(10.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl tři okruhy pozměňovacích návrhů, které jsou spíše zpřesněním k prvnímu pozměňovacímu návrhu. Tento pozměňovací návrh směřuje k tomu, aby nemohly být podávány takové žádosti, které jsou zjevně právně nepřípustné, a aby tyto žádosti mohly být procesně ekonomicky odmítnuty. Je to v podstatě návrat k původnímu textu vládního návrhu zákona.

Normativní provedení pozměňovacího návrhu je toto: V § 63 odst. 3 zní: Žádost nesmí být zjevně právně nepřípustná, takovou žádost právní úřad neprojednává a řízení zastaví (§ 89).Usnesení se oznamuje účastníkům, kteří byli o zahájení řízení uvědomeni. A v § 89 odst. 1 navrhuji vložit písm. b) resp. to znamená ponechat původní písmeno b) vládního návrhu, které zní: b) byla podána žádost zjevně právně nepřípustná.

Druhý okruh pozměňovacích návrhů se týká rozhodování v samostatné působnosti obcí. A sice vazby při projednávání odvolání nebo při novém projednání věci poté, co bylo úspěšně podáno odvolání. A sice v § 122 odst. 6 ve větě druhé se za slova "odvolacího správního úřadu" vkládají slova "ohledně správního aktu vydaného v samostatné působnosti". Je to zpřesnění odvolacího postupu tak, aby byl rozlišen při aktech, které spadají do samostatné působnosti a které jsou vydávány v přenesené působnosti.

A konečně třetí pozměňovací návrh je návrh, který má odstranit možnou výkladovou nejasnost v ustanovení exekučního úřadu. Stávající znění, tak jak je uvedeno v usnesení ústavně právního výboru, by za jistých okolností mohlo znamenat, že zastupitelstvo určí, aby exekučním úřadem byla například rada obce. Myslím si, že to není záměrem ani předkladatele, že záměr je takový, aby exekučním úřadem byl vždy úřad.

Provedení pozměňovacího návrhu je toto: Ustanovení § 163 odst. 2 se uvede ve znění: Odst. 2. Obecní úřad nebo krajský úřad je exekučním úřadem, jen je-li současně správním úřadem uvedeným v § 161 odst. 2 písm. a) nebo je-li takovým správním úřadem jiný orgán územního samosprávního celku. Obecní úřad může požádat o provedení exekuce exekuční úřad uvedený v odst. 1, v jehož územním obvodu má sídlo. Na to navazuje změna v § 164 odst. 1, kdy odst. 1 zní: Exekučním úřadem příslušným k exekuci na nepeněžitá plnění je správní úřad uvedený v § 161 odst. 2 písm. a), je-li orgánem moci výkonné, krajským úřadem nebo obecním úřadem.

A konečně v § 164 odst. 2 za slova "§ 161 odst. 2" se vkládají slova "a obecní úřad".

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Moje otázka zní, kdo se ještě hlásí do podrobné rozpravy. Uděluji slovo panu poslanci Kořistkovi.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, zaznělo zde mnoho závažných pozměňovacích návrhů a já bych se připojil k těm, kteří k této normě kriticky vystupovali. Dovolte mi, abych podle jednacího řádu navrhl vrátit k novému projednání tento zákon do výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, v podrobné rozpravě padl návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Je to návrh, o kterém rozhodneme teď, v tuto chvíli, bez rozpravy.

 

A to v hlasování s pořadovým číslem 338, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Ani tento návrh nebyl úspěšný, neboť z přítomných 164 pro návrh hlasovalo 70, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Ještě jednou se pro jistotu ptám, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, proto rozpravu končím a tím končím i druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem je, jak jsem již avizoval,

 

26.
Vládní návrh soudního řádu správního
/sněmovní tisk 1080/ - druhé čtení

 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno před ukončením podrobné rozpravy. Já tedy otevírám podrobnou rozpravu a uděluji slovo panu poslanci Marku Bendovi.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, chci přednést jeden pozměňovací návrh a tady děkuji panu ministru spravedlnosti, jehož ministerstvo připravilo tento návrh, přestože s ním není příliš nadšen, ale přesto děkuji, že připravili návrh.

Při minulém projednávání se tady dlouze mluvilo o tom, jestli má, nebo nemá být povinné zastoupení v prvním stupni správního soudnictví. Já jsem podal tehdy návrh na úplné vypuštění § 35, ale protože se zdá rozumné, aby toto povinné zastoupení bylo alespoň u řízení o kasační stížnosti, protože tam se opravdu jedná o daleko složitější případy, předkládám nový návrh, který máte všichni na stole. Doufám, že vám byl rozdán. Je nadepsán rukou - Pozměňovací návrh k tisku 1080, podepsaný mým jménem, který by měl mít právě tyto účinky. To je, že v prvním stupni správního soudnictví není povinné zastoupení advokátem nebo osobou práva studovanou. V řízení o kasační stížnosti takové povinné zastoupení je. Prosím, abyste takový návrh podpořili, a samozřejmě beru zpět ten návrh na úplné vypuštění § 35, protože si myslím, že toto zvolené řešení je rozumnější.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Před panem poslancem Jičínským se hlásil ještě pan ministr Bureš, ale dává mu přednost. Takže pan poslanec Jičínský, poté pan kolega Němec.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedající, já mám také drobný pozměňovací návrh k § 35 odst. 2 - poslední věta zní takto: Za zastupování náleží odměna. Pro určení její výše, nestanovuje-li zvláštní právní předpis jinak, se užije obdobný zvláštní právní předpis, jímž jsou stanoveny odměny a náhrady advokátům za poskytování právních služeb. To je první pozměňovací návrh.

A druhý je rovněž k § 35 odst. 6: tečka na konci se nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova "to neplatí v řízení o kasační stížnosti".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Dá pan ministr přednost panu poslanci Němcovi? Ano, takže pan poslanec Němec má slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP