(20.20 hodin)
(pokračuje Rusnok)

Návrh reaguje na napětí uvnitř stávajícího státního rozpočtu, které je všeobecně známo a bylo zde dostatečně komentováno v průběhu schvalování, dokonce dvojnásobného procesu schvalování, státního rozpočtu pro letošní rok.

Podstatné je to, co už řekl pan ministr obrany. To znamená, po provedení nových, aktuálních kalkulací, po provedení určitých přesunů v rámci rozpočtu Ministerstva obrany, ale i v rámci dalších položek schváleného státního rozpočtu bylo sděleno, že oproti stávajícímu návrhu budeme schopni pokrýt náklady schválených misí v rozsahu 1,250 mld. Kč. Jedná se o náklady, které jsou explicitně vyčísleny jako vícenáklady resortu Ministerstva obrany spojené s přípravou, transportem a pobytem vojenských jednotek v zahraničí, tedy finanční zajištění zahraničního působení jednotek Armády České republiky.

Na jedné straně má návrh zamezit neoprávněnému navyšování rozpočtu resortu Ministerstva obrany o výdaje v rozpočtu již zajištěné, např. platy, pojistné apod., a současně na druhé straně je smyslem tohoto návrhu zabránit destrukci neúměrnými finančními dopady do rozpočtu Ministerstva obrany, destrukci, která by se promítla, pokud bychom to financovali pouze z této kapitoly, do běžného života armády, do jejího rozvoje, do jejího zachování.

Zdůrazňuji tedy ještě jednou, že v úvodním slově jak pana ministra obrany, tak mém zaznívá návrh modifikovat tento předložený návrh, příp. usnesení Poslanecké sněmovny, a zavázat možnost čerpání ze schválené kvóty pouze do výše 1,25 mld. Kč.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych jako zpravodaj k tisku 1282, kterým je zmíněný vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 9. zesílené roty radiační, chemické a biologické ochrany do protiteroristické akce Trvalá svoboda a 6. polní nemocnice do Afghánistánu, nejdříve zrekapituloval, že v rámci tohoto tisku neprojednáváme samotnou opodstatněnost vyslání obou jednotek, to jsme učinili u předchozího bodu. Projednáváme pouze a jen pouze způsob financování úhrady nákladů spojených s vysláním těchto jednotek.

Dále rekapituluji, že náklady spojené s vysláním 9. zesílené roty do protiteroristické operace Trvalá svoboda jsou 900 milionů - podle tohoto tisku - do konce roku 2002 a náklady spojené s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu jsou kalkulovány na 800 milionů Kč. Celkem tedy náklady na úhradu výdajů spojených s oběma jednotkami jsou 1,7 mld. Kč v roce 2002.

Dále vláda v tomto tisku navrhuje, aby byl zvolen model financování prostřednictvím navýšení státního dluhu, tedy prostřednictvím navýšení výdajů státního rozpočtu, a to právě o zmíněných 1,7 mld. Kč.

Tolik tedy charakteristika a rekapitulace projednávaného vládního návrhu.

Nyní dovolte, abych přešel k mému stanovisku. Na úvod bych chtěl zdůraznit, že vláda nám nabízí pouze jednu možnost financování nákladů spojených s úhradou působení obou jednotek v zahraničí, a podle mne možnost pro vládu nejpohodlnější, tj. řešení prostým dodatečným navýšením výdajů státního rozpočtu, tj. mimo dohodnuté parametry státního rozpočtu na rok 2002, nebo jinými slovy mimo dvouměsíční kontext práce této sněmovny na státním rozpočtu na rok 2002. Vláda nám tímto návrhem opět říká: my vláda jsme rozhodli a vy sněmovno nám to formou dalšího dodatečného zadlužení občanů uhraďte. Jako zdůvodnění tohoto postupu je nám řečeno, že toto rozhodnutí musela vláda učinit flexibilně, v návaznosti na vývoj situace v boji s terorismem, a proto s těmito výdaji nemohla v rozpočtu počítat.

Takováto logika je však pro mne těžko přijatelná a problematická ze tří hledisek.

Za prvé, zdůvodnění vlády o nečekanosti těchto výdajů neobstojí. Pokud totiž porovnáme rozhodovací proces vlády k záležitosti nasazení obou jednotek a proces schvalování rozpočtu sněmovnou, zjistíme skoro opak, tj. že sněmovna nabídla vládě, a to i přes její odpor, při jednání o státním rozpočtu dostatek příležitostí na novou situaci v boji s terorismem reagovat.

Za druhé, jednoduché navýšení dalších rozpočtových výdajů se jeví v této chvíli jako značně problematické a nebezpečné a vychyluje nás daleko od únosného rámce státních financí na rok 2002.

Za třetí, z hlediska logiky rozhodování je potřeba již konečně opustit běžnou praxi, kdy se nejdříve rozhoduje, a teprve potom se hledají zdroje financování. Musí tomu být zase opačně, tj. že můžeme rozhodovat pouze v rámci zdrojů, které byly odsouhlaseny zákonem o státním rozpočtu, jinak naše každoroční úsilí kolem zákona o státním rozpočtu je celkem zbytečné.

Nyní tedy nejdříve podrobněji k mnou zmíněným procesním nesrovnalostem, tedy chronologii jednotlivých událostí a kroků.

11. září 2001 byly USA napadeny teroristy. 26. září 2001 dostává sněmovna k dispozici první verzi státního rozpočtu, ve kterém nejsou zahrnuty žádné dodatečné bezpečnostní výdaje spojené s bojem proti terorismu. 7. října je zahájena protiteroristická operace Trvalá svoboda. 18. října sněmovna usnesením č. 1742 vrátila - i přes odpor vlády - první verzi státního rozpočtu 2002 vládě k přepracování, a to včetně doporučení II/6 - posílit nezbytné výdaje v resortech Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničí v důsledku současné mezinárodní situace a zvýšení požadavku na bezpečnost.

22. října 2001 vláda vyjadřuje vůči USA připravenost participovat na vojenském úsilí Spojených států v boji proti terorismu. 6. listopadu 2001 dostává sněmovna druhou verzi státního rozpočtu 2002, ve které je v souladu se zmíněným bodem II/6 z usnesení sněmovny č. 1742 vládou navrženo pro Ministerstvo zahraničí, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra dodatečných 1,6 mld. Kč.

14. listopadu 2001 vláda bere na vědomí zapojení jednotek Armády České republiky do protiteroristických operací a ukládá Ministerstvu obrany předložit návrh na vyslání 9. zesílené roty do operace Trvalá svoboda.

14. prosince 2001, tj. za měsíc, prošel vládní návrh státního rozpočtu 2002 druhým čtením bez náznaků jakýchkoli dodatečných nákladů spojených s vysláním 9. zesílené roty.

18. prosince 2001 byl návrh státního rozpočtu 2002 schválen a oblast bezpečnosti byla podle vládního návrhu posílena o 1,6 mld. Kč.

20. prosince 2001 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci k provedení mírové operace pod mandátem Rady bezpečnosti OSN s označením ISAF týkající se mírových operací v Kábulu a okolí.

A konečně, počátkem roku 2002 vláda rozhodla, že se 6. polní nemocnice nebude účastnit operací Trvalá svoboda společně s 9. zesílenou rotou, ale bude nabídnuta mírové misi ISAF.

Co z této chronologie plyne? Plyne z ní jasně to, že vláda měla mezi svým rozhodnutím ze 14. listopadu 2001 o začlenění jednotek Armády ČR do operace Trvalá svoboda ještě celý měsíc na to, aby přemýšlela o financování této akce a zapracování nákladů s touto akcí do návrhu státního rozpočtu 2002 v rámci jeho druhého čtení dne 14. prosince 2001. Nezazněl žádný takovýto pozměňovací návrh na financování této české mise v rámci operace Trvalá svoboda. Ve spojitosti s OSN si vybavuji pouze opakovaně neschválený pozměňovací návrh na financování nákladů ve výši desítek milionů Kč v souvislosti s aspirací České republiky na předsednictví Valného shromáždění OSN.

Konstatuji tedy, že vláda měla dostatek času své věcné rozhodnutí o nasazení českých jednotek v rámci operace Trvalá svoboda projednat ve sněmovně a hledat řešení, jak financování této mise zapracovat do řádně projednaného státního rozpočtu 2002. Vláda tedy teď nemůže být v časové tísni. V tísni by měla být pouze schopnost komplexně jednat a uvažovat.

V druhé řadě bych chtěl zmínit i rozpočtový aspekt tohoto vládního návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP