(10.40 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má paní zpravodajka.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové. Než začnu, než vám předložím návrh procedury hlasování, dovolte mi jenom říci pár slov k návrhu pana poslance Kučery. Protože ten první návrh, který prošel rozpočtovým výborem, se týká v podstatě pouze prodloužení lhůty účinnosti tohoto zákona, domnívám se, že nedochází k žádnému sporu a k žádnému napětí ohledně tohoto návrhu.

Chci pouze upozornit na to, že ta slova, která zde řekl pan poslanec Grůza, nebyla pravdivá. Totiž cokoli můžeme vyčítat komukoli z nás, jenom ne panu poslanci Kučerovi to, že se dostatečně nebral za zájmy oprávněných osob, jimž plynulo vyrovnání nároků. Opakovaně s tímto návrhem přicházel, mohu-li si dovolit parafrázi, řeknu, že se za ně bral jako lev, ale bohužel spolu s ostatními členy Občanské demokratické strany nenašel jinde podporu. Tolik považuji za důležité k tomu, co zde před chvílí zaznělo.

Nyní dovolte, abych vás seznámila s procedurou hlasování, která je velmi jednoduchá. Máme předloženy dva pozměňovací návrhy. Pod písmenem A je onen, o němž jsem mluvila, to je pozměňovací návrh rozpočtového výboru. Pod písmenem B je předložen návrh, který předložil pan poslanec Kučera. Navrhuji hlasování nejprve o písmenu A, poté o písmenu B. Posléze, bude-li schválen návrh pod písmenem B, budeme hlasovat o legislativně technických úpravách, pokud zazněly, a bude následovat hlasování o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Je námitka proti takovémuto postupu? Námitku nevidím, přikročíme k hlasování. Prosím první návrh.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Hlasujeme o návrhu uvedeném pod písmenem A. (Stanovisko zpravodaje kladné, navrhovatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 310. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 162, pro návrh 152, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Nyní hlasujeme o návrhu, který je uveden pod písmenem B. (Navrhovatel nesouhlasí, zpravodajka stanovisko kladné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 311. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 161 pro 81, proti 73. Dříve než budu konstatovat, že návrh byl přijat, prosím o zhlédnutí listiny hlasování.

 

Poslanec Radko Martínek: Pane předsedající. Nevím jak je to možné, hlasoval jsem "ne", a mám tam "ano", takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jestli takhle berete reformu veřejné správy, jak hlasujete, pane poslanče, tak bůh ochraňuj tuto zemi. V každém případě - pane poslanče Starče, já vás žádám, abyste nepokřikoval na předsedajícího. To můžete zkoušet v Lidovém domě, nikoli v Poslanecké sněmovně.

Prosím, padla námitka zpochybňující hlasování.

Pan poslanče, můžete dát ruce dolů, nevedeme rozpravu, takže vám stejně slovo udělit nemohu, nemáte se k čemu fakticky vyjadřovat. Padla námitka zpochybňující hlasování. Můžete dát tu ruku dolů, vy také.

 

Zahajuji hlasování o námitce. Kdo je pro tuto námitku? Kdo je proti?

V hlasování číslo 312 z přítomných 161, pro návrh 133, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Pane poslanče, já vám neudělím slovo, nemáte se k čemu fakticky vyjadřovat. Budeme hlasovat opakovaně o návrhu… S faktickou poznámkou nemohu udělit slovo k faktické poznámce. K procedurálnímu návrhu mohu udělit slovo, nicméně považuji za dobré v tuto chvíli dokončit hlasování, a má-li někdo procedurální návrh, potom nechť s ním vystoupí.

 

Budeme opakovaně hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. B, pokud se nepletu. Pan navrhovatel nesouhlasí, paní zpravodajka stanovisko kladné.

 

Přikročíme k hlasování. Zahájil jsem hlasování pod pořadovým číslem 313. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 160 pro návrh 82, proti 76. - Pro jistotu necháme ještě jednou zkontrolovat sjetinu hlasování. - Námitka k hlasování nezazněla. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Přikročíme k hlasování o zákonu jako o celku.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního stisku 1234, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 314. Kdo je pro předložený návrh usnesení? Kdo je proti?

Z přítomných 159 pro návrh 138, proti 8. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli, paní zpravodajce.

Ptám se, zda někdo z kolegů má procedurální návrh, se kterým chce vystoupit. Prosím, pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Pane předsedající, chtěl bych vás požádat ve smyslu jednacího řádu, aby pokud máte jakékoli připomínky, bez ohledu na to, jestli je, nebo není povolováno, aby kolegové na vás pokřikovali, abyste je řekl v době, kdy předáte řízení schůze. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dalším bodem je bod č. 39, kterým je návrh poslanců Františka…

Ještě pan kolega Grulich. Ale toto vystoupení pana Kohlíčka nebylo procedurálním návrhem, takže jestli pane poslanče hodláte vystoupit stejným způsobem, tak vám nemohu udělit slovo. - Procedurální návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP