(10.40 hodin)

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nepovažuji za nezbytné zdůrazňovat, že rozvoj všestranných a vzájemně výhodných hospodářských vztahů je jedním z cílů české zahraniční politiky a že Kanada představuje pro Českou republiku velmi důležitého partnera díky své ekonomické a technologické vyspělosti. Česko-kanadské vztahy jsou tradičně mimo jiné pozitivně ovlivňovány také přítomností početné české, popřípadě česko-slovenské krajanské komunity v Kanadě. Současné bilaterální vztahy mají velmi dobrou úroveň, a to ve všech oblastech spolupráce.

Předkládaná smlouva s Kanadou, která byla sjednána na základě vzorových modelů OECD a OSN, nahradí ve vzájemných daňových vztazích mezi oběma státy dosud uplatňovanou daňovou smlouvu podepsanou v roce 1990. Jelikož od té doby došlo k ekonomickým změnám v obou zemích, které jsou především představovány například změnami v daňových systémech, a vzhledem k dalším navazujícím změnám, které byly způsobeny především zánikem Československa a jeho rozdělením na dva samostatné státy, se obě strany dohodly na sjednání smlouvy nové. Z obdobných důvodů připomínám, že již Česká republika předjednala, respektive stále předjednává daňové úmluvy tohoto typu s Francií, Rakouskem, Německem, Belgií atd.

Se sjednáním předkládané smlouvy projevil souhlas zahraniční výbor a rovněž také rozpočtový výbor sněmovny. Předpokládám proto, že nic nebrání tomu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila se sjednáním předložené smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Kanadou souhlas.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vládní návrh projednal zahraniční výbor a rozpočtový výbor. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 994/1 a 2. Prosím nejprve zpravodaje zahraničního výboru pana kolegu Šuláka, aby odůvodnil návrh výboru.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové poslanci, zahraniční výbor projednal tuto záležitost na svém zasedání 14. listopadu 2001. Dovolte mi, abych vám přečetl návrh usnesení, respektive usnesení zahraničního výboru.

Po odůvodnění náměstkyně ministra financí Ivony Legerské, zpravodajské zprávě poslance Šuláka zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se Smlouvou mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsanou v Praze 25. května 2001.

II. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny.

III. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu.

Jinak vážené dámy a pánové, vše podstatné tady řekl pan ministr. Myslím si, že bych věci opakoval, a nebudu vás tedy dále zdržovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní uděluji slovo zpravodaji rozpočtového výboru panu poslanci Recmanovi.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, rozpočtový výbor projednal na své 55. schůzi dne 10. ledna 2002 předmětnou smlouvu. Na jednání rozpočtového výboru ji obhájila náměstkyně ministra financí paní Yvona Legierská. Rozpočtový výbor po zprávě zpravodaje a po rozpravě přijal usnesení, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 994/2. V něm rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s touto smlouvou vyslovila souhlas, a zároveň zmocnil zpravodaje, aby s tímto usnesením rozpočtového výboru seznámil Poslaneckou sněmovnu - což jsem tímto učinil.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otvírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Rozpravu proto končím.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení předloženém zahraničním výborem.

Zahájil jsem hlasování 613. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 136 pro návrh 102, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem smlouvy byl vysloven souhlas.

 

Slovo má pan kolega Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych předložil jeden procedurální návrh, a to vyřazení bodu 110 z pořadu této schůze z důvodu vyjasnění některých záležitostí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Toto je procedurální návrh, který předkládá kolega Doležal. O něm bychom měli rozhodnout bez rozpravy.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 614. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 139 pro návrh 103, proti jeden. S návrhem byl vysloven souhlas. Tento bod byl vyřazen z této schůze.

 

Máme před sebou bod

 

109.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Marockým královstvím
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
podepsaná v Rabatu dne 11. června 2001
/sněmovní tisk 1033/ - druhé čtení

 

V zastoupení pana ministra financí návrh uvede ministr spravedlnosti.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, opět budu muset nerad opravit i pana ministra financí, že jde o smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. Bohužel rozšířeným nešvarem je užívání nesprávného tvaru dvojího zdanění, ale s tímto nešvarem bojuji asi 15 let marně.

Tato smlouva, která je standardní smlouvou, které jsou sněmovně předkládány, je smlouvou s Marockým královstvím. Těžko mohu k ní říci něco, co by upoutalo pozornost poslanců.

Ale přece jenom vzhledem k tomu, že pan poslanec Kohlíček projevil velkou starost o to, jakým způsobem bude tato smlouva uplatňována ve vztahu k území takzvané Západní Sahary, tak mi dovolte alespoň ve stručnosti zdůraznit, že velmi podrobná diskuse proběhla v zahraničním výboru sněmovny a tato diskuse jednoznačně ukázala, že smlouva s Marockým královstvím se na území Západní Sahary nevztahuje. Nemusíte být znepokojeni, neboť současně mohu také uvést, že Česká republika nikdy neměla v Západní Sahaře nijak výrazné politické a ekonomické zájmy a dosavadní český přístup je oběma stranami, které si nárok na území Západní Sahary činí a o které má Česká republika z důvodů ekonomických trvalý a vážný zájem, nikterak nečiní (?). Česká republika, a to bylo naléhavě zdůrazněno, podporuje cestu politického řešení na tomto území pod dohledem OSN.

K samotné smlouvě nic překvapivého uvést nemohu. Je to komplexní daňová smlouva, která pojednává o zdaňování všech druhů příjmů a stanovuje, jaká metoda vyloučení mezinárodního dvojího zdanění se u toho kterého příjmu uplatní ve státě, kde je skutečný vlastník příjmu takzvaným daňovým rezidentem.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, myslím, že mohu směle navrhnout, aby sněmovna vyslovila souhlas se sjednáním předložené smlouvy, a tento opovážlivý postoj odůvodňuji především kladným postojem zahraničního a rozpočtového výboru sněmovny.

Děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP