(11.50 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem panu zpravodaji.

 

Poslanec Václav Exner: Ve svém závěrečném slovu se omezím jenom na komentář týkající se právě posledně zmiňovaných bodů C a E, jak o nich mluvil pan ministr. Oba návrhy směřují k tomu, aby byl vytvořen určitý prostor pro přizpůsobení na tento zákon v obchodní a výrobní sféře. Návrh pod písmenem C umožňuje spotřebitelům, aby těžili z výhod, z prodloužení záruční lhůty už o rok dříve, ale vytváří tam ještě pro sklad a případně výrobu rok prostor před zavedením tohoto přísného opatření s tím, že ovšem musí být spotřebitel upozorněn, pokud by dostával výrobek ještě se zkrácenou záruční lhůtou.

Návrh pod písmenem D naopak navrhuje, aby se celková platnost zákona posunula o jeden rok, a to se domnívám, že je pro spotřebitele nevýhodné, protože se tím prodlužuje lhůta zavedení delší záruční doby. Na základě toho budu doporučovat přijetí pozměňovacího návrhu pod písmenem C a nebudu doporučovat přijetí pozměňovacího návrhu pod písmenem E.

Dále bych chtěl navrhnout proceduru hlasování, která v tomto případě bude jednoduchá. Navrhuji, abychom nejdříve hlasovali o pozměňovacích návrzích přednesených ve druhém čtení, a to v tom pořadí, jak tyto návrhy byly předneseny. Zde dochází k jedinému konfliktu. V případě, že byl odhlasován pozměňovací návrh pod písmenem C, vylučuje to hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem E, a to z toho důvodu, že by potom byla v rozporu lhůta do 31. prosince 2003 se lhůtou účinnosti zákona. Nakonec bychom potom hlasovali o komplexním pozměňovacím návrhu ústavně právního výboru, ke kterému všechny pozměňovací návrhy směřovaly.

Pane místopředsedo, myslím, že se můžete zeptat na mínění o této navržené proceduře.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já jsem pana poslance Exnera zaskočil, že jsme si vyměnili roli, takže se ujímám slova. Doufám, že jste všichni pana poslance poslouchali, a proto dám hlasovat o návrhu procedury.

Nevím, jestli je zde dostatek poslanců. Doufám, že ti, kteří se chtějí zúčastnit hlasování, zde jsou.

 

Zahájil jsem hlasování o proceduře. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 377 z přítomných 170 134 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Takže můžeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Václav Exner: Začneme pozměňovacím návrhem pod písmenem B poslance Ivana Pilipa. Zde jenom upozorním na to, že sice pan poslanec Pilip nedoporučil ani legislativně, v případě, že by jeho pozměňovací návrh byl přijat, potřebu přečíslování dosavadní části čtvrté a článku čtvrtého. Ale to je myslím samozřejmá věc a nemusíme se jí dále zabývat.

Pokud jde o stanoviska, pan ministr se vyjádřil ve svém závěrečném slově negativně. Moje stanovisko je takové, že ústavně právní výbor se touto problematikou při jednání nezabýval. Můj osobní postoj je spíše pozitivní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 378 z přítomných 171 poslanců 69 pro, 78 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Exner: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C.

(Stanovisko ministra je negativní. Stanovisko zpravodaje je pozitivní.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 379 z přítomných 171 poslanců 121 pro, 29 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Exner: Jak jsem uvedl při oznamování procedury, tím se stává nehlasovatelným pozměňovací návrh pod písmenem E. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích poslance Jaroslava Gongola. Jsou dva, nejdříve o prvním z nich. Rovněž u těchto dvou pozměňovacích návrhů musím říci, že věc nebyla projednávána v ústavně právním výboru.

(Ministr má stanovisko negativní, zpravodaj spíše doporučující.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: S technickou poznámkou se hlásí paní kolegyně Dundáčková. Prosím příště zřetelněji signalizovat svou technickou poznámku.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane předsedající, já se budu příště více snažit. Děkuji vám, že jste mi udělil slovo.

Ráda bych vznesla námitku proti názoru pana zpravodaje, který pravil, že schválením bodu pod písmenem C se stal nehlasovatelným můj návrh pod písmenem E. Nedomnívám se, že je tomu tak, neboť můj návrh se vztahuje k zákonu jako celku, zatímco návrh pana poslance Exnera, který jsme odhlasovali pod písmenem C, se týkal toliko článku 3, bodu 4, a pouze části, tedy problematiky.

 

Poslanec Václav Exner: Myslím si, že je možné hlasovat o námitce paní poslankyně Dundáčkové. Chci ji ovšem upozornit a požádat, jestli by náhodou nezměnila stanovisko, neboť ten text odhlasovaného pozměňovacího návrhu zní tak, že pro spotřební zboží, které bylo vyrobeno do data účinnosti, mohou být do doby 31. prosince 2003 použita určitá pravidla, avšak datum účinnosti, kdybychom snad odhlasovali její pozměňovací návrh, by bylo až po této době, dokdy je to možné vyrobit, tzn. 1. ledna 2004. Tudíž to ustanovení by bylo logicky protichůdné. Je třeba o námitce hlasovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Chce se k tomu vyjádřit paní poslankyně Dundáčková?

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Omlouvám se, že jsem na počátku nezpochybnila proceduru. Pan zpravodaj nepochybně postup hlasování navrhoval a my jsme jej pravděpodobně odhlasovali. Nicméně pokud bychom odhlasovali návrh hlasovatelný a pan zpravodaj nezpochybnil hlasovatelnost návrhu pod bodem E, tak zkrátka celý zákon nabude účinnosti až 1. ledna 2004. Je pravda, že pak to, co jsme schválili, ono odsunutí, posunutí účinnosti tedy k 31. prosinci ve vztahu k účinnosti tohoto zákona, bychom pravděpodobně museli revokovat. Nicméně jsou to dva odlišné návrhy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ještě jednou pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Je to všechno tak, jak říká paní poslankyně Dundáčková, jenom upozorním, že když jsem oznamoval proceduru, tak jsem výslovně uvedl, že v případě schválení pozměňovacího návrhu pod písmenem C nebude hlasovatelný pozměňovací návrh pod písmenem E a proceduru jsme takto schválili. Ale nemám námitku, aby se hlasovalo o námitce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP