(9.40 hodin)

Poslanec Jiří Hofman: Postup hlasování v tomto případě, při této novele zákona, bude velice jednoduchý. Nejprve budeme hlasovat o usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a pak budeme postupovat podle jednotlivých pozměňovacích návrhů, jak byly předneseny ve sněmovně, tzn. B poslanec Tomáš Kvapil, C poslanec Janeček a D poslankyně Kocianová.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Myslím, že je to skutečně jednoduchá procedura, nebudeme o ní hlasovat a přistoupíme rovnou k hlasování.

Pod písmenem A jsou pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Prosím o stanoviska.

(Navrhovatelka i zpravodaj souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 534 z přítomných 172 poslanců pro 159, proti jeden, návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Hofman: Jako o druhém v pořadí budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kvapila.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, o obou návrzích, nebo o každém samostatně? (Zpravodaj: Samostatně.)

 

Nejprve budeme tedy hlasovat o návrhu B1. Prosím o stanoviska.

(Navrhovatelka i zpravodaj nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 535 z přítomných 172 poslanců pro 51, proti 109. Návrh nebyl přijat.

 

Návrh B2. Prosím o stanoviska.

(Navrhovatelka i zpravodaj nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 536 z přítomných 172 poslanců pro 38, proti 115. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Hofman: Nyní následuje bod C kolegy Janečka.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Prosím o stanoviska.

(Navrhovatelka i zpravodaj souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 537 z přítomných 172 poslanců pro 150, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Hofman: Jako poslední je návrh paní poslankyně Kocianové.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Prosím o stanoviska.

(Navrhovatelka i zpravodaj souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 538 z přítomných 172 poslanců pro 139, proti 18. Návrh byl přijat.

Poslanec Jiří Hofman: Protože jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, doporučuji hlasovat o zákoně jako o celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Aleny Páralové, Václava Krásy a Josefa Janečka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100 z roku 1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1048, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 539 z přítomných 172 poslanců pro 161, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji navrhovatelce i zpravodaji. Končím třetí čtení tohoto návrhu zákona a končím projednávaný bod. č. 118.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod

 

119.
Návrh poslanců Františka Ondruše, Petra Nečase a Ivana Langera na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb.,
zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb. a zákona č. 60/2001 Sb.
/sněmovní tisk 1000/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec František Ondruš a zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Petr Koháček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1000/4.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Jako první se hlásí paní místopředsedkyně Petra Buzková, poté pan poslanec Houzák.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěla bych upozornit na chybu ve sněmovním tisku 1000/4, kde pod písmenem E u mého pozměňovacího návrhu je napsáno, že bod 3 se vypouští. Já jsem ovšem navrhovala něco jiného, což dokládám stenozáznamem. Navrhovala jsem, aby bod 3 v usnesení výboru byl hlasován zvlášť, což je něco jiného. Je to takto uvedeno ve stenozáznamu. To znamená, že tento můj pozměňovací návrh by neměl být uveden v pozměňovacích návrzích ve sněmovním tisku. Pakliže by nebyly schváleny některé další návrhy a hlasovalo se o usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, měl by být bod 3 hlasován zvlášť, zcela v souladu s tím, jak jsem navrhla.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní místopředsedkyně. Váš návrh by vlastně patřil do návrhů při schvalování procedury. Vy jste jej samozřejmě měla právo označit i v podrobné rozpravě.

K této záležitosti se hlásí pan poslanec Koháček. Poté je připraven pan poslanec Houzák.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem se opravdu snažil paní místopředsedkyni dotlačit k nějakému formálně rozdělenému návrhu. Vycházel jsem z toho, že jí šlo o to, a ona to také tak formulovala ve svém vystoupení, aby byl § 23 zachován v původním stavu. Takže nakonec z těch několika variant, jak se dalo přistoupit ke stenozáznamu, jsme vybrali tuto. Samozřejmě hlasování o § 23 z usnesení výboru, a to zvlášť, je možná varianta téhož.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Ještě bude hovořit pan poslanec Houzák. Myslím, že při přednesení procedury se tato záležitost ještě vyjasní.

 

Poslanec Josef Houzák: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, předkládám legislativně technickou opravu u pozměňovacího návrhu na str. 21 pod písmenem B. Jedná se o bod 7, kde je nesprávně uveden rok vydání rozhodnutí Ústavního soudu. Oprava spočívá ve změně roku 2000 na rok 2001.

Ještě jednou zopakuji, jedná se o změnu v bodě 7, kde je nesprávně uvedeno 12. července 2000. Má být správně uvedeno 12. července 2001.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je to na straně 21 pod pozměňovacími návrhy pana poslance Houzáka, písm. B odst. 7.

Kdo se dále hlásí? Pan poslanec Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, podávám legislativně technickou změnu k svému pozměňovacímu návrhu k části čtvrté, kde jsem navrhl nový bod 3, který už ovšem v této části existuje. Měním označení na nový bod 4, což se promítne do mého pozměňovacího návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP