(12.20 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Paní poslankyně Jirousová.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, moje legislativně technická úprava se týká části 34, je to strana 12, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. U bodu 2 mého pozměňovacího návrhu doporučuji opravit "v místě obvyklými a oznámením" - tam chybí písmeno "m", "ve Zdravotnických novinách obecním úřadem s rozšířenou působností" - tam chybí písmeno "s".

Dále k bodu 3 téhož pozměňovacího návrhu: Doporučuji doplnit slova "a zástupce krajského úřadu, jde-li o výběrové řízení vyhlášené obecním úřadem". Pokud to Poslanecká sněmovna neschválí, nevadí to, ale logicky to vyplývá z předešlého textu.

Můj další návrh je na straně 17, část č. 37. Doporučuji Poslanecké sněmovně, aby hlasovala o stažení mého pozměňovacího návrhu pod bodem 2, tzn. "Ministerstvo dopravy".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní kolegyně. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Táži se pana ministra, zda hodlá vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak. Táži se všech zpravodajů jednotlivých výborů, zda oni využijí svého práva v závěrečném slově. Nikoho nevidím. Proto požádám zpravodaje garančního výboru pana poslance Hrnčíře, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, potřebná stanoviska k nim, poté budeme hlasovat.

Chtěl bych upozornit všechny na to, že ve 13 hodin bude bez ohledu na to, jestli dokončíme tento zákon, nebo nedokončíme, vyhlášena polední přestávka. Budeme pokračovat ve 14 hodin.

Mimořádná schůze, která je svolána na dnešní den, začne normálně až 10 minut po projednání celého programu 47. schůze.

O slovo se přihlásil pan poslanec Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že před projednáním procedury bychom měli hlasovat o návrhu pana kolegy Beneše, který navrhl vrátit zákon do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já s vámi souhlasím, pane kolego. Já jsem počítal s tím, že pan zpravodaj se ujme této své povinnosti a nechá hlasovat o návrhu, který přednesl pan předseda Beneš, na vrácení tohoto návrhu zákona do druhého čtení, jako o prvním.

Přesto - než pan zpravodaj přistoupí k oněm návrhům - paní kolegyně Jirousová.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Děkuji. Já prosím Poslaneckou sněmovnu, aby byla ke mně shovívavá. Já jsem se přeřekla. Můj poslední návrh se týkal části 36. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ale strana a bod zůstávají stejné, to je podstatné, podle sněmovního tisku. Na základě žádosti z pléna vás všechny odhlašuji, žádám vás o novou registraci.

 

Budeme nejprve hlasovat o návrhu pana poslance Beneše - vrátit tento návrh zákona zpět do druhého čtení.

Zahajuji jsem hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 717 z přítomných 167 poslanců pro 75, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní požádám pana zpravodaje, aby se ujal své role.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve třetím čtení byla načtena řada pozměňovacích návrhů, celkem 32 poslanců více než čtyři hodiny načítalo pozměňovací návrhy, jež měly za cíl - jak bylo řečeno jedním z nich - odstranit negativní důsledky reformy veřejné správy. Na konci druhého čtení pak bylo schváleno, že sněmovní tisk "pozměňovací návrhy" bude vydán po částech. Tím je podle mého názoru předurčena i procedura hlasování o tomto sněmovním tisku, to znamená, že navrhuji, aby bylo hlasováno o pozměňujících návrzích po částech, jak je uvedeno ve sněmovním tisku 1160/9. S tím, že bych nyní nedoporučoval, abych načítal celkem čtyři stránky procedury, jak postupovat ve všech částech, ale domluvili bychom si proceduru o hlasování vždy před každou části. Prosím, aby tento postup byl odsouhlasen.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, v první řadě se budeme muset vypořádat s návrhy na stažení, které zazněly. V první fázi budeme hlasovat o všech návrzích, které padly ve třetím čtení, na stažení pozměňovacích návrhů jednotlivých poslanců, ať už to byl pan poslanec Ondruš, paní poslankyně Fischerová, pan poslanec Havlíček, paní poslankyně Jirousová. Pan poslanec Martínek nestahuje nic, paní poslankyně Kocianová také ne. Ano, jsou to tyto návrhy. Poté budeme postupovat podle jednotlivých částí, od části první až do části 190.

O slovo se přihlásil pan ministr vnitra jako navrhovatel.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane místopředsedo, já přece jenom vznáším námitku, protože jsem přesvědčen, že to, co přednášela paní kolegyně Kocianová, není legislativně technická úprava, kterou by bylo možno realizovat v rámci rozpravy ve třetím čtení. Je to možná poslanecká námitka vůči tomu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Pan zpravodaj k této proceduře?

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Podle mého názoru to legislativně technická úprava je. Paní poslankyně to vyjádřila i s odůvodněním na konkrétní ustanovení našeho jednacího řádu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já jsem také přesvědčen, že to není legislativně technická úprava. To znamená, že necháme asi hlasovat o námitce, zda si sněmovna určí, že paní poslankyně Kocianová přednesla legislativně technickou úpravu, nebo zda mám pravdu já jako řídící schůze, že to není legislativně technická úprava. To bude další hlasování, než se dostaneme k hlasování paní poslankyně Kocianové. Jsou další návrhy k proceduře? Nevidím.

Tuto proceduru necháme schválit. Nejprve odhlasujeme stažení pozměňovacích návrhů, poté budeme postupovat po jednotlivých částech, nakonec budeme hlasovat o legislativně technických úpravách. Mezitím se ještě vyrovnáme s námitkou k legislativně technické úpravě paní poslankyně Kocianové.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 718 z přítomných 172 poslanců pro 157, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane poslanče. Můžeme začít.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP