(11.00 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministrovi.

Přece jenom to nebylo ale na úplný závěr rozpravy, protože se přihlásil ještě pan kolega Matulka. Prosím.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Děkuji panu ministrovi, že své vystoupení umístil ještě dovnitř rozpravy, a umožnil tak právo zareagovat. Využiji tohoto práva.

A já bych si nikdy samozřejmě netroufl polemizovat s panem ministrem, slušnost mi velí tak nečinit, ale sněmovnu bych chtěl upozornit, že součástí mého návrhu je podmínka, že to občanské sdružení či veřejně prospěšná společnost mohou tu žalobu podat tehdy, jestliže se účastnily předchozího správního řízení. To je obsah pozměňovacího návrhu, tato podmínka. To je tedy malé podotknutí a upozornění v souvislosti se slovy pana ministra.

Že to samozřejmě rozšíření návrhu o další, kdo má legitimaci takovou žalobu podat, je, o tom nepochybuji. Je to mým úmyslem, a proto tento návrh podávám. Ale pokud jde o předchozí účast ve správním řízení, znovu upozorňuji, že to je podmínkou toho, aby taková žaloba mohla vzniknout, tedy tou podmínkou je předchozí účast.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nikdo další se nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Tím končím i druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Vážené kolegyně a kolegové, tím jsme vyčerpali bod druhých čtení, která byla zařazena na dnešní dopolední jednání, a měli bychom přikročit k bloku čtení třetích.

Ještě s procedurálním návrhem vystoupí pan poslanec Bílý.

 

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane místopředsedo, dovolil bych si navrhnout jeden procedurální návrh, a to, že bod 163, senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků, by byl zařazen teď. Toto jsem projednal s představiteli čtyř parlamentních klubů, kteří vyjádřili souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Toto je tedy procedurální návrh, o kterém rozhodneme hlasováním bez rozpravy. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami, neboť jsem vás odhlásil.

Pane kolego (k poslanci Filipovi), máte právo vystoupit kdykoli, ale teď zamhuřuji všechny tělesné otvory.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, je to asi tak, že než se sejdou ostatní kolegové, tak to snadno a rychle řeknu.

Já jen upozorňuji na to, že to je proti dohodě poslaneckých klubů. Je-li to ale většinová vůle sněmovny, my se samozřejmě podřídíme. Připadá mi to ale trochu dětinské.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je to posun z konce třetích čtení na začátek třetích čtení, ale stále je to v bloku třetích čtení, která byla zařazena na dnešní jednání sněmovny.

Procedurální návrh tedy zněl zařadit bod č. 163 ze samého závěru bloků třetích čtení na jeho začátek.

(Poslanec Škromach vyslovuje názor, že je třeba revokovat usnesení o pořadu jednání.)

Nejde o revokaci, jde o předřazení, o změnu pořadí.

Odhlásil jsem vás a prosím tedy, abyste se znovu zaregistrovali.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 339 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že z přítomných 149 poslanců a poslankyň pro návrh se vyslovilo 75, proti návrhu 53.

 

Táži se, zda někdo hodlá zpochybnit výsledek tohoto hlasování. - Není tomu tak. Děkuji vám za konstruktivní přístup.

 

Prosím nyní organizační odbor sněmovny, aby nám zajistil přítomnost pana senátora Lišky.

Hlásí se ještě pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, když prošel tento návrh, dovolte, abych se také osmělil a navrhl za právě schválený bod přesunout bod č. 145, vládní návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník atd., tisk 1024, třetí čtení. Jsem jediným zpravodajem k tomuto tisku a příští týden se zúčastňuji parlamentní zahraniční cesty a nebudu tu, a podle pořadí by dnes už na toto třetí čtení nemuselo dojít.

Ve smyslu toho, co se právě před chvílí stalo, byste mi tedy mohli vyhovět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, máme tu tedy další procedurální návrh. Jedná se o to, z bloku třetích čtení zařadit jako bod druhý bod č. 145 z důvodu možné nepřítomnosti zpravodaje při projednávání tohoto návrhu zákona ve třetím čtení.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 340 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že z přítomných 160 poslanců a poslankyň pro návrh hlasovalo 121, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy zahajuji projednávání bodu číslo

 

163.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb.,
o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti,
zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1021/ - třetí čtení

 

Byl jsem informován, že pan senátor Jiří Liška je již na cestě z horní komory do dolní komory. Prosím pana zpravodaje výboru pro obranu a bezpečnost poslance Jana Klase, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Sděluji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1021/3, a já k němu otevírám rozpravu.

Hlásí se pan kolega Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane místopředsedo, mám jednu prosbu, abych si vyjasnil situaci, zda jsme ukončili druhé čtení - to za prvé, jestli bylo hlasováno o návrzích, protože jsem osobně podával návrh na zamítnutí po podrobné rozpravě ve druhém čtení, nevím, jestli o tom bylo hlasování, myslím, že nikoliv.

Pokud hlasováno bylo, pak mám procedurální návrh na vrácení návrhu zákona do druhého čtení s tím, že bychom to mohli ukončit dnes. Já bych měl jediný pozměňovací návrh, aby došlo ke zpřístupnění všech svazků, i těch, které byly zničeny, ale lze je rekonstruovat. Já jsem tento návrh nepodal, je to můj omyl, který bych chtěl nějakým způsobem napravit. I v důvodové zprávě je napsáno, že ke zpřístupnění bude použito cca jedné třetiny svazků. Zdá se mi to vzhledem k vývoji jako velmi nesprávné a dokonce nespravedlivé.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Čili toto je nový procedurální návrh - vrátit tento návrh do druhého čtení.

Vítám mezi námi pana senátora Lišku.

Zazněl tedy procedurální návrh s odůvodněním, který přednesl jeho navrhovatel, tedy vrátit návrh zákona do druhého čtení, tak aby mohl být přednesen pozměňovací návrh, který by umožnil zpřístupnění všech svazků, tedy i těch, které byly zničeny a které je možno rekonstruovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP