(10.40 hodin)
(pokračuje Kvapil)

Krátké zdůvodnění. Navržená novela doplňuje do § 83 odst. 1 písm. g), kdy je splněna podmínka celodenní péče o těžce zdravotně postižené dítě, a to i o případ, kdy jde o další činnosti podporující komplexní rehabilitaci. Jsem toho názoru, že stejné ustanovení by mělo být v písm. b) a d), jak už jsem uvedl.

K druhému pozměňovacímu návrhu. Možnost přivýdělku ve výši 1,5násobku životního minima považuji za nízkou. Dnes to znamená 3480 Kč. Pro vysoce kvalifikovaného rodiče je tento limit tvrdý, neboť je schopen tuto částku vydělat za několik hodin a rozhodně tím neohrozí celodenní péči o dítě. 1,8násobek životního minima představuje 4176 Kč.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslance Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přispěl pozměňovacím návrhem, který se týká ustanovení § 82 písm. g). Zde by se místo tečky udělala čárka a připojí se nové písm. h) tohoto znění: jde-li o dítě do 18 let vyžadující mimořádnou péči nebo osobu starší 18 let, která je převážně nebo úplně bezmocná, a jsou poskytovány služby podporující komplexní rehabilitaci v domácím prostředí, nejvýše však v rozsahu 6 hodin denně.

Smysl tohoto návrhu spočívá v tom, že existují rodiny se zvlášť závažně postiženými dětmi, které nemohou využít toho, že po určitou dobu z denního režimu se zúčastní nějakého školního programu, jsou v situaci, kdy rodiče nemohou převážet do míst komplexní rehabilitace a tato rehabilitace se potom provádí v jejich domově. Jde o to, aby i v případě, že se rehabilitace provádí doma za obdobných podmínek, jako se provádí mimo domov, to nevylučovalo podmínku přijetí tohoto příspěvku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Paní poslankyně Kocianová má slovo.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych přednesla svůj pozměňovací návrh k tomuto návrhu zákona.

V bodu 1 § 80 odst. 2 zní: Poživatel plného invalidního důchodu, starobního důchodu, vdovského nebo vdoveckého důchodu nemá nárok na příspěvek, jestliže výše jeho důchodu, případně souběhu důchodů přesahuje výši tohoto příspěvku. V případě, že výše jeho důchodu, popř. souběhu důchodů je nižší než příspěvek, náleží tomuto občanu rozdíl mezi výší jeho důchodu a výší příspěvku uvedenou v § 84.

Krátké zdůvodnění. Pokud by se občan pečující o osobu blízkou stal poživatelem důchodu, o příspěvek by přišel, i když výše jeho důchodu by byla nižší než příspěvek.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se někdo dále do podrobné rozpravy? Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Tím končím druhé čtení tohoto bodu.

Slovo k procedurálnímu návrhu má pan poslanec Petr Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, nyní bychom měli probírat bod 39, což je poslanecký návrh zákona, kterým se novelizuje zákon o utajovaných skutečnostech. Dovolím si vás požádat o jeho přeřazení na konec druhých čtení, a to z toho důvodu, že je potřeba do tohoto zákona vložit některá ustanovení, na nichž spolupracujeme s Ministerstvem vnitra. Návrhy pozměňovacích návrhů nám byly doručeny včera a náš výbor se tím bude zabývat zítra ráno. Prosím o přeřazení na konec druhých čtení s tím, že projednávat bude možné, až uplynou příslušné lhůty po rozdání usnesení výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, myslím, že není třeba o vaší žádosti hlasovat, protože váš výbor přerušil toto jednání. Znamená to, že výbor musí pokračovat v projednávání tohoto návrhu. Poté co bude doručeno usnesení vašeho výboru a uplynou příslušné lhůty, bude se pokračovat v projednávání tohoto návrhu, který v tuto chvíli projednávat nemůžeme. Stává se automaticky posledním bodem bloku druhých čtení, a až na něj přijde znovu řada, uvidíme, zda mezitím budou lhůty naplněny.

 

Budeme se zabývat bodem 40 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

40.
Návrh poslanců Václava Krásy, Tomáše Teplíka a Josefa Janečka
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech,
průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1042/ - druhé čtení

 

Prosím, aby za navrhovatele tento návrh uvedl pan poslanec Krása. Prosím pana poslance Krásu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Václav Krása: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, předcházím před vás ve druhém čtení s velmi jednoduchou novelou, která má pomoci producentům generických léčiv především v naší republice, kteří zaměstnávají lidi a odvádějí daně v České republice. Důsledkem změny, kterou navrhujeme, bude, že na trhu s levnějšími generiky bude větší konkurence, což povede k nižším cenám, což má samozřejmě dopad na náklady na zdravotní péči.

V oblasti patentového práva platí v EU tzv. princip subsidiarity. Obsah patentového práva je dosud ve výlučné kompetenci členských zemí. I známé nařízení Rady EU 1968/1992 o prodlužování patentové ochrany originálu, které kompenzuje jejich výrobcům přesně to, co chceme svým návrhem kompenzovat výrobcům generik, tedy prodlužuje pouze trvání patentů podle národního práva.

Myslím, že to na úvod druhého čtení stačí, protože jsem návrh podrobně komentoval v prvním čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Návrh iniciativně projednal také výbor pro evropskou integraci. Hospodářský výbor předložil záznam. Usnesení výboru pro evropskou integraci bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1042/2.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, hospodářský výbor na svém jednání projednal předložený návrh novely zákona a po projednání v hospodářském výboru nepřijal žádné usnesení.

Chtěl bych upozornit na to, že bylo poměrně hodně k tomuto návrhu zákona řečeno již v prvním čtení. Předkladatel upozornil na některé aspekty.

Chtěl bych zde ještě přečíst stanovisko Mezinárodní asociace farmaceutických společností k návrhu změny tohoto zákona, kde se vyjadřují v tom smyslu, že Mezinárodní asociace farmaceutických společností je proti revizi patentového zákona v navrženém znění. Přijetí návrhu by nevedlo k žádným ekonomickým přínosům, na druhé straně by mělo za následek oslabení ochrany práv duševního vlastnictví v České republice, stížení vyjednávací pozice země v přístupových rozhovorech s EU a poškození její kredibility. Dalším důsledkem by bylo snížení investiční atraktivity České republiky pro výzkumně orientované farmaceutické společnosti.

To je ke zprávě. Rovněž jsem v prvním čtení sdělil, že jako zpravodaj jsem příznivcem tohoto návrhu a tento návrh podporuji. To je vše k mé zpravodajské zprávě. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP