(11.20 hodin)
(pokračuje Štrait)

Zvláštní zásluhy Walderodeho - tam bych řekl, že má justice na nejvyšších místech zavázané oči.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Štraitovi. Prosím pana poslance Palase. Rozhlížím se, kdo další se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych se chtěl pouze fakticky vyjádřit k vystoupení pana poslance Vymětala. Já nejsem předsedou dozorčí rady pozemkového úřadu. Já jsem předsedou dozorčí rady Pozemkového fondu, jak mě před pěti lety do této funkce zvolila tato Poslanecká sněmovna. My budeme příští týden volit novou dozorčí radu této instituce.

Pan poslanec si evidentně plete dvě instituce. Pozemkové úřady jsou příslušnými referáty okresních úřadů. Tato instituce potenciálním majitelům a žadatelům o majetek vydává rozhodnutí, to znamená, že ony posuzují, zda žadatel je, nebo není oprávněnou osobou. Následně Pozemkový fond vydává tento majetek. Pozemkový fond je správcem zemědělského majetku a tento majetek buď privatizuje, nebo vydává majitelům, držitelům těchto rozhodnutí.

Tolik jen na vysvětlenou. Já se nechci zabývat věcnou podstatou vystoupení pana poslance. Jsem připraven s ním vést tuto debatu až po osvojení těchto poznatků, které jsem mu sdělil.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Palasovi. Táži se, kdo další se hlásí. Pan poslanec Karel Vymětal ještě jednou.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Omlouvám se panu kolegovi Palasovi. Pozemkový fond vydává, takže on je tou konečnou institucí, která vydává pozemky.

Jen bych zopakoval, protože další kolegové už se nehlásí, že jsem navrhl, aby Poslanecká sněmovna nesouhlasila s odpovědí ministra zemědělství, protože jsem přesvědčen, že postupy pozemkových úřadů jsou nezákonné, a já si myslím, že ani Česká republika se nemusí těmito takzvanými vlastníky nechávat vydírat a vyhrožovat soudem ve Štrasburku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní a pánové, já poměrně stručně bych vás chtěl požádat o to, abychom tentokrát nerozlišovali, jestli je interpelován ministr sociálně demokratické vlády, a vzali to vážně z jednoho prostého důvodu. Podle mého soudu té odpovědi chybí jedna základní věc a to je skutečná právní analýza dopadu některých rozhodnutí po novele zákona č. 229/1991 Sb. Myslím, že si Poslanecká sněmovna takovou analýzu zaslouží.

Vím, že tady pan ministr není a nemůže to slíbit osobně, ale pokud odpověď odmítneme, tak samozřejmě podle této rozpravy je pravděpodobně schopen zadat analýzu tohoto stavu, zejména některých nešťastných rozhodnutí Ústavního soudu, která vycházela z podzimu roku 1992 a která otevřela stejně nešťastné věci, o kterých tady mluvili moji kolegové.

Proto vás žádám, abyste tentokrát opravdu vyhověli panu kolegovi Vymětalovi a odmítli odpověď. Za dostatečnou budu považovat každou odpověď, která bude obsahovat právní analýzu stavu. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, kdo další se hlásí do rozpravy. Nikdo.

Dám hlasovat o návrhu pana poslance Vymětala, který navrhuje vyjádřit nesouhlas s odpovědí - byť nepřítomného - ministra zemědělství.

Odhlašuji vás. Bohužel nás není potřebné kvorum. (Předsedající svolává gongem poslance a chvíli čeká na jejich příchod do sálu.) Už je nás větší počet.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro odmítnutí této odpovědi ministra zemědělství, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 292 ze 71 přítomných 18 pro, 30 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Dostáváme se k poslední interpelaci poslance Ivana Langera na ministra spravedlnosti Bureše ve věci činnosti soudů a Ministerstva spravedlnosti. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 1280. Uděluji slovo panu poslanci Langerovi.

Pan poslanec Kapoun má sdělení.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Zjistil jsem, že při hlasování dne 19. 3., když se hlasovalo o pověřených obcích, mám v záznamu křížek, přestože jsem hlasoval pro. Chci jen říci, že to bylo o městě Kojetíně, které je mým rodným městem, takže určitě nikdo nepochybuje, že to bylo jinak. (Smích v sále. ) Hlasování nezpochybňuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, my to bereme na vědomí. Vidím, že petice občanů vás přiměly změnit názor. Budete v Kojetíně zbaven občanství.

Slovo má pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, zahajujeme projednávání této interpelace s úsměvem na rtu, nicméně předmět mé interpelace je nesmírně vážný, neboť v ní jde o život člověka, který byl brutálně zavražděn. Jde o to, zda ten, kdo vraždil, nebo je důvodně podezřelý z vraždy, bude postaven před soud a bude spravedlivě odsouzen.

Já jsem se 13. února t. r. obrátil na pana ministra spravedlnosti ve věci vraždy, která se stala 16. listopadu 1951 v prostoru bývalé československé státní hranice Folmava - Dieberg, kdy v těchto prostorách byl tehdejším náčelníkem zpravodajského oddělení Ministerstva vnitra zastřelen rakouský státní občan Ing. Štefan Kollmann. Jde tedy skutečně o případ vraždy, která se stala sice dávno, ale přesto se stala.

Pan ministr mi v zákonné lhůtě velmi vyčerpávajícím způsobem odpověděl, ale přestože jsem čekal mnohé, odpověď ministra spravedlnosti předčila i moje nejčernější očekávání, a proto jsem také vyjádřil nesouhlas s jeho odpovědí.

Aby bylo v tuto chvíli jasno, sděluji zcela jednoznačně, že nesouhlas s odpovědí ministra spravedlnosti pana Bureše není nesouhlasem s tím, co on v této věci udělal, není nesouhlas s tím, jak postupovaly ve věci orgány činné v trestním řízení, policie, státní zastupitelství a soudy, neboť za to, co se v tomto případě děje, že dosud viník této tragédie nebyl potrestán, není ministr spravedlnosti ani jeho resort zodpovědný.

Oproti tomu jde podle mne o skandální případ, kdy je paradoxně nejvyšším ústavním činitelem České republiky, tedy prezidentem republiky, bráněno ve výkonu spravedlnosti. Já nechci přímo říci, že prezident republiky brání vydání vraha do rukou spravedlnosti, ale možná by se to takto dalo interpretovat. Je-li můj nesouhlas s odpovědí ministra spravedlnosti něčím, potom je to vyjádření nesouhlasu s postupem prezidenta republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP