(13.40 hodin)
(pokračuje Grégr)

Svědčí o tom i skutečnost, že předkládaný návrh byl projednán v hospodářském výboru, zahraničním výboru a ve výboru pro evropskou integraci této sněmovny, které vesměs bez připomínek doporučily jeho schválení. Rád bych uvedeným výborům za jejich práci a kladné doporučení poděkoval.

Při procedurálním vyřazení tohoto bodu z programu předcházející schůze zazněly připomínky termínově sladit přístup k úmluvě až s okamžikem přístupu České republiky do Evropské unie. Takovýto postup by byl v rozporu se záměrem vlády vstoupit do Evropské patentové organizace urychleně, tj. před přístupem do Evropské unie.

Na základě těchto skutečností lze tedy konstatovat, že po věcné stránce nic nebrání tomu, aby se Česká republika připojila jako plnoprávný člen k 20 evropským státům, včetně členských států Evropské unie, které jsou již v současné době členy Evropské patentové organizace a smluvní stranou této úmluvy.

Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, dovolím si předpokládat, že s předloženým návrhem na přístup České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů vyslovíte souhlas. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Tento návrh projednaly výbory zahraniční, hospodářský a pro evropskou integraci. Táži se poslance Kohlíčka, zda chce vystoupit jako zpravodaj.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, pane předsedo. Pokud bych shrnul projednání v zahraničním výboru. Zahraniční výbor po projednání, po odůvodnění předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Karla Čady a zpravodajské zprávě poslance Jaromíra Kohlíčka a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s přístupem České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů, přijaté v Mnichově dne 5. října 1973, a k Reviznímu aktu této úmluvy, přijatému v Mnichově dne 29. listopadu 2000.

Protože stejné usnesení podle mých znalostí přijaly i ostatní výbory, je možné i bez zpráv, pokud by nechtěli vystoupit moji kolegové zpravodajové, zahájit hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se poslance Teplíka, zda chce vystoupit. Nevidím ho zde, proto se ho nemohu tázat. Ptám se poslance Fajmona, zda chce vystoupit jako zpravodaj. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, chtěl bych potvrdit, že výbor pro evropskou integraci na své schůzi 10. ledna přijal totožné usnesení jako ostatní dva výbory a doporučil vyslovit souhlas s přístupem České republiky k této úmluvě i k reviznímu aktu. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji, otevírám rozpravu. Nehlásí-li se nikdo do této rozpravy, dám znovu hlasovat o návrhu usnesení výboru.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, abychom přistoupili na tuto úmluvu, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 156 z přítomných 103 88 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Dostáváme se k bodu

 

71.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o zamezení dvojímu zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku,
podepsaná v Praze dne 5. června 2001
/sněmovní tisk 1111/ - druhé čtení

 

Za ministra financí vystoupí opět pan místopředseda vlády Miroslav Grégr. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, jak jistě všichni víte, rozvoj všestranných a vzájemných hospodářských vztahů je jedním z cílů české zahraniční politiky. S cílem omezení daňového zatížení a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění, ke kterému dochází v hospodářských, obchodních a kulturních stycích a které působí nepříznivě na rozvoj vzájemné hospodářské spolupráce, je mezi státy obvyklé sjednat smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Česká republika má doposud v platnosti již více než 60 takovýchto mezinárodních daňových smluv, přičemž další se připravují.

Předkládaná smlouva s Kuvajtem, která byla sjednána na základě vzorových modelů OECD a OSN, přispěje k objektivnímu rozdělení práva na daň z jednotlivých druhů příjmů mezi oba státy, tj. stát zdroje příjmu a stát jeho příjemce. Uzavřením smlouvy se Kuvajt stane po Spojených arabských emirátech druhou zemí z členů Rady pro spolupráci v Zálivu, se kterou bude mít Česká republika upraveno dvojí zdanění. V současně době se ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Státem Kuvajt neuplatňuje žádná smlouva o zamezení dvojího zdanění.

Česko-kuvajtské vztahy jsou hodnoceny jako tradičně velmi dobré, a to ve všech oblastech spolupráce. Vzhledem k výborné obchodní perspektivě Kuvajtu má Česká republika zájem na tom, aby české firmy v co největší míře participovaly na kuvajtském trhu a využily všech obchodních příležitostí.

Dovoluji si tedy navrhnout, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyjádřila ve druhém čtení souhlas s touto smlouvou a dovoluji si vám poděkovat za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Karase a rozpočtového výboru poslance Recmana, aby postupně odůvodnili usnesení svých výborů.

 

Poslanec Jiří Karas: Pane předsedo, dámy a pánové, zahraniční výbor se zabýval tímto vládním návrhem na své schůzi dne 16. ledna tohoto roku. Po odůvodnění náměstkyně ministra financí Yvony Legierské, zpravodajské zprávě Jiřího Karase a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

1. Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se Smlouvou mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsanou v Praze dne 5. června 2001;

2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana poslance Recmana.

 

Poslanec Svatomír Recman: Rozpočtový výbor projednal předmětnou smlouvu na své 56. schůzi dne 21. února letošního roku a přijal k ní usnesení pod č. 610, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 1111/2.

Předmětnou smlouvu v rozpočtovém výboru odůvodnila náměstkyně ministra financí Yvona Legierská. Rozpočtový výbor po úvodním slově paní náměstkyně, po zpravodajské zprávě poslance Recmana a po rozpravě přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsané v Praze dne 5. června 2001, sněmovní tisk 1111, vyslovila souhlas.

Součástí usnesení rozpočtového výboru je i zmocnění zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem učinil. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji, otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení na vyslovení souhlasu s touto smlouvou.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 157 z přítomných 106 poslanců 87 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP