Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
14. března 2002 v 9.04 hodin

Přítomno: 164 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážení páni poslanci a poslankyně, milý pane ministře, zahajuji 47. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

O omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Květa Čelišová, Jaroslav Pergl, Bohuslav Sobotka, Milan Urban z důvodu nemoci, pan poslanec Čevela z důvodu lázeňské léčby, Josef Mandík - hospitalizace v průběhu celé schůze, paní poslankyně Mihaličková - zdravotní důvody, pan poslanec Miroslav Kapoun - je sice omluven, ale je zde, pan poslanec Petr Matějů z důvodu zahraniční pracovní cesty. Pan poslanec Miroslav Kapoun se skutečně omlouvá, ale část dopoledne bude ve sněmovně. Z členů vlády se omlouvá předseda vlády Miloš Zeman - pracovní cesta do Barcelony, Jan Fencl se zúčastní schůze Senátu, Miroslav Grégr z důvodu plánovaného vyšetření po úraze, Jan Kavan z důvodu pracovní cesty do Peru, Mexika a Texasu, Jaroslav Tvrdík odpoledne z důvodu účasti na schůzi Senátu, Eduard Zeman se omlouvá od 16 hodin a místopředseda vlády Vladimír Špidla na celý den z důvodu jednání Senátu.

Dnešní jednání začne body, které byly pevně zařazeny, a sice body 20, 17 a 18.

 

Prvním bodem, kterým se dnes budeme zabývat je

 

20.
Vládní návrh zákona o vývozu některých kulturních statků
z celního území Evropských společenství
/sněmovní tisk 1149/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr kultury Pavel Dostál, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, přeji vám pěkný den a předkládám vám zřejmě naprosto bezproblémový návrh zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropského společenství.

Legislativní úprava ochrany movitého kulturního dědictví je ponechána v kompetenci jednotlivých členských států EU. S ohledem na dobudování vnitřního trhu však bylo třeba přijmout pravidla pro vývoz těchto předmětů do třetích zemí tak, aby se samozřejmě zajistila jejich ochrana. Nařízením rady EHS č. 3911/92 o vývozu kulturních statků proto EU stanovila jednotné podmínky pro vývoz určitých kategorií kulturních statků z celního území Evropských společenství. Jednotná úprava vývozu movitého kulturního dědictví České republiky z celního území Evropských společenství se bude týkat kulturních památek, národních kulturních památek, sbírek a sbírkových předmětů, předmětů kulturní hodnoty a archiválií, budou-li ovšem naplňovat kritéria stanovená v příloze nařízení rady.

Vývoz takových kulturních statků bude možný jen při předložení vývozního povolení vydaného Ministerstvem kultury a v případech týkajících se archiválií Ministerstvem vnitra. Navrhovaným zákonem nebude dotčeno povolování vývozů těchto předmětů z území České republiky podle zvláštních právních předpisů. Vývozní povolení podle tohoto zákona bude vydáno vždy, když bude povolen vývoz podle zákona o státní památkové péči, zákona o ochraně sbírek muzejní povahy, zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty a zákona o archivnictví.

Předkládaný zákon přizpůsobuje český právní řád právu Evropských společenství a je s ním plně slučitelný v kapitole kultura.

Návrh zákona byl po prvním čtení přikázán k projednání výborům. Výbor pro evropskou integraci ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila ve znění přijatého komplexního pozměňovacího návrhu předloženého poslancem Jaroslavem Lobkowiczem. Rovněž výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ve svém usnesení doporučuje schválení návrhu také v tomto znění. Ministerstvo kultury akceptuje tento pozměňovací návrh pana poslance Lobkowicze a rozhodnutí obou výborů v plném rozsahu.

Tolik úvodem. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Návrh iniciativně projednal také výbor pro evropskou integraci. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 1149/1 a 2.

Prosím, aby nás zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Talíř informoval o usnesení tohoto výboru.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na své 65. schůzi projednal tento sněmovní tisk, tuto předlohu vládního návrhu zákona, a přijal doporučení, ve kterém sněmovně doporučuje, aby přijala tento zákon ve znění, které připravil výbor pro evropskou integraci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP