(17.20 hodin)
(pokračuje Pavlata)

Každé odškodnění pro těch několik osob, které se dožily, je malé, ale stejně jako v podobných případech odškodnění zničených životů je to přece jen alespoň projevem nějakého uznání. Česká republika má samozřejmě přinejmenším morální povinnost poskytnout těmto osobám či jejich nejbližším hmotnou i nehmotnou satisfakci, neboť to byla Československá republika, kdo selhal v plnění hlavní role státu, ochrany svých občanů proti zvůli jiného státu, při níž navíc mnohdy tento stát aktivně asistoval.

V Senátu všechny čtyři výbory při projednávání vaší předlohy - já jsem měl možnost většiny těchto zasedání se zúčastnit - se shodly jednoznačně na tom, že tento zákon je potřebný, že je nutný, i když přichází pozdě, ale všechny výbory se stejně tak shodly na tom, že je tam přece jen řada problémů, které se objevily, a bylo by dobře je odstranit, aby ten zákon mohl platit co nejdříve a byl snadno proveditelný. Proto byl připraven komplexní pozměňovací návrh, který byl zpracován všemi čtyřmi výbory a byl potom jednomyslně přijat v Senátu.

Tento komplexní pozměňovací návrh se především přizpůsobuje obdobným zákonným úpravám přijatým v minulých letech. Je to například zákon 217/1994, zákon 39/2000 a zákon 261/2001. Upravuje obdobným způsobem okruh oprávněných osob, upravuje shodně pro všechny oprávněné osoby podmínky občanství České republiky, upravuje obdobným způsobem formu odškodnění a zabezpečuje srovnatelnou úroveň výše jednorázové peněžní částky ve vztahu k obdobným srovnatelným případům. V podmínkách nároku se vypouští ustanovení, které do navrhované úpravy zavádí uplatnění dřívějších poválečných předpisů. V podmínkách nároku odstraňuje také disproporci úpravy, která se týká důsledků při případném poskytnutí peněžní náhrady podle zákona Slovenské národní rady č. 319/91. Prodlužuje délku propadné lhůty pro uplatnění nároku. Zároveň pozměňovací návrhy zajišťují zabezpečení minimální výše jednorázové peněžní částky pro vymezený okruh pozůstalých po odvlečených, kteří v době odvlečení zemřeli nebo byli prohlášeni za mrtvé. Úprava se rovněž terminologicky sjednotila.

Dámy a pánové, nebudu vás dále zdržovat. Chtěl bych vás poprosit, kdybyste přijali tento zákon ve znění, které schválil Senát. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Žádnou přihlášku do rozpravy nevidím, proto rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování. Podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny je k přijetí následujícího usnesení zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech, podle sněmovního tisku 855/6, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 855/7."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 882. Zahajuji hlasování pořadové číslo 882 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 882 tento návrh nebyl přijat, když ze 167 přítomných se 74 vyslovilo pro a 72 proti. Konstatuji, že návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme nepřijali.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 855/6."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 883 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 883 tento návrh byl přijat, když z přítomných 166 poslanců se 138 vyslovilo pro a 17 bylo proti. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu.

 

Tím končím projednávání tohoto bodu. Loučím se s panem senátorem.

 

Dalším bodem je

 

148.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu,
ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
/sněmovní tisk 976/4/ - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 976/5. Vítám mezi námi senátora Daniela Kroupu a prosím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Prosím, aby se za navrhovatele k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr kultury Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, nelze se vyjádřit komplexně k pozměňovacím návrhům Senátu, protože s některými lze souhlasit, s některými nelze. Domnívám se, že v této souvislosti je nutno doporučit sněmovně, aby trvala na svém stanovisku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní se táži, zda se chce k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, nebudu dlouho zdržovat. Chtěl bych jen podpořit ministra kultury v tom, aby sněmovna setrvala na svém usnesení, a to z těchto důvodů. Některé důvody jsou zcela zásadní, například to, že Senát vypustil z návrhu novely zákona o Českém rozhlasu dozorčí radu, která má dozírat na hospodaření Českého rozhlasu. Vzhledem k proběhlé rozpravě není snad nutné opakovat a dokazovat, proč takováto veřejnoprávní instituce tuto dozorčí radu velmi nutně potřebuje.

Další zásadní změnou je, že Senát vypouští Kodex Českého rozhlasu, tak jak ho má Česká televize. Nevidím žádný důvod ani mě o tom nepřesvědčila rozprava v Senátu, proč by Český rozhlas jako veřejnoprávní médium měl mít jinou úpravu než Česká televize. Ze své podstaty - kromě těch obrázků - jsou to naprosto totožná média.

Pak jsou tady samozřejmě důvody úsměvné. Senát například zavádí novou povinnost Českého rozhlasu, a to, že seznamuje veřejnost se svou činností, s programovými změnami a se svými vysílacími prostředky. Kdyby to ředitel nedělal, aniž mu to zákon přikazuje, byl by blázen. Každý ředitel, každé médium toto dělají automaticky a zákonem jim to není třeba přikazovat.

Pak je tu jeden velmi humorný důvod, který činí novelu Senátu téměř nehlasovatelnou, protože Senát vkládá do odstavce 4 § 4 do první věty slova, která už tento odstavec obsahuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP