(18.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Dále vede po levém břehu Lučního potoka k soutoku s Volarským potokem a pokračuje po levém břehu Volarského potoka k místu jeho křížení s komunikací č. 1/39 z Volar do Horní Plané a po této komunikaci pokračuje až do Želnavy. Před Želnavou odbočuje doprava na komunikaci pod kostelem a po hranici bývalého intravilánu obchází tuto obec a za ní pokračuje po komunikaci č. III/1632 z Želnavy do Bělé. Před obcí Bělá odbočuje doprava na polní cestu, po které vede až k zátopovému území Lipna, a odtud po hranici zátopového území se vrací na silnici č. III/1632 z Bělé do Nové Pece. V Nové Peci odbočuje za mostem doprava a jde po hranici zátopového území k vltavské komunikaci z Nové Pece do Stožce. Po této komunikaci pokračuje severozápadním směrem cca 400 m a odtud odbočuje z vltavské komunikace doleva. Pokračuje po jižní a západní hranici parcely 339, jižní hranici parcely 373, jihovýchodní hranici parcely 379/2 k.ú. Nová Pec. V místě styku hranice parcely 379/2 k.ú. Nová Pec se železniční tratí z Nové Pece do Stožce pokračuje po železniční trati směrem do Nové Pece k cestě do Dlouhého Boru a po této cestě pokračuje až k hranici parcely 905 k.ú. Nová Pec a po její východní, jižní a západní hranici se vrací na cestu vedoucí z Nové Pece do Dlouhého Boru. Pokračuje po této cestě, kde obchází stávající zástavbu zprava až k hranici lesa, a odtud po hranici lesa obchází současně zastavěné území Nové Pece (horní část obce) po východní a jižní hranici parcely 800/6 a východní hranici parcely 802/1 k.ú. Nová Pec a napojuje se na obecní komunikaci parcelní č. 806/1 vedoucí z Nové Pece ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu. Sleduje cestu podél Schwarzenberského plavebního kanálu a pokračuje po ní směrem na Huťský Dvůr a Zadní Zvonkovou. V bývalé osadě Zadní Zvonková odbočuje doprava na komunikaci č. III/1634 a po této komunikaci vede na státní hranici s Rakouskem, kde končí u mezníku 1/34.

Nyní mi dovolte ještě jednou zopakovat § 4, pozměňovací návrh, který se týká rozvoje obcí.

Celý § 4 bude znít. Nadpis "Rozvoj obcí".

Odst. 1. Rozvoj obcí, jejichž zastavěné a zastavitelné území je součástí území národního parku, musí být v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a s posláním národního parku.

Odst. 2. Stát podporuje rozvoj obcí, jejichž zastavěné a zastavitelné území je součástí území národního parku, poskytováním finančních příspěvků.

Odst. 3. Finanční příspěvky podle odst. 2 se poskytují kromě jiných finančních zdrojů též ze Státního fondu životního prostředí podle zvláštního předpisu.

Odkaz 6 pod čarou zní: Zákon č. 388/1992 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění zákona č. 334/1992 Sb.

To jsou všechny pozměňovací návrhy. Nebudu sněmovnu zahlcovat odůvodněním pozměňovacích návrhů. Nakonec nejdelší pozměňovací návrh je každému zřejmý bez odůvodnění. Je to přesné vymezení hranice Národního parku Šumava. Ostatní odůvodnění jak v § 2 v alternativě - znovu podotýkám, že je to podmíněný návrh, pokud by neprošel návrh kolegy Máčeho - a potom § 4, jak jsem ho uvedl. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, z důvodů, které zde již v prvním i ve druhém čtení zazněly, dávám v podrobné rozpravě návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Pan poslanec Filip si přeje vystoupit jako předseda klubu? Prosím navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo? Ano.

 

Poslanec Miroslav Máče: V podrobné rozpravě jsme slyšeli varianty možného řešení, ze kterých bychom si měli vybrat. Myslím si, že na zamítnutí je čas ve třetím čtení. Pokud to, co si vybereme, bude tak špatné, že nebude průchodné pro většinu, tak není problém tento zákon zamítnout ve třetím čtení. Opět se domnívám, že nyní by to bylo předčasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, dámy a pánové, v podrobné rozpravě vystoupili tři poslanci, jeden z nich navrhl zamítnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní pan poslanec Filip, který si přál hovořit. Všechny jsem vás odhlásila.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, paní a pánové, dovolte mi vyjádřit přesvědčení, že vzhledem k tomu, že nepadl žádný pozměňovací návrh, který by se týkal velikosti parku, není mi znám žádný důvod, který by byl předem dán k tomu, abychom zamítli tento návrh zákona. Jde přece o to, že Národní park Šumava je existující národní park. Pokud máme v tomto velkém území řešit v souladu s Ústavou České republiky za současných podmínek ukládání práv a povinností a zejména povinností jednotlivým subjektům, které se na tomto území vyskytují, je potřeba, abychom povinnosti kryli zákonem, nikoliv nařízením vlády, jak je podle bývalých předpisů Národní park Šumava zřízen.

Vzhledem k tomu, že nedošlo ke kontroverzi při projednávání pozměňovacích návrhů, nevidím žádný důvod k zamítnutí tohoto návrhu zákona. Žádám vás, abyste zvážili jeho propuštění do třetího čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o návrhu o zamítnutí předloženého návrhu po podrobné rozpravě. Všechny jsem vás odhlásila asi před 20 vteřinami. Prosím, aby se všichni, kteří zde jsou, zaregistrovali.

 

Budeme tedy hlasovat v hlasování pořadové číslo 89 o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 89 a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 89 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 143 poslanců vyslovilo 81 a 58 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a návrh zákona byl zamítnut.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP