(20.00 hodin)
(pokračuje Tvrdík)

My tam posíláme vojenské lékaře, posíláme je na pomoc nejen jejich vojenským kolegům, ale i civilnímu obyvatelstvu. Jsem rád, že dnešní průzkum, který vyšel, hovoří o tom, že 64 % obyvatel této země vyslání vojenských lékařů do Afghánistánu podporuje.

Co se týká dalších vystoupení, myslím si, že skutečně předložené materiály jednoznačně obsahují odpovědi pro ty, kdo si je přečetli a kdo mají stejné myšlenkové pochody a stejnou životní filozofii jako vláda České republiky, jako ministr obrany či předseda vlády.

Nepochopil jsem přesně u pana poslance Exnera, o jakém zákoně hovořil. Tato vláda nepředpokládá projednávat a nepředpokládá vyslat žádnou další průzkumnou či ozbrojenou jednotku do operace ISAF v Afghánistánu. Naopak v materiálu, který byl rozdán s dostatečným předstihem, je jednoznačně deklarováno, že považujeme současné schopnosti Armády České republiky a této republiky zejména z ekonomických důvodů za vyčerpané. V případě, že budeme mít tři mise, nepředpokládáme vyslání žádných dalších jednotek do operací v boji proti mezinárodnímu terorismu.

Co se týká na závěr pana poslance Franka, nemohu souhlasit s tím, co řekl. Není čtenářem mých myšlenek. Samozřejmě bych si přál, aby k vyslání této jednotky nedošlo. Zrovna tak jako bych si přál, abychom nemuseli vysílat žádné vojenské jednotky, žádné vojenské kontingenty do žádné vojenské země. Tak jak byl kritizován úvodní projev pana ministra Dostála - omlouvám se, určitě to nebyl úmysl této vlády, která bere své závazky velice vážně - i já bych na druhou stranu se zlehčením radši bojoval hudbou a zpěvem, ale ono to v současném světě není dost dobře možné.

V situaci, která v Afghánistánu je, vyslání našich vojáků podporuji s vědomím toho, že tam nasazují své životy a nasazují je v rámci humanity, solidarity a nasazují je ve jménu této republiky. A já jim za dnes chci poděkovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Požádal bych zpravodaje pana poslance Titze, aby nám v úvodu podrobné rozpravy přednesl návrh na usnesení k tomuto bodu.

 

Poslanec Miloš Titz: Pane předsedající, ve všeobecné rozpravě vystoupilo pět poslanců, z toho poslanec Výborný dvakrát. Na závěr této rozpravy vystoupil ministr obrany se svým poměrně obšírným expozé.

V podrobné rozpravě si dovolím navrhnout usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vysláním 6. polní nemocnice v počtu do 200 osob na dobu šesti měsíců s možností rotace do Afghánistánu v rámci mise Mezinárodních bezpečnostních sil ISAF, realizované v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů číslo 1386/2001."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále se hlásí pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, na dotaz ministra obrany uvádím, že jde o vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 9. zesílené roty radiační, chemické a biologické ochrany do protiteroristické operace "Trvalá svoboda" a 6. polní nemocnice. V tom druhém případě jde samozřejmě už o jednotku jasně vojenskou, i když má zajišťovat samozřejmě i úkoly příslušných vyjmenovaných ochran.

Za druhé musím konstatovat, že bohužel pan ministr nepokládal za nutné odpovědět na politické souvislosti, které se mi zdály v předloženém materiálu naznačené, avšak nevysvětlené. Chtěl bych ho ještě jednou požádat, aby využil své možnosti a objasnil jak přesný charakter mandátu OSN, tak rozsah, na který se vztahuje uzavřená smlouva mezi ministrem vnitra a velitelem mezinárodních sil na naše jednotky, tak také účel toho, že v případě, že nemůže být poskytnuta podobná pomoc Afghánistánu na celém území, jestli jde o to, udržet vládu v Kábulu a jeho okolí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Myslím si, že v rámci podrobné rozpravy bychom měli předkládat návrhy jak k návrhu usnesení, tak případně jiné. Přesto pan ministr Tvrdík zřejmě odpoví na váš dotaz ještě v podrobné rozpravě.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík: K panu poslanci Exnerovi. Není to samozřejmě návrh na vyslání, ale na financování. Jednotka - a rozumím tomu, že pro laika to může mít podobný význam - jednotka, kterou je 9. rota chemické, biologické a bakteriologické ochrany, je jednotkou podpůrnou a zabezpečující, nikoliv jednotkou bojovou. Slouží také na ochranu jednotek rozmístěných v týlu, to znamená na území státu Kuvajt. Má sloužit opět jako ochrana jednotek vojenských, ale také jako ochrana při případných teroristických útocích i proti civilnímu obyvatelstvu. Čili i zde je humanitární podpůrný charakter této jednotky zcela zřejmý.

Co se týká mandátu a zahraničněpolitických aspektů, domnívám se, že to je skutečně spíš pro ministra zahraničních věcí než pro ministra obrany. To na straně jedné. Na straně druhé nemohu než znovu upozornit, že Poslanecká sněmovna už jednou projednávala vyslání kontingentu Armády České republiky do Afghánistánu. Při této debatě velice podobně diskutovala i mandát Rady bezpečnosti OSN a tyto otázky už byly Poslaneckou sněmovnou diskutovány. Nemohu než prohlásit, že bych takovouto debatu na plénu Poslanecké sněmovny v situaci, kdy to bylo minule podrobně diskutováno v příslušných výborech této Poslanecké sněmovny, a od té doby nedošlo k žádné změně mandátu pro tyto jednotky, tak bych to považoval za zbytečnou debatu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu končím.

Táži se ještě jednou, zda je nutné vystoupit se závěrečnými slovy. Zpravodaj nehodlá, pan ministr zřejmě řekl vše ve svém vystoupení.

Přistoupíme tedy k hlasování o předneseném návrhu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vysláním 6. polní nemocnice v počtu 200 osob na dobu šesti měsíců s možností rotace do Afghánistánu v rámci mise Mezinárodních bezpečnostních sil ISAF, realizované v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů číslo 1386 /2001."

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 7 z přítomných 147 poslanců pro 127, proti 18. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s vysláním 6. polní nemocnice vyslovila Poslanecká sněmovna souhlas.

 

Končím tím projednávání bodu číslo jedna. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k bodu číslo dvě, kterým je

 

2.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů
spojených s vysláním 9. zesílené roty radiační, chemické a biologické ochrany
do protiteroristické operace "Trvalá svoboda" a 6. polní nemocnice do Afghánistánu
/sněmovní tisk 1282/ - prvé čtení

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Nyní prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl ministr obrany Jaroslav Tvrdík. Po něm se ujme ministr financí Jiří Rusnok. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předkládám vám návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 9. zesílené roty radiační, chemické a biologické ochrany do protiteroristické operace "Trvalá svoboda" a 6. polní nemocnice do Afghánistánu v rámci mise Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF, realizovaného v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů číslo 1386/2001.

V době přípravy vyslání uvedených misí se kalkulace nákladů spojených s vysláním jednotek pohybovala na úrovni 1,7 miliardy korun, což je částka, která byla především z časového hlediska zapracována i do vám předloženého návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP