(17.30 hodin)
(pokračuje Schling)

To je to, co se označuje pojmem železniční privilegovaná peážní doprava. Tímto způsobem je možno operativně zajistit bezpečnou a plynulou železniční osobní i nákladní dopravu v případě, že jakákoliv mimořádná událost znemožní pravidelné provozování drážní dopravy na trati jedné smluvní strany, a to bez zdlouhavých jednání k zajištění náhradní dopravy.

Vzhledem k tomu, že navrhovaná smlouva obsahuje zvláštní právní úpravy vyžadující formu prezidentské smlouvy, byl původní návrh dohody upraven v souladu s doporučením Ministerstva zahraničních věcí do formy prezidentské smlouvy.

Smlouva je významnou právní úpravou připouštějící za stanovených podmínek použití železniční cesty druhé smluvní strany k zajištění přepravy a bezpečnosti osob a zboží v případech vzniku mimořádných situací na vlastním území. Směřuje k zabránění možnosti poškození zdraví, života, vzniku škod na majetku přepravovaných osob, věcí, zavazadel a zásilek v osobní i nákladní železniční dopravě a v neposlední řadě i k odstranění možnosti vzniku materiálních i finančních ztrát dopravců v železniční osobní i nákladní dopravě mezi oběma státy. Sjednání smlouvy umožní snížit rozsah výše citovaných možných škod v případech vzniku povodní a jiných živelních pohrom tak, jak je uvedeno v názvu smlouvy, v mimořádných situacích.

Česká i slovenská strana mají zájem na co možná nejrychlejším zavedení potřebných opatření nutných k usnadnění a urychlení železniční dopravy v těchto případech. Provádění smlouvy bude zajištěno ministerstvy dopravy a spojů, zemědělství, financí, vnitra a spravedlnosti.

Návrh smlouvy byl vypracován a projednán s druhou smluvní stranou v souladu se směrnicí vlády ČR, která byla schválena usnesením 328 z 16. června 1993. Z hlediska ekonomického nevznikne žádný přímý vztah se státním rozpočtem. Smlouva, k níž má Česká republika přistoupit, je v souladu s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva, jakož i se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv s oběma státy.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Dovolte mi, abych pozval zpravodaje pro první čtení poslance Pláničku.

 

Poslanec Pavel Plánička: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych jako zpravodaj tohoto vládního návrhu konstatoval, že všechny podstatné záležitosti již zazněly z úst pana ministra. Dovolte mi, abych navrhl postoupení tohoto vládního návrhu do druhého čtení a přikázání pro zahraniční výbor. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Nehlásí-li se nikdo, rozpravu končím.

Budeme muset hlasovat o návrhu na přikázání zahraničnímu výboru.

Mám strach, že vás musím zase odhlásit. Prosím, abyste se přihlásili. Prosím předsedy klubů, aby se pokusili zajistit své členy, abychom byli usnášeníschopní.

Dostali jsme se těsně nad hranici.

 

Dám hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 569 z přítomných 72, pro 66, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi.

 

Dostáváme se k bodu 119 - Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou, kterou významný obchodník pan ministr kultury uvede za omluveného místopředsedu vlády Grégra. Prosím, pane ministře.

 

119.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou
podepsaná dne 12. listopadu 2001 v Praze
/sněmovní tisk 1192/ - prvé čtení

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Pane předsedo, děkuji za vaše ocenění mých obchodních schopností.

Dámy a pánové, prosím o krátkou pozornost. Z pověření vlády před vás předstupuji s odůvodněním vládního návrhu, kterým se překládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou, podepsaná dne 12. listopadu loňského roku v Praze. Sjednáním této dohody nastává příznivé klima pro rozvoj vzájemného česko-chorvatského obchodu, protože se od data předběžného provádění této dohody, tj. od 1. 1. 2002, zcela odstraňují celní sazby u průmyslových výrobků.

Pokud jde o zemědělskou oblast, liberalizace se dotýká určité části agrárních produktů, u nichž se stanovuje nulová celní sazba, respektive společně redukovaná celní sazba. U dalších zemědělských komodit se po dvoustranné linii snižují celní sazby. Výhodné celní koncese se podařilo vyjednat u našich klíčových položek, jako je např. kondenzované mléko, máslo, bramborový škrob (smích), rostlinné oleje, margariny a pivo (smích).

Hodnotím-li alespoň krátce ekonomický přínos této dohody…

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře nenechte se nevraživostí svých kolegů zneklidnit (smích), plně vám důvěřuji, a nenechte se znervóznit.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Děkuji vám za podporu.

Musím uvést, že v posledním období… (smích)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Myslím, že se může stát, že poprvé bude přerušena sněmovna kvůli nezadržitelnému smíchu. To je novinka, to nemáme v jednacím řádu.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Náš vývoz do Chorvatska (smích) přesahuje cca (smích) pětinásobně dovoz (smích), tudíž kladná obchodní bilance (smích), a to jak v průmyslovém, tak i v zemědělském obchodu (smích) - prosím vás, buďte milosrdní - překročila celkově v roce 2000 125 milionů dolarů a za období leden až listopad 2001 dosahuje 140 milionů dolarů. Oprávněně předpokládám, že díky dohodnutým celním koncesím zůstane tento trend zachován i v nejbližším období. Konkrétně očekávám dynamiku… (smích).

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, doporučuji vám, i když vám úřady napsaly tento text, abyste tvůrčím způsobem první osobu čísla jednotného přetransformoval v jinou osobu, a tím by to znělo věrohodněji.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Už je konec.

Konkrétně očekávám dynamiku obchodu zejména u dopravního strojírenství.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsem přesvědčen o tom, že dohoda o volném obchodu s Chorvatskou republikou pozitivně ovlivní nárůst našeho vývozu a celkový rozvoj vzájemné spolupráce. Proto vám doporučuji vyslovit souhlas s vládním návrhem projednávané dohody. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk).

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi za umělecký dojem z jeho vystoupení. Vyjednáváme právě návštěvu předsedy chorvatského parlamentu u nás. Myslím, že by mohl dostat darem videokazetu s tímto vystoupením a s reakcí sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP