(20.40 hodin)
(pokračuje M. Zeman)

Ano, milí kolegové, Afghánistán je malá neznámá země, a proč bychom se tak ztrapňovali, že budeme na rozdíl od kampeličkářů žádat formou dluhopisového programu dodatečné prostředky, když je to země, která nás přes krásná slova v podstatě nezajímá. - Pokud máte pocit, že vám tento výrok něco připomíná, máte pravdu. Je to parafráze výroku, který Neville Chamberlain pronesl o Československu v roce 1938.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane premiére. S faktickou poznámkou pan poslanec Ransdorf. Upozorňuji vás, pane kolego, že máte pouze jednu minutu.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Chtěl bych pana premiéra vyvést z omylu. Sice v roce 1979 by 1,7 mld. Kč nebyl problém pro takovou akci, i když naše země nevzkvétala a nyní podle pana premiéra vzkvétá, ale nebylo nutné, abychom tam měli vojenské zkušenosti nebo nějakou traumatickou zkušenost, protože na nás nikdo nechtěl, abychom se zúčastnili akcí 40. armády na rozdíl od našich dnešních spojenců, kteří po nás chtějí, abychom se v Afghánistánu angažovali. Tehdy to po nás nikdo nechtěl.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Hovořit bude pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, vím, že je dohoda, aby vystoupení byla co nejkratší, proto se rovněž omezím jen na několik slov.

V úvodu bych chtěl ocenit to, že jsem vyslechl ocenění z úst předsedy vlády, že politika komunistické strany je v tomto směru kontinuální. Věřím, že i moje vystoupení ho nezklame a že skutečně prodlouží tuto kontinuitu i k tomuto návrhu zákona o státním dluhopisovém programu.

Chci říci, že jsem přesvědčen o tom, že je potřebné a možné posílit rozpočet Armády ČR, že bylo potřebné navýšit rozpočet resortu Ministerstva obrany, že vnímám deficit finančních prostředků právě v tomto resortu na zabezpečení jejich rozhodujících cílů. Chci ubezpečit sněmovnu i veřejnost, že zabezpečení obranyschopnosti České republiky a posílení bezpečnosti občanů patří mezi priority Komunistické strany Čech a Moravy, které jsou pravidelně formulovány jak ve stranických dokumentech, tak i ve volebním programu. Není tomu jinak ani v návrhu volebního programu na rok 2002 - 2006 před volbami, které budou v červnu letošního roku.

Jsme však přesvědčeni, že podstatou takto získaných prostředků je jejich využití tam, kde efekt v oblastech, o kterých jsem hovořil, a je to zejména obranyschopnost a posílení bezpečnosti občanů, bude maximální. Jsem přesvědčen o tom, že využití prostředků získaných prostřednictvím státních dluhopisových programů a jejich využitím právě za účelem vyslání mise do Afghánistánu, a teď mám na mysli obě mise, to znamená jak 9. rotu, tak i 6. polní nemocnici, nebude mít tento efekt, nepomůže této věci, naopak může mít opačný, bumerangový efekt. Jsem přesvědčen o tom, a teď hovořím z pohledu volebního programu komunistické strany, že podpořit tento zákon znamená dostat se do rozporu s hlavními cíli a prioritami komunistické strany a dostat se do rozporu se současným i budoucím volebním programem.

Pan ministr obrany tady hovořil o tom, že 64 % občanů podporuje vyslání nemocnice do Afghánistánu. Za sebe mohu říci, že patřím ke 36 % občanů, kteří mají opačný názor jak na vyslání 9. roty, tak samozřejmě i na vyslání 6. polní nemocnice. Komunistická strana Čech a Moravy nepodpořila vyslání ani jednoho z kontingentů, a je proto logické, že nepodpoříme ani tento návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu této mise ve výši 1,7 mld. Kč.

Chtěl bych proto na závěr mého vystoupení říci dvě věci. Za prvé bych chtěl požádat o vysvětlení, protože tady hovořil ministr obrany, že využijí prostředky ve výši 1mld. 250 mil. Kč, naproti tomu návrh zákona o státním dluhopisovém programu je ve výši 1,7 mld. Kč. To znamená, rozdíl je 449 mil. Kč. Můj dotaz směřuje k tomu, na jaký účel budou využity finanční prostředky nad tento rámec.

Dávám i návrh procedurální resp. dávám návrh na zamítnutí tohoto tisku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pan poslanec Kalousek? Pan poslanec Kalousek stáhl. Děkuji. Hlásí se pan poslanec Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Já bych v návaznosti na svou zpravodajskou zprávu také dal návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pakliže tomu tak není, rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Ptám se i pana zpravodaje, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Také tomu tak není. Vzhledem k tomu, že nepadla námitka na zkrácené čtení, rozhodneme, zda v jednání budeme pokračovat tak, aby s návrhem zákona byl vysloven souhlas již v prvém čtení.

Já vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, které by znělo: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1282 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 8, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 8 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 141 poslanců vyslovilo 86 a 49 bylo proti.

 

V tuto chvíli zahajuji rozpravu podrobnou a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan poslanec Recman má slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, dávám v rámci podrobné rozpravy formální návrh na zamítnutí předloženého tisku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, to je sice hezké, ale momentálně hlasujeme podle § 90 odst. 2 a tady není možné tento návrh dát. Je to možné vyjádřit pouze opačným hlasováním o návrhu. Pakliže návrh nebude přijat, vrátíme se do normální procedury, ve které bude samozřejmě hlasovatelný návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Momentálně se pohybujeme v poněkud odlišném režimu.

Do podrobné rozpravy se dále nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím a můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 9. zesílené roty radiační, chemické a biologické ochrany do protiteroristické operace "Trvalá svoboda" a 6. polní nemocnice do Afghánistánu, podle sněmovního tisku 1282."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 9, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 9 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 149 poslanců vyslovilo 62 a 86 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP