XI. a samozřejmě další hlavy příslušným způsobem přejmenovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan zpravodaj. Připraví se pan poslanec Němec.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Dovolím si podat několik pozměňovacím návrhů, které jsou spíše technického charakteru.

1. Text poznámky pod čarou č. 6 zní: "Např. zákoník práce."

2. V § 3 odst. 2 se slovo "zákonem" zrušuje.

3. V § 23 odst. 1 se za slova "o radu obce" vkládá slovo "předsedající" a nakonec věty se vkládají slova "(dále jen předseda)".

4. V § 36 odst. 3 odkaz "§ 100 odst. 3 až 7" nahradit odkazem "§ 100 odst. 3 až 9".

5. V § 36 odst. 5 se slova "se postupuje přiměřeně podle ustanovení § 18 odst. 2 a 3 s tím, že v případě bezvýslednosti dohodovací řízení" zrušují.

6. V § 100 odst. 2 se slova "se jí nezabývá" nahrazují slovy "usnesení, které se pouze zaznamenává do spisu, rozhodne, že se jí nebude zabývat". V § 101 odst. 2 se slova "se jí správní úřad nezabývá" nahrazují slovy "správní úřad usnesením, které se pouze zaznamenává do spisu, rozhodne, že se jí nebude zabývat".

7. V § 138 doplnit původní odst. 2, který zní: "Postup podle této části se použije, stanoví-li tak zvláštní zákon."

8. V § 173 odst. 4 se na konec vkládají slova "nebo při exekuci přistoupila k vyklizení".

9. § 193 zní: "Zrušují se:

1) zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

2) část pátá § 47 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách),

3) část pátá § 23 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).

***
Přihlásit/registrovat se do ISP