(12.30 hodin)
(pokračuje Klaus)

Myslím, že není potřeba křičet.

Přivolávám vás hlasováním. Prosím, abyste se posadili a aby si všichni uvědomili svou zodpovědnost při hlasování.

Je zde návrh na odhlášení, prosím, abyste se odhlásili a abyste se znovu zaregistrovali, a prosím, abyste každý hlasovali tak, abychom nemuseli opakovat hlasování, že jste se někdo přehmátl.

 

Dám hlasovat o tom, kdo souhlasí s návrhem pana ministra na stažení tohoto vládního návrhu v tuto chvíli na závěr třetího čtení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování 399 z přítomných 163 pro stažení 100, 40 proti. Návrh byl přijat.

 

Bod 142 je stažen. Přesto bych žádal poslance, aby v průběhu hlasování hlasovali vědomě, o čem hlasují.

 

Dalším bodem je bod

 

143.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 976/ - třetí čtení

 

Pan ministr Dostál, pan poslanec Pleva je zpravodajem.

Otevírám rozpravu. Táži se, zda se do ní někdo hlásí. Nehlásí, rozpravu končím a táži se na závěrečné slovo pana ministra.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedo, souhlasím s pozměňovacím návrhem kulturního a školského výboru, pokud se týká novelizace tohoto zákona, s výjimkou, aby se zvlášť hlasovalo o § 5, který se týká zahraničního vysílání.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Táži se pana zpravodaje, zda chce závěrečné slovo. Nechce.

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby naznačil postup.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl proceduru. Nejprve bychom hlasovali o bodu E2, čímž bude splněna také žádost pana poslance Langera, abychom odděleně hlasovali o bodu 4. Potom bychom hlasovali v bodě A o § 3 odst. 2 samostatně. To znamená, pokud nebude tento přijat, platilo by původní vládní znění. Potom bychom hlasovali o bodu E1 a potom o legislativně technických poznámkách pod bodem C.

Ještě jednou zopakuji. Nejprve E2, potom samostatně z bodu A o § 3 odst. 2, potom o celém komplexním pozměňovacím návrhu pod bodem A, potom o bodě E1 a jako o posledním o bodě C dohromady, protože jsou to legislativně technické poznámky.

Co se týče o bodu B kolegy Ježka, prohlašuji, že se jedná o nehlasovatelný pozměňovací návrh. Kolega Ježek zde totiž zavádí pojem "rozhlasová služba", který se nikde v zákoně nevyskytuje. To by se ještě dalo přežít, nicméně rozhlasová služba se vyskytuje jako pojem vymezující úplně něco jiného v zákoně o telekomunikacích a s tímto zákonem Český rozhlas přichází do styku a pracuje s ním. Tím, že bychom tento pojem, který je definován v jiném zákoně, zavedli do tohoto zákona, došlo by k neodstranitelnému legislativnímu zmatku. Proto prohlašuji, že návrh pod bodem D je nehlasovatelný.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Poslouchali všichni proceduru? Jestli ano - vidím vás tu ale málo - dám hlasovat o proceduře.

 

Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 400 z přítomných 164 poslanců 139 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Pleva: Nyní tedy budeme hlasovat o bodu E2. Zpravodaj nechává na vůli sněmovny.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím, abychom jednali standardním způsobem, abyste si vyměňovali názory přes mikrofon. Pan poslanec jako zpravodaj řekl své stanovisko k tomuto hlasování formou doporučení, nebo nedoporučení?

 

Poslanec Petr Pleva: Nechávám na vůli sněmovny.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan ministr také nechává na vůli sněmovny. Čili říkáte, že je to irelevantní věc, na kterou nemáte nikdo z vás žádný názor. Dobře.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 401 z přítomných 166 poslanců 102 pro, proti 29. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Pleva: Nyní budeme hlasovat o bodu A, § 3 odst. 2. Zpravodaj doporučuje, ministr doporučuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP