(11.40 hodin)

Poslanec Jan Klas: Tím jsme se vyrovnali i s návrhem E. Pardon, nyní budeme hlasovat o návrhu E2. Omlouvám se. Nedoporučuji, navrhovatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 374. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 175 přítomných pro návrh se vyslovilo 55, proti 107. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Klas: Tím jsme, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vyčerpali, pokud nejsou připomínky, všechny podané pozměňovací návrhy k tomuto tisku. Proto doporučuji nechat hlasovat o zákonu jako celku, a to ve znění právě přijatých pozměňovacích návrhů. Stanovisko doporučující, navrhovatel doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Souhlasím. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, zákon č. 97/1974 Sb, o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1021, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

O slovo ještě požádal těsně před hlasováním předseda poslaneckého klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Paní a pánové, mám pochybnosti, jestli je nehlasovatelný můj návrh pod bodem E4. Myslím, že je hlasovatelný, přestože byl schválen text, tak ten E4 mohl být hlasován. Já vím, že to bylo v kolizi, pan zpravodaj to dělal velmi poctivě, ale myslím, že tady se to hlasovat mohlo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chci se zeptat, jestli vaše vystoupení je upozornění, nebo návrh na hlasování.

 

Poslanec Jan Klas: Pan kolega doporučuje znovu hlasovat o bodu E4.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Jinými slovy ten bod E4 byl označen za nehlasovatelný, nicméně v tuto chvíli zpravodaj opravuje své stanovisko a říká, že je možné o něm hlasovat. Nebudeme volit žádnou zvláštní proceduru a nechám hlasovat o bodu E4.

 

Poslanec Jan Klas: Stanovisko zpravodaje - nedoporučuji, navrhovatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 375 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro 81, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy hlasování o návrhu zákona jako o celku. Návrh usnesení jsem už přednesl. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování pořadovým číslem 376 a ptám se, kdo je pro předložený návrh usnesení. Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro návrh 102, proti 53. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

(Potlesk v pravé části sálu.)

Děkuji panu zpravodaji i panu navrhovateli. Nejprve pan senátor.

 

Senátor Jiří Liška : Vážené paní poslankyně a páni poslanci, děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dalším bodem je bod... Ještě sdělení pana poslance Ouzkého.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji vám, pane předsedající. Vážení kolegové, dovolte mi pouze sdělení pro stenozáznam. V hlasování č. 363 jsem chtěl hlasovat "ne", rozsvítilo se "ano". Samozřejmě nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dalším bodem je bod č. 145, kterým je

 

145.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1024/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš a zpravodaj ústavně právního výboru poslanec Václav Exner. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1024/2.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Dobře, závěrečné slovo pana navrhovatele, když o něj stojí.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, já jen doplním to, co jsem říkal na konci druhého čtení, a zdůrazním, že podporuji na základě výsledků jednání v ústavně právním výboru komplexní pozměňovací návrh, který máte zařazen pod písmenem A. Naproti tomu nemohu, a to zcela jednoznačně, podpořit pozměňovací návrh pana poslance Pilipa pod písmenem B, pana poslance Exnera a pana poslance Gongola. Vyjádřím se velmi jednoznačně a budu se snažit být velmi stručný.

Návrh, který předkládá pan poslanec Pilip, jistě má dobrý úmysl, jestliže by se měl týkat postavení těch, v jejichž prospěch by podle zákona, kterému říkáme poněkud nepřesně bytový zákon, měly být převedeny byty a nebytové prostory ve vlastnictví či spoluvlastnictví. Chci jen upozornit, že toto řešení nemůže mít žádný vliv na probíhající konkursní řízení, to za prvé, a za druhé, že by zcela nepřípustně vyřadilo - (Velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře, velmi se omlouvám, že zasahuji do vašeho vystoupení, ale chtěl bych požádat kolegy, kteří vám nehodlají naslouchat, aby se buď zklidnili, nebo se přesunuli mimo jednací sál. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: - a že by byli zcela nepřípustně vyloučeni postižení v exekuci, a to paradoxně k neprospěchu věřitelů, čili že by taková úprava zcela evidentně poškozovala věřitele, kteří mají exekučním titulem vymáhatelnou pohledávku jmenovitě proti družstvu.

Poslanecký návrh pana poslance Gongola prostě vůbec věcně nesouvisí s projednávanou tematikou, je velmi komplikovaný a věcně neodpovídající. Myslím, že sledovaného účelu, totiž zjednat jasno v těchto otázkách tzv. rent, je dosaženo konstantní judikaturou Nejvyššího soudu, která se k otázkám, jak lze přihlížet a v jaké výši k výdělku dosaženému tzv. zvýšením úsilím, jednoznačně vyjádřila. Tento pozměňovací návrh prostě s tematikou nikterak nesouvisí.

Společným jmenovatelem pozměňovacího návrhu pod písmenem C a E je snaha odsunout účinky spojené s prodloužením nebo s jinou délkou zákonné záruční doby se zřetelem na poměry výrobců, kteří už určité výrobky vyrobili, respektujíce nebo vycházejíce ze šestiměsíční zákonné záruční doby a se zřetelem na poměry spotřebitelů. Já se odvolávám na výsledky projednávání v ústavně právním výboru, o kterých jsem také hovořil na konci druhého čtení. Myslím si, že vše řeší právě poslední text pozměňovacího návrhu pod písmenem A, tedy odsunutí účinnosti na 1. leden 2003.

Děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP