(20.50 hodin)
(pokračuje Buzková)

Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas.

Vzhledem k tomu, že nebyl vysloven souhlas podle odstavce 2 § 90, následuje hlasování o návrzích na vrácení či zamítnutí předloženého návrhu, neboť se začínáme již zpátky pohybovat ve standardním režimu prvního čtení návrhu zákona.

To znamená, že byly podány návrhy na zamítnutí předloženého návrhu.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 10, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 10 tento návrh byl přijat, když ze 150 přítomných se 86 vyslovilo pro a 62 bylo proti. Konstatuji, že návrh zákona byl zamítnut.

 

Kolegyně a kolegové, zbývá nám několik posledních minut, kdy můžeme hlasovat. Jsou před námi ještě dva návrhy, které byly zařazeny na tuto mimořádnou schůzi. Myslím, že by od sněmovny bylo velkým projevem benevolence, kdyby umožnila ministru vnitra Stanislavu Grossovi, aby v těchto posledních osmi minutách projednal první čtení vládního návrhu Smlouvy o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem.

(Výkřiky ze sálu: Gripen!)

Kolegové, dohodněte se prosím. Dobře, vidím, že takovýto souhlas ve sněmovně neexistuje. Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

3.
Vládní návrh zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení
a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen
/sněmovní tisk 1229/ - druhé čtení

 

S procedurálním návrhem se v tuto chvíli hlásí pan poslanec Sobotka, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych předložit procedurální návrh v tom smyslu, abychom přerušili projednávání tohoto bodu a odročili ho na 24. 4., to je druhý jednací den nastávající schůze sněmovny. Důvodem je skutečnost, že tento návrh neprojednal výbor pro obranu a bezpečnost a zahraniční výbor.

Děkuji a žádám, aby se o tomto mém návrhu hlasovalo neprodleně, jelikož je to procedurální návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 11, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 11 byl tento návrh přijat, když ze 150 přítomných se 140 vyslovilo pro a 9 bylo proti.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu programu.

 

Dalším bodem je

 

4.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem, podepsaná dne 5. března 2002 v Praze, a změna Smlouvy o spolupráci
mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem ze dne 5. března 2002,
sjednaná výměnou osobních nót (Haag, 13. února 2002, Praha, 5. března 2002)
/sněmovní tisk 1275/ - prvé čtení

 

Nejdříve vám chci oznámit, že předseda vlády v průvodním dopise požádal o zkrácení lhůty pro projednávání tohoto návrhu ve výborech o 30 dnů.

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, děkuji za umožnění. Doufám, že to stihneme.

Já bych se omezil na konstatování, že tato smlouva je velmi důležitá. Podrobnosti této smlouvy může projednat zahraniční výbor, případně výbor pro obranu a bezpečnost, případně při individuálních diskusích s poslanci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Ransdorf, který je zpravodajem.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, úvodem bych chtěl konstatovat, že paní předsedající se zmýlila, protože jestliže má být 23. dubna projednána tato smlouva, tak musí být šedesátidenní lhůta zkrácena o 47 dní. Může být maximálně třináctidenní, čili třicetidenní zkrácení v tuto chvíli nestačí. Toto je věc, kterou já formálně navrhuji, aby po tu chvíli, která nám zbývá, se to dalo odhlasovat.

Jinak nevím, zda budu mít ještě čas přednést zpravodajskou zprávu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Asi tak 20 vteřin, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: V tom případě zpravodajskou zprávu přesuneme na jinou dobu a pro tuto chvíli -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přesuneme ji do druhého čtení.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: - je nutné, aby se odhlasovalo toto zkrácení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak.

Dávám slovo panu ministru Grossovi.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Paní místopředsedkyně, já bych dal návrh na příslušné zkrácení lhůty, to znamená na zmíněných 13 dnů, tak jak to pan zpravodaj vypočítal.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zkrácení na 13 dnů. Obecnou rozpravu končím.

Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na zamítnutí ani na vrácení, budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 12 a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 12 byl tento návrh přijat, když ze 149 přítomných se 140 vyslovilo pro a 5 bylo proti.

 

Pan ministr Gross navrhl zkrátit lhůtu pro projednání tohoto návrhu ve výboru na 13 dnů.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 13 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 13 byl tento návrh přijat, když ze 146 přítomných se 124 vyslovilo pro a 5 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a lhůta pro jeho projednání ve výboru byla zkrácena na 13 dní.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že jsme projednali všechny body schváleného pořadu 48. schůze, tuto schůzi končím a přeji vám příjemný zbytek večera.

 

(Schůze byla ukončena ve 20.57.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP