(10.40 hodin)
(pokračuje Bureš)

Kdybychom tuto podmínku do zákona připustili, ve skutečnosti říkáme, že tito zaměstnanci mohou poskytovat mimo rámec zaměstnaneckého poměru právní služby obdobně jako advokáti. Že jde o zjevný rozpor s koncepcí zákona o advokacii, je evidentní a je pro mne překvapivé, i když se zásadně snažím vyvarovat emotivních reakcí, že takový návrh přednáší advokát a člen advokátní komory.

Pozměňovací návrh pana profesora Jičínského je správný. Vychází z toho, že jsme při projednávání návrhu zákona v ústavně právním výboru přehlédli potřebu, jestliže byla připuštěna regulérní účast patentových zástupců, upravit také otázku přiznávání odměn těmto způsobilým zástupcům účastníků řízení.

Pozměňovací návrh paní poslankyně Dundáčkové jako poslední. Ano, byla vedena, a to ve všech fázích legislativního procesu, poměrně obsáhlá diskuse na téma, jestli vůbec má institut žaloby ve veřejném zájmu své místo. Diskusi nechci opakovat, jen upozorňuji, že v každém případě musí být v soudním řádu správním ustanovení, které umožní uvést v život případný závazek České republiky v mezinárodní smlouvě, kterou je vázána. Cesty by byly možné jen dvě - sjednat, a to je legislativně nepředstavitelné, odpovídající procedurální promítnutí těchto závazků v příslušné smlouvě, a když by to nešlo, a jsem si jist, že to možné není, pak je třeba mít k dispozici odpovídající procesní ustanovení v soudním řádu správním. Tím jsem si jist. Toto by mi v pozměňovacím návrhu chybělo v tom slova smyslu, že je to pro mne nepřekročitelná podmínka. Procesní provedení mezinárodních závazků České republiky k případné žalobě, kterou můžeme formulovat jako žalobu na ochranu veřejného zájmu, v zákonu o soudním řízení správním být musí.

Druhá část pozměňovacího návrhu paní poslankyně je myslím zbytečná. Jsem přesvědčen, že sledovaného cíle lze bezpochyby dosáhnout výkladem ustanovení. Myslím, že je formulováno vcelku jednoznačně, a ještě budu usilovat o to, abych vysvětlil, že těchto cílů lze dosáhnout i při schválení komplexního pozměňovacího návrhu ústavně právního výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nikdo další se do rozpravy nehlásí, proto podrobnou rozpravu končím. Tím také končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem je bod č. 27, který jsme stejně jako předcházející bod přerušili v rámci podrobné rozpravy. Je to

 

27.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
/sněmovní tisk 1081/ - druhé čtení

 

Otevírám přerušenou podrobnou rozpravu. Mám zde písemnou přihlášku pana poslance Dalibora Matulky, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, přihlásil jsem se proto, abych předložil jediný pozměňovací návrh, i když obsáhlý, na jediné téma - žaloby ve veřejném zájmu, kde jsem přesvědčen, že je třeba do tohoto tzv. změnového zákona vložit další dvě části, a to část měnící zákon o životním prostředí a část měnící zákon o státní památkové péči.

Nebudu příliš zdůvodňovat svůj návrh. Zřejmě jsem nebyl sám, kdo byl osloven mnoha občanskými iniciativami, a nejen jimi, ve prospěch žalob ve veřejném zájmu v těchto dvou oblastech. Přednesu svůj pozměňovací návrh.

Navrhuji, aby do tisku 1081 ve znění ústavně právního výboru byla vložena část 24 a 25, ostatní aby byly přečíslovány. Části by zněly takto:

Část 24 - Změna zákona č. 17/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, čl. XXIII.

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb., a zákon č. 100/2002 Sb. se mění takto:

V § 15 se dosavadní text označuje jako odst. 1 a doplňuje se odst. 2. který zní:

Odst. 2. Občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost, jehož cílem podle stanov, zakládací listiny nebo zakládací smlouvy je ochrana životního prostředí a které a) bylo zaregistrováno nebo založeno podle zvláštních právních předpisů alespoň jeden rok před podáním žaloby a b) má sídlo nebo místně příslušnou organizační jednotku ve stejném kraji jako orgán, který jednal ve věci v prvním stupni, je oprávněno podat žalobu na ochranu veřejného zájmu podle zvláštního zákona - nyní odkaz na zákon zatím bez čísla o soudním řízení správním - text pokračuje: jestliže se účastnilo předchozího správního řízení, pokud tvrdí, že rozhodnutí je v rozporu s veřejným zájmem ochrany životního prostředí chráněným zákonem. Žaloba musí být podána do dvou měsíců ode dne, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem.

Část 25 - Změna zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, čl. XXIV.

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 146/2001 Sb., se mění takto:

v § 46 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:

Odst. 6. občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost, jehož cílem podle stanov, zakládací listiny nebo zakládací smlouvy je ochrana kulturních památek a které
a) bylo zaregistrováno nebo založeno podle zvláštních právních předpisů alespoň jeden rok před podáním žaloby, b) má sídlo nebo místně příslušnou organizační jednotku ve stejném kraji jako orgán v prvním stupni, je oprávněno podat žalobu na ochranu veřejného zájmu podle zvláštního zákona - opět odkaz na zákon o soudním řízení správním - jestliže se účastnilo předchozího správního řízení, pokud tvrdí, že rozhodnutí je v rozporu s veřejným zájmem ochrany kulturních památek chráněných zákonem. Žaloba musí být podána do dvou měsíců ode dne, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem.

To je celý můj pozměňovací návrh. Upozorňuji, že je to jediný pozměňovací návrh, i když zakládá dvě nové části do zákona, ale věcně jde o jednu problematiku. Při hlasování nechť je to chápáno jako hlasování o jednom pozměňovacím návrhu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se další hlásí? Kolega Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Mám jeden technický pozměňovací návrh, který plyne z toho, že je otevřen zákon o soudech a soudcích, kde v tabulkové části došlo k tomu, že určitá obec v Jihomoravském kraji nebyl zahrnuta do výčtu příslušného okresního soudu.

Navrhuji, aby v části první byl zařazen nový bod 24, který zní:

V příloze č. 3 - Názvy, obvody a sídla okresních soudů - se v obvodě 3, Okresní soud v Blansku, za slovo "Sloup" vkládá slovo "Spešov".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP