(12.10 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Slovo má pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já mám dvě legislativně technická upřesnění, která nemění smysl jednotlivých paragrafů, jen je zpřesňují. V § 5 odst. 1 za slovy "lhůta pro vydání osvědčení" se doplňují slova "odbornou organizací", takže by celá věta zněla: "Lhůta pro vydání osvědčení odbornou organizací je jeden měsíc od doručení žádosti odborné organizaci." To jen aby bylo jasno, kdo vydává.

Nyní k § 6 odst. 2 - v první větě za slova "odborná organizace" se doplňují slova "nebo ministerstvo", protože je jasné z poslední věty, že příjemcem poplatku jsou odborné organizace nebo ministerstvo. I při účtování musí být odborná organizace nebo ministerstvo. Nemění se smysl, jen se to legislativně technicky zpřesňuje, aby byly oba paragrafy jasné. Ještě to přečtu: "Za odborné zpracování žádosti o osvědčení účtuje odborná organizace nebo ministerstvo vlastníkovi 500 Kč."

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já bych prosil, aby o tom potom dal zpravodaj přiměřeným způsobem hlasovat. Slovo má pan zpravodaj.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Já bych se chtěl jako zpravodaj vyjádřit k předneseným pozměňovacím návrhům.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Počkejte, pane zpravodaji. Omlouvám se, dodržujeme proceduru. Běží obecná rozprava. Já vám potom dám závěrečné slovo. Chcete vystoupit v obecné rozpravě ke třetímu čtení? Ne.

Končím obecnou rozpravu a táži se na závěrečné slovo navrhovatele a zpravodaje. Navrhovatel nechce vystoupit, slovo má pan zpravodaj.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já bych chtěl upozornit pouze na jeden pozměňovací návrh, který vyplynul ve třetím čtení. Je to pozměňovací návrh pana kolegy Josefa Ježka, který je pod písmenem C1.

Současná dikce zákona 71, který novelizujeme, je v rozporu s principy evropského práva, tak jak ho vysvětlují Nejvyšší soudní dvůr a Soudní dvůr pro lidská práva. Pozměňovací návrh kolegy Ježka posouvá zákon v rámci evropského práva - protože podobná metodika je použita v několika národních zákonech - k tomu, že pokud přijmeme pozměňovací návrh kolegy Ježka, nemusí se po přijetí do Evropské unie tento zákon novelizovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To bylo vystoupení zpravodaje. Budeme se věnovat hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby navrhl proceduru a pak se pustil do těch technických návrhů.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Děkuji. Vážený pane předsedo, navrhuji následující proceduru. Za prvé hlasovat o pozměňovacím návrhu kolegy Ježka pod písmenem C1. Za druhé orientační hlasování mezi pozměňovacím návrhem C2 a A7. Bude-li jeden přijat, je druhý nehlasovatelný. Za třetí hlasovat dohromady o návrzích C3 a C4. Za čtvrté hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C5. Bude-li přijat, je výborový návrh A8 nehlasovatelný. Za páté hlasovat o pozměňovacím návrhu A5. Za šesté v bodě 6 hlasovat o pozměňovacích návrzích výboru A1, A2, A3, A4, A6, A9, A10, A11. V případě, nebude-li přijat C5, hlasovat i o pozměňovacím návrhu A8. Za sedmé hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Talíře, který rozšiřuje přílohu pod písmenem B. Za osmé hlasovat o případných legislativně technických návrzích, budou-li předneseny - což byly. Za deváté hlasovat o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slovo má pan ministr.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Já jsem se přihlásil z procedurálních důvodů, protože nechápu postup pana zpravodaje v tom, proč nechce o pozměňovacím návrhu výboru pro kulturu hlasovat najednou, protože nejsou žádné připomínky ze strany navrhovatele.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan ministr a zároveň poslanec dává tento návrh. Chce se pan zpravodaj vyjádřit?

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Já bych chtěl podat vysvětlení. Pokud bychom přijali to, co říkáte, odhlasovali bychom komplexní pozměňovací návrh výboru, byl by návrh kolegy Ježka nehlasovatelný, protože by předem bylo přijato jiné znění.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slovo má pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Proto se hlasuje o C1 jako o prvním, aby nebyl vyloučen hlasováním o A5. O návrhu A5 se hlasovalo zvláště, protože při přípravě procedury bylo A5 vyčleněno zvláště, protože ministerstvo mělo jiné stanovisko. Teď jsme stanoviska sladili, takže není důvod hlasovat o A5 zvláště. Myslím, že o A5 by se mělo hlasovat s celým blokem, a tím ušetříme jedno hlasování.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Zpravodaj souhlasí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nevím, jestli sněmovna mohla dostatečně vnímat tyto nuance. Pan zpravodaj souhlasí a procedura bude těmito dovětky takto pozměněna.

 

Dám hlasovat o proceduře.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 389 ze 168 přítomných 148 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat. Budeme postupovat tímto způsobem.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Nejprve bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Ježka pod písmenem C1. Zpravodaj souhlasí a doporučuje, ministr nedoporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 390 ze 168 přítomných 93 pro, 53 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Dále bychom měli orientační hlasování mezi návrhy C2 a A7. Bude-li jeden návrh přijat, je druhý nehlasovatelný. Nejprve orientační hlasování o C2. Zpravodaj doporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 391 ze 168 přítomných 70 pro, 77 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A7. Zpravodaj souhlasí. (Ministr souhlasí.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 392 ze 168 přítomných 145 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP