(10.50 hodin)

Poslanec Václav Grulich: Dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že pan předsedající nezvládá opakovaně jednací řád a dopouští se dokonce hloupých poznámek, k čemuž nemá právo, dávám procedurální návrh, aby bylo hlasováno o jeho vystřídání ve vedení schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, děkuji vám. Zprostíte mě toho řízení o deset minut dříve, než mě vystřídá pan kolega Brožík. On vám za to bude určitě vděčný.

Takže padl procedurální návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy hlasováním.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 315. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 155 poslanců pro návrh 70, proti 54. Návrh nebyl přijat.

 

Musím vás tedy provést ještě druhým čtením, kterým je návrh zákona skrývající se pod pořadovým číslem 39 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

39.
Návrh poslanců Františka Ondruše, Petra Nečase a Ivana Langera na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb.,
zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb. a zákona č. 60/2001 Sb.
/sněmovní tisk 1000/ - druhé čtení

 

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec František Ondruš. Máte slovo.

 

Poslanec František Ondruš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Moje úvodní slovo ke druhému čtení bude velmi krátké. Nechal bych na panu zpravodaji podrobnosti z jednání ve výboru. Jenom bych v krátkosti připomněl, že novela je z velké části reakcí na nález Ústavního soudu, který navrhuje opravit tři paragrafy.

Navrhuje upravit paragraf, který se týká bezpečnostní spolehlivosti, navrhuje upravit paragraf, který hovoří o sdělování důvodů při neudělení prověrky, a řeší možnost odvolání. To všechno plus některé další drobné věci, které vám byly rozdány v pozměňovacím návrhu výboru pro obranu a bezpečnost, se kterými jste se seznámili, obsahuje naše novela zákona, námi navrhovaná.

Čili tolik ve stručnosti jenom a myslím si, že podrobnosti z jednání výboru vám řekne pan zpravodaj. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. slovo má pan zpravodaj.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi odůvodnit usnesení výboru pro obranu a bezpečnost k jubilejnímu sněmovnímu tisku 1000, které formou komplexního pozměňovacího návrhu mnohonásobně rozšiřuje původní návrh našich kolegů, který pouze zaváděl do systému bezpečnostních prověrek institut odvolání proti rozhodnutí o nevydání osvědčení.

Jak jsem již řekl minule, kolegové předložili návrh dna dny před rozhodnutím Ústavního soudu, který některé pasáže zákona o ochraně utajovaných skutečností zrušil s platností od prvního července letošního roku. Tato skutečnost nás postavila před nové problémy. Ústavní soud se jednak ztotožnil s názorem, že přezkum rozhodnutí je nutný, a na druhé straně rozhodl, že bezpečnostní spolehlivost musí být definována taxativně, což vyjádřil zrušením slůvka "zejména" v § 23.

Fakultativní výběr bezpečnostních rizik umožňoval Národnímu bezpečnostnímu úřadu a zpravodajským službám přihlédnout i k rizikům, která zákon nedefinoval. To již od července tohoto roku nebude možné.

V dosavadní struktuře § 23 navrhuje výbor řešit dva problémy. Na jedné straně doporučuje ponechat v zákoně všechny stávající definice bezpečnostních rizik s tím, že navrhuje přesunout do mírnějšího režimu posuzování údajů z opisu rejstříku trestů a probíhající trestní stíhání, protože může jít i o skutečnosti, které nemusí být vždy bezpečnostním rizikem. Na druhé straně doporučuje ověřovat u vyšších stupňů bezpečnostních prověrek původ vysokých příjmů a majetku prověřované osoby resp. osob žijících s touto osobou ve společné domácnosti. Doposud tyto skutečnosti Národní bezpečností úřad či zpravodajské služby zjišťovat mohly, pokud jim v tom nebránila ustanovení jiných zákonů.

Jsem přesvědčen, a to i na základě konzultací s vysokými představiteli zpravodajských služeb našich spojenců z různých zemí, že právě tyto skutečnosti bývají bezpečnostním rizikem největším. Proto jsem na jednání výboru tento návrh prosadil, protože jsem si jist, že je to v zájmu důvěryhodnosti České republiky.

V další části usnesení kolegové předkladatelé precizovali svůj původní návrh odvolacího řízení, které bude provádět zvláštní kolegium složené z bezpečnostně prověřených státních zástupců.

V následující části usnesení jsme pak vyhověli ministru vnitra zavedením nového institutu, kterým je bezpečnostní způsobilost fyzických osob. Prověřování osob pracujících na bezpečnostně citlivých místech jsme po zrušení zákona č. 102/1970 Sb. neměli zákonem upraveno vůbec. Potřeba obnovit tento institut se plně projevila po tragických událostech 11. září minulého roku. Navíc bude bezpodmínečně nutné prověřit bezpečnostní způsobilost osob, které budou zajišťovat podzimní summit Severoatlantické aliance v Praze.

Na závěr mi dovolte konstatovat, že v zákoně o ochraně utajovaných skutečností je celá řada dalších problematických míst a bude naprosto nutné jej podrobit po volbách důkladné revizi. Proto výbor navrhuje omezit platnost této novely dnem 31. prosince 2003, a tím motivovat příští vládu k urychlené práci na velmi důkladné novele.

Výbor pro obranu a bezpečnost vám doporučuje návrh zákona ve znění svého komplexního pozměňovacího návrhu schválit.

Ještě mi dovolte říci, že na začátku podrobné rozpravy hodlám navrhnout, abychom tento sněmovní tisk projednávali ve znění usnesení výboru pro obranu a bezpečnost resp. ve znění jeho komplexního pozměňovacího návrhu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu k tomuto návrhu zákona. Žádnou přihlášku do obecné rozpravy nemám, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám tři přihlášky - pana poslance Houzáka, Vymětala a Doktora. Prosím v tomto pořadí, aby se připravili, resp. panu poslanci Houzákovi uděluji slovo.

 

Poslanec Jiří Havlíček: Pane předsedající, pan zpravodaj navrhl, aby se tento tisk projednával ve znění komplexního pozměňovacího návrhu výboru a o tom se musí nejdříve hlasovat, protože pak budou zaznívat pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji za upozornění. Pan zpravodaj nestačil zareagovat na rychlý průběh, tedy žádný průběh obecné rozpravy. Takže teď už jsme v podrobné. Prosím, podejte ten návrh, o kterém rozhodneme hlasováním, a potom teprve tři zmínění kolegové.

 

Poslanec Petr Koháček: Děkuji, pane předsedající. Podávám návrh na to, abychom sněmovní tisk 1000 projednávali ve znění komplexního pozměňovacího návrhu výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, to je procedurální návrh, o kterém rozhodneme. Já vás odhlašuji, protože mám pocit, že počet přítomných neodpovídá počtu zaregistrovaných na hlasovacím zařízení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP