(19.02 hodin)
(pokračuje Dostál)

Jak uvádí, je přesvědčen o jednoznačné převaze pozitivních zahraničněpolitických dopadů tohoto rozhodnutí.

Další aspekt, který v této souvislosti zmiňuje, je skutečnost, že Armáda České republiky po řadu let působí v sestavě britských jednotek UNPROFOR, KFOR, SFOR, Essential Harvest, a díky této účasti a českému příspěvku byla Velká Británie mezi hlavními sponzory vstupu České republiky do Severoatlantické aliance. V neposlední řadě si vojáci Armády ČR z misí přivážejí neocenitelné zkušenosti, které dále přispívají ke zvyšování profesionalizace naší armády a k zefektivnění armádních systémů.

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, rozhodnutí o vyslání 6. polní nemocnice má podle vyjádření pana ministra zahraničí zásadní význam pro vytváření obrazu České republiky jako spolehlivého spojence a odpovědného člena mezinárodního společenství. Pan ministr Kavan považuje takové rozhodnutí za doklad skutečnosti, že Česká republika není jen pasivním konzumentem bezpečnosti, ale je ochotna s vědomím nesnadnosti úkolů přiložit ruku k dílu a bezpečnost také šířit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Než dám slovo panu ministru Tvrdíkovi, musím se sněmovně omluvit, protože jsem v rámci procedury udělal jisté faux pas, neboť jsem nechal schválit ověřovatelem naší 48. schůze pana poslance Kvapila, který není mezi ověřovateli Poslanecké sněmovny. Dovolte mi tedy, abychom revokovali toto usnesení a schválili jako ověřovatele pana poslance Miroslava Kalouska, který samozřejmě o této záležitosti je informován.

 

V prvé řadě mi dovolte, abych revokoval původní usnesení, kdy Poslanecká sněmovna schválila za ověřovatele paní kolegyni Dundáčkovou a pana poslance Tomáše Kvapila.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 5 z přítomných 134 poslanců pro 87, proti 2. Návrh byl přijat. Já vám děkuji.

 

Nyní budeme hlasovat o nových ověřovatelích, kterými je paní poslankyně Eva Dundáčková a pan poslanec Miroslav Kalousek.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 6 z přítomných 134 poslanců pro 90, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Ještě jednou se omlouvám a děkuji.

Ještě než dám slovo panu ministrovi, s faktickou poznámkou k předřečníkovi se přihlásil pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, vyslání 6. polní nemocnice do Afghánistánu v rámci mise mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil považuji za věc závažnou, zásadní a nikoliv malichernou. Proto mě velmi překvapuje, že při nepřítomnosti ministra zahraničních věcí - tu chápu - pověří vláda ministra kultury, aby přednášel stanovisko vlády za vládu, a že nepověří dva přítomné místopředsedy vlády, aby se tohoto úkolu ujali. Považuji to za dosti skandální.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane místopředsedo, nezlobte se, vy jste opět zneužil možnosti faktické poznámky a já se sněmovně omlouvám, že jsem vám udělil slovo.

Bude hovořit ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám předložil k projednání vládní návrh na vyslání 6. polní nemocnice do Afghánistánu v rámci mise mezinárodních bezpečnostních sil ISAF realizované v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1386 z roku 2001.

Na úvod svého vystoupení bych vás chtěl upozornit na materiál upřesňující informace ministra obrany ČR pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR k vládnímu návrhu na vyslání 6. polní nemocnice do Afghánistánu v rámci mise bezpečnostních podpůrných sil ISAF, který vám poskytne doplňující a aktuální informace ke sněmovnímu tisku č. 1281. Ke zpracování tohoto materiálu mě vedlo především přesvědčení o tom, že pro své rozhodnutí musíte nezbytně mít k dispozici maximální množství aktuálních informací, a to jak o vývoji situace v možném prostoru nasazení 6. polní nemocnice, tak o samotné přípravě polní nemocnice na možné nasazení.

Nyní mi dovolte, abych přistoupil k vlastnímu obsahu svého vystoupení s částečnou rekapitulací některých zásadních otázek spojených s operací ISAF v Afghánistánu. Jak víte, 5. prosince 2001 vyvrcholila podpisem dohody o prozatímním politickém uspořádání v Afghánistánu konference, která se pod záštitou OSN uskutečnila v Petersbergu u Bonnu. Na základě této dohody byl sestaven třicetičlenný prozatímní afghánský kabinet, v jehož čele stanul na období šesti měsíců uznávaný paštunský vůdce Hamíd Karzáí. Dalším výsledkem konference byl požadavek na Radu bezpečnosti OSN, aby schválila rozmístění mezinárodních bezpečnostních sil v Afghánistánu, jejichž primárním úkolem by bylo poskytnout pomoc prozatímní vládě při zajišťování a udržování bezpečnosti. Následně Rada bezpečnosti OSN přijala dne 20. prosince 2001 rezoluci č. 1386 a dala tak svůj mandát k provedení mírové operace mezinárodní koalice sil ISAF pod čl. 7 Charty OSN v trvání šesti měsíců, a to v prostoru Kábulu a jeho nejbližším okolí. Nejedná se tedy o klasickou mírovou operaci OSN, ale o mírovou operaci skupiny zemí realizovanou pod mandátem Rady bezpečnosti OSN, kdy vedení nad mezinárodními bezpečnostními podpůrnými silami ISAF v počáteční fázi převzala Velká Británie a finanční krytí účasti v operaci si zajišťují jednotlivé zúčastněné země. Velká Británie se také zavázala, že do 16. dubna 2002 bude plnit roli vedoucího státu mise ISAF.

Na základě zmíněné rezoluce doposud přispělo jednotkami do sestavy sil ISAF celkem 17 států a v současné době dosáhl celkový počet rozmístěných příslušníků ozbrojených sil téměř 5 tisíc. Podrobný přehled účasti jednotlivých zemí je uveden na str. 3 upřesňující informace.

Dne 19. března 2002 na základě předcházejících jednání převzala SRN od Velké Británie velení mnohonárodní brigády v Kábulu. V současné době je také již rozhodnuto o tom, že vedení operace na strategické úrovni převezme od Velké Británie v nejbližší době Turecko, které tím také bude vystupovat ve funkci hlavního politicko-vojenského koordinátora a styčného bodu pro prozatímní afghánskou vládu, OSN, Evropskou unii, nevládní a humanitární organizace působící v místě a jednotlivé státy přispívajícími svými jednotkami do mise ISAF. Bude tedy zajišťovat i bezpečnostní koordinaci s americkými jednotkami operujícími na území Afghánistánu v rámci protiteroristické operace "Trvalá svoboda".

Všeobecně se předpokládá, že mise mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil bude pokračovat i po uplynutí jejího stávajícího šestiměsíčního mandátu, který vyprší 20. června 2002. Aktuální odhady hovoří minimálně o období dvou až tří let, kdy bude nutná zahraniční pomoc při budování životaschopného státu s fungující ekonomikou a infrastrukturou, reformovanými ozbrojenými silami, policií apod. Přestože se o prodloužení mise na půdě OSN ještě oficiálně nehovořilo, panuje naprostá shoda v otázce nutnosti jejího prodloužení.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, prakticky ihned po teroristických útocích 11. září ve Spojených státech vláda České republiky jednoznačně demonstrovala odhodlání České republiky podílet se na boji proti terorismu, a to včetně použití vojenských prostředků. V návaznosti na aktivaci čl. 5 Severoatlantické smlouvy vláda vyhodnotila možnosti poskytnutí sil a prostředků s ohledem na podmínky České republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP