(18.30 hodin)

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, budu velmi stručný. Ve smyslu argumentace, kterou jsem přednesl v obecné rozpravě, předkládám následující pozměňovací návrh: V § 18 odst. 2 se výše 80 % nahrazuje výší 90 %.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Dále zde mám písemnou přihlášku pana poslance Recmana. Prosím.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych chtěl v úvodu svého vystoupení říci, že jsem byl jako jeden z předkladatelů tohoto sněmovního tisku a jako poslanec, který se problematikou družstevních záložen - zejména těch krachujících - intenzivně zabývá asi od října 1999, osloven celou řadou členů družstevních záložen i občanských hnutí a byl jsem žádán, abych se pokusil využít svého poslaneckého mandátu ke zvýšení maximálního pojištění, a to ze dvou pohledů. Prvním pohledem je otázka celkové maximální částky pro pojištění, která je v současném zákoně na úrovni 100 tis. Kč. Návrhy, které jsem obdržel a které se mnou byly diskutovány, se týkaly nejen částky 400 tisíc, která je obsahem sněmovního tisku 1058, ale i částek 600 tisíc, 800 tisíc až do výše 4 milionů Kč, tak jak to bylo u odškodnění vkladatelů v bankách.

Druhou věcí, která se mnou byla diskutována, byla otázka podílu odškodnění. Současný návrh hovoří o 80 %; návrh, který předložili poslanci jako sněmovní tisk 1058, ponechává tuto výši na stejné úrovni. Byl jsem požádán, abych předložil návrh, který by odškodňoval do 90 %, tak jak je to u zákona o odškodnění klientů bank, až samozřejmě po částku 100 %, která by garantovala vyplacení veškerých vkladů, které družstevníci vložili.

Já se domnívám, že diskuse jak o výši maximálního vkladu, tak určitého procenta odškodnění je legitimní a je třeba ji vést zde v Poslanecké sněmovně. Proto bych chtěl ve druhém čtení využít té možnosti a dát šanci vést diskusi o výši podílu této částky. Proto můj pozměňovací návrh je v podstatě totožný s pozměňovacím návrhem pana poslance Kalouska. Formálně bych ho přednesl v takovéto podobě.

Doporučuji do sněmovního tisku 1058 za bod 2 vložit nový bod v tomto znění: 3. V § 18 odst. 2 se text 80 % nahrazuje textem 90 % a ostatní body se přečíslují.

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych alespoň stručně reagoval i na diskusi, která proběhla v obecné rozpravě. Chci říci, že základ je takový, že na krachy ve finančním sektoru v počátcích devadesátých let doplatíme skutečně všichni. Týká se to jak krachu malých bank, tak družstevních záložen. Já z tohoto pohledu zdůrazňuji zkušenost, že chci podpořit spravedlivější rozdělení pomocí státu nejen klientům družstevních záložen a bank v té podobě, jak to tu bylo předneseno. Zazněly tady dvě částky, které jsou naprosto nesouměřitelné - částka, kterou přednesl pan kolega Doktor, který uvedl částku 720 Kč ve vztahu k družstevním záložnám, a ve vztahu k IPB, pokud to bude více než 100 mld. až 130 mld., je to 10 tis. - 13 tisíc Kč na osobu. Já se domnívám, že je skutečně třeba zvýšit částku pomoci státu alespoň o několik set korun ve prospěch členů družstevních záložen.

Samozřejmě jsem si vědom, že o takto koncipovaném návrhu rozhodne Poslanecká sněmovna. Já bych pouze jako poslanec a jeden z předkladatelů tohoto návrhu se chtěl přimluvit za to, abychom zvýšili odškodnění na 90 % a hranici stanovili na 400 tisíc Kč. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy nemám. Končím podrobnou rozpravu.

Pane zpravodaji, jsem přesvědčena o tom, že nepadly žádné návrhy, o kterých bychom nyní museli hlasovat. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

 

14.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Miloslava Vlčka, Svatomíra Recmana, Ivana Pilipa
a dalších na vydání zákona o státním dluhopisovém programu k získání
finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu
ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen
/sněmovní tisk 1059/ - druhé čtení

 

Prosím, aby návrh uvedl pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, dámy a pánové, tento návrh zákona, který spolupředkládám, věcně souvisí s návrhem zákona, který jsme projednávali v předchozím bodě. Tento návrh zákona se dotýká vydání státního dluhopisového programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen. Návrh zákona je stručný, odpovídá zákonu o dluhopisech a navrhuje vydání státního dluhopisového programu v rozsahu 1,2 mld. Kč.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1059/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru, pan poslanec Michael Kuneš.

 

Poslanec Michael Kuneš: Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, máte usnesení rozpočtového výboru, kterým se na své schůzi usnesl doporučit sněmovně tento sněmovní tisk postoupit a schválit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan ministr Jiří Rusnok. Připraví se pan poslanec Doktor.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, sděluji vám, že stanovisko vlády k tomuto návrhu je nesouhlasné. Nedoporučuji tento návrh k přijetí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Myslím, že je zcela očekávatelné, že v duchu svého vystoupení ke sněmovnímu tisku 1058 i já vznesu návrh na zamítnutí tohoto sněmovního tisku.

Dovolte mi využít této situace ke zpřesnění korektnosti svého druhého vystoupení v předchozí části. Rád bych uvedl, že ve zmiňovaném příkladu v té pasáži týkající se vystoupení pana poslance Kalouska jsem samozřejmě měl na mysli pana prezidenta a onen nešťastný příklad jeho úložky u České národní banky, nic jiného.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Pakliže tomu tak není, končím obecnou rozpravu.

V obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

Všechny vás odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP