(16.00 hodin)
(pokračuje Tvrdík)

V prvé řadě je to úprava příplatků na bydlení. Příplatek na bydlení není novou dávkou, tak jak jsem zde slyšel. Zde padalo, že to je dávka předvolební. Já vám říkám, že tomu tak není. Je to dávka, kterou jste odhlasovali před dvěma roky zákonem 221. Příplatek na bydlení jste odhlasovali vy, v této sněmovně. Příplatek na bydlení prochází pouze drobnou úpravou. V době, kdy jsem nastupoval do funkce ministra obrany, tak příplatek na bydlení bralo 92 vojáků z povolání z 23 000. Pevně věřím tomu, že Poslanecká sněmovna nepřijímá úpravy a instituty pro desítky obyvatel této republiky. Zákony se přece přijímají plošným způsobem, s mnohem širším rozměrem, s mnohem širším účinkováním.

V současné době jsme v situaci, kdy 9673 vojáků z povolání má žádost o byt. Fakticky to znamená, že slouží v posádkách jiných než jejich rodiny. Fakticky to znamená, že v zákoně 221 jste uložili České republice zastoupené Ministerstvem obrany povinnost zabezpečit vojákovi byt. Já nemám finanční prostředky na to, abych vojákům nakoupil 9673 bytů. Proto volíme jiný systém. Chceme pouze zjednodušit institut příplatků na bydlení, tak jak jste ho schválili. Příplatek v té výši, jak tam je, tzn. konstrukce odvozená od minimální mzdy, tak ta je schválena před dvěma roky touto Poslaneckou sněmovnou. Jsme v situaci, kdy již v letošním roce rušíme několik desítek posádek. K 1. 1. reformou vojenských správních úřadů odcházíme z dalších několika posádek. Vojáci stojí před strašně složitým rozhodnutím. Před rozhodnutím, zda budou sloužit podle potřeb ozbrojených sil, tzn. opět změní posádku a počet žadatelů o byt ještě stoupne, nebo prostě z armády odejdou. Jestliže říkáme, že reforma je prioritou, nenechme je v této závažné sociální a životní nejistotě. Neměníme systém, my ho pouze zjednodušujeme.

Současně s požadavkem na zavedení tohoto institutu probíhají další reformní kroky. Armáda ČR vlastní příspěvkovou organizaci Správu vojenského bytového fondu, která spravuje přes 8000 bytů. Ve více než 50 % těchto bytů nebydlí vojáci z povolání ani zaměstnanci resortu obrany. Potřebujeme se dostat do situace, kdy potřebujeme změnu. Vycházíme z toho, že nemůžeme vojákům zabezpečovat byty, a potřebujeme naopak bytové hospodářství likvidovat, privatizovat, odprodat byty nájemníkům nebo bytovému družstvu, které nájemníci vytvoří. Toto opatření nám přinese do příjmů státního rozpočtu stovky milionů, pravděpodobně v celkovém pohledu miliardy korun. Současně nám to umožní propustit stovky úředníků, kteří zabezpečují byty, a navodit standardní systém jako v jiných orgánech státní správy nebo podnikatelských subjektech.

Současně to umožní stabilizovat vojáky z povolání, umožní to skutečně vytvořit podmínky pro základní životní jistoty, vytvořit podmínky pro nábor. Jsme v situaci, a jsme u dalšího bodu, kdy bez ohledu na reformu ozbrojených sil jsme se zavázali, že letos postavíme a zprofesionalizujeme brigádu rychlého nasazení se sídlem v Havlíčkově Brodě. Musíme a máme povinnost vytvořit a zprofesionalizovat jednotky chemického vojska, které budou střídat naše vojáky v září v Zálivu. Zde jsme v situaci, kdy do Armády ČR musí v letošním roce vstoupit asi 3,5 tisíce lidí. Zase je tu otázka základních životních jistot a náborových požadavků. Je pro nás velice důležitá.

Jsme v situaci, kdy reaguji na požadavky velitelů a z požadavků velitelů od vojsk - tam je implementován nový institut. Je to otázka zkušební doby. Jsme dnes v situaci, kdy podle zákoníku práce existuje zkušební doba a kdy může kdykoli zaměstnanec rozhodnout o tom, že u zaměstnavatele sloužit nechce. V ozbrojených silách tento institut neplatí. Jestliže vstoupí do ozbrojených sil někdo, kdo v nich následně sloužit nechce, musí postupovat podle zákonem daných pravidel a je to neuvěřitelně náročný administrativní proces. Totéž platí ze strany zaměstnavatele. Vojáka lze propustit pouze za přesně definovaných požadavků. A v situaci, kdy propouštíme vojáka, se kterým nejsme spokojeni, nebo on sám nechce sloužit, tak jsme povinni mu vyplácet dávky podle tohoto zákona. On odchází na vlastní žádost, ale přestože odsloužil v ozbrojených silách třeba jen jeden týden, tak má nárok na 50 % dávek při odchodu jako ostatní vojáci z povolání.

Do zákona se zvyšuje částka náborového příspěvku. Jsme v situaci, kdy chceme provést reformu vojenského školství, kdy chceme celé vojenské školství zjednodušit, říkáme, že pracuje neefektivně. Bylo to předmětem kritiky posledních 10 let. V této situaci zvedáme náborový příspěvek a říkáme, že chceme do armády přivést více civilních vysokoškoláků. Nechceme vojenské školství tak rozsáhlé a byrokratické, jako je dnes. Nezavádíme tam nové instituty. Reagujeme na současnou dobu. Není to požadavek politického vedení ministerstva, je to požadavek zhruba 40 odborníků, je to požadavek vrchních ředitelů, náčelníka generálního štábu a jeho zástupců a velitelů operačních stupňů. Dejte mi šanci projednat tento zákon ve výborech předtím, než ho zamítnete. Já vás o to skutečně prosím.

Na Pražském hradě jsme řekli, že reformu chceme jako prioritu. Vojákům v dané chvíli řekneme, že to nemyslíme vážně. A já cítím, že důvěru, kterou v reformu mají, v reformu, kterou bude provádět kterákoli politická strana bezprostředně po nových volbách, že o tuto důvěru přijdou.

Prošel jsem jako voják dvanácti lety permanentních reorganizací. Poprvé tu je politická shoda. Prosím, abyste nehazardovali s důvěrou vojáků jen proto, že je předvolební situace, nehazardovali jste s ní jen proto, že ministr obrany je populární politik a někde kandiduje. Dejte mi šanci to projednat ve výborech. Prosím vás o to.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má zpravodaj pan poslanec Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych uskutečnil závěrečné vystoupení zpravodaje k tomuto tisku.

Pan ministr tu vyjmenoval několik problémů, které přinesl zákon č. 221/1999 Sb. Například příplatek na bydlení byl vyplácen 98 vojákům. Zákon uložil zajištění bytů a Ministerstvo obrany není schopno tento závazek splnit. Zákon byl přijat bez zkušení doby, po přijetí do služebního poměru vojáka z povolání. Propuštění je možné pouze za přesně stanovených předpokladů. Ale já musím jednoznačně říci, že všechny tyto návrhy schválené v textu zákona 221/99 Sb. tam byly odhlasovány na základě návrhu Ministerstva obrany. Výbor ani plénum sněmovny v těchto daných paragrafech a ustanoveních nezměnil jednu jedinou čárku. (Buzková: Prosím o klid.)

O čem nám to vypovídá? Vypovídá nám to o tom, že tento zákon byl připraven nedokonale Ministerstvem obrany, a mj. to vypovídá o tom, že novela, která nám byla předložena a která obsahuje 106 změn, novela, která byla připravena velmi narychlo z hlediska parlamentu, protože sem doputovala deset dní před začátkem schůze, dokonce s požadavkem na projednání podle § 90 odst. 2 jednacího řádu, čili že se nepočítalo se žádnou diskusí. Nechápu, proč pan ministr teď úpěnlivě prosí o diskusi ve výborech, když ji chtěl té samé sněmovně upřít, upřít tím, že podpořil požadavek na projednání podle § 90.

Především se ukazuje, že takto rozsáhlé změny jsou nesmírně riskantní. Právě jsme pojmenovali několik obrovských problémů, které vznikly přijetím zákona před téměř 2,5 lety. Jakou máme záruku, že narychlo, ve zmatku a zbrkle projednávaná novela, která obsahuje celkem 106 změn tohoto zásadního zákona, nebude obsahovat x dalších problémů?

Myslím si, že jsem tu pojmenoval celou řadu problémů. Mluvil jsem o vhodnosti nebo nevhodnosti plošnosti zavedení příplatků na bydlení. Mluvil jsem o tom, že je třeba spustit zásadní debatu o výsluhových náležitostech, abychom motivovali především vojáky v rotmistrovských funkcích, aby do armády šli a zůstali v ní, že pro nás je klíčové bavit se o délce závazků mezi 10 a 15 lety a že vůbec otázka, nakolik řešit tento problém zvýšením odbytného a nakolik naopak neumožnit snížení minimální doby pro obdržení výsluhového příspěvku z 15 na 10 let. To jsou všechno zásadní rozhodnutí, a z tohoto důvodu si myslím, že věc neměla být zjednodušována. Znovu opakuji, nechápu, kde se bere ta jistota, že tento zákon neobsahuje x dalších chyb, když jsme si právě pojmenovali chyby, které zde byly obsaženy a byly do návrhu zákona dány na základě návrhu Ministerstva obrany.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP