(14.20 hodin)
(pokračuje Klaus)

Proto navrhuji zařadit další nový bod "Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu", a to za bod 92 návrhu pořadu.

Dávám vsuvku - předpokládám, že nám předseda volební komise dá návrh, kdy hlasovat o již zařazeném bodu na předsedu a viceprezidenta.

Dále vám sděluji, že jsem obdržel dopis, jímž Rada České televize bere zpět návrh kodexu České televize, sněmovní tisk 1261, a proto prosím, abyste si z předběžného návrhu pořadu sami vyškrtli bod 98 našeho programu.

Ještě jednou opakuji, že odpovědi členů vlády na písemné interpelace, bod 106 návrhu pořadu, zařazujeme pevně na úterý 7. května v 10 hodin a že tentýž den ve 14 hodin projednáme zprávu o plnění programového prohlášení vlády.

Dále se řada z vás přihlásila se stanoviskem k návrhu pořadu a já vás budu vyvolávat. Jako první poslankyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, navrhuji změnu v pořadu schůze, a to zařadit druhé čtení tisku 1150, bod č. 19, tím je vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, za třetí čtení tisku 947. V návrhu pořadu schůze je to bod pod č. 73.

Důvodem je to, že výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu přijal k oběma tiskům usnesení, přičemž tisk 947 byl schválen ve znění pozměňovacích návrhů, zatímco vládní návrh zákona o vzdělávání, tisk č. 1150, výbor doporučil Poslanecké sněmovně zamítnout. Domnívám se proto, že tento postup je v logice věci, a prosím, aby byl podpořen. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Šojdrové. Teď se hlásí pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych z pověření stálé komise pro sdělovací prostředky navrhl zařazení nového bodu, který by se týkal odměn členů Rady Českého rozhlasu, České televize a Rady České tiskové kanceláře. Nazval bych ho "Odměny členům mediálních rad" a prosím o zařazení někam za výroční zprávu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako další pan poslanec Černý.

 

Poslanec Karel Černý: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, po dohodě s předkladatelem si tímto dovoluji navrhnout rozšíření programu 49. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o bod "Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., sněmovní tisk 1304".

Vláda na svém jednání dne 3. dubna 2002 navrhla, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky s tímto vládním návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvním čtení. Předložený materiál je klíčový pro realizaci připravované reformy ozbrojených sil. Měl by napomoci vytvořit základní předpoklady pro přechod na plně profesionální armádu, zohledňuje rovněž nové právní předpisy a reaguje na potřeby vyplývající ze zkušeností získaných při aplikaci platné právní úpravy. Návrh zákona je rovněž významný i z hlediska plnění našich aliančních závazků.

Předložený materiál iniciativně projednal dne 10. dubna 2002 na své 67. schůzi výbor pro obranu a bezpečnost, který ho svým usnesením 214 jednomyslně doporučil Poslanecké sněmovně schválit. Vzhledem k tomu, že tento návrh zákona při projednávání ve výboru pro obranu a bezpečnost získal podporu zástupců všech politických stran Poslanecké sněmovny, předpokládám jeho rychlé a bezproblémové projednání. S ohledem na jeho zásadní význam pro jeho transformaci Armády České republiky vás prosím o umožnění projednání sněmovního tisku 1304 ještě na této schůzi Poslanecké sněmovny, a to v rámci bloku prvních čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pane poslanče, já předpokládám a slyšel jsem na politickém grémiu velký spor o tuto věc, jestli je to tak malý, nebo velký zákon, který může být schvalován v prvním čtení. Předpokládám, že o tom vznikne ještě nějaký spor. Pouze vám sděluji, že to bylo projednáváno na dnešním politickém grémiu a je to velký spor.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji. Pane předsedo, přesto si dovoluji zařazení tohoto návrhu zákona na konec bloku prvních čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Pan poslanec Mandík.

Pan poslanec Nájemník má náhradní kartu č. 13.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že chybí dovolit ještě dva členy Dozorčí rady Pozemkového fondu, navrhuji zařadit nový bod č. 93 - "Volba členů Dozorčí rady Pozemkového fondu". Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Poslanec Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, navrhuji zařadit na program 49. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bod "Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o spotřebních daních, tisk 1306", a to do bloku prvních čtení.

Dovolte krátké zdůvodnění. Zákon o spotřebních daních jsou uhlovodíková paliva a maziva, která jsou předmětem daně definována podle číselného kódu celního sazebníku platného od 1. ledna roku 2000. Celní sazebník byl k prvnímu lednu tohoto roku novelizován a číselné kódy uhlovodíkových paliv a maziv se změnily. Je tedy třeba změnit i číselné kódy uvedené v ustanovení § 19 a § 22, které se uhlovodíkových paliv a maziv týkají. Jedná se tedy pouze o technickou změnu zákona o spotřebních daních.

Zároveň si dovoluji upozornit, že vláda navrhuje uplatnění § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb., to je vyslovení souhlasu s tímto vládním návrhem zákona již v prvém čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako další je pan poslanec Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych požádal o přeřazení bodu 8, což je "Návrh poslanců Ladislava Skopala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, zákon o ochraně hospodářské soutěže, sněmovní tisk 953 - druhé čtení", na pátek. Jako pevně zařazený bod na pátek ráno. Je to z toho důvodu, že předkladatel je v zahraničí. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Palas je tady největší bojovník za svého ministra celé čtyři roky a permanentně ho omlouvá, posouvá za něj jednání. Já to beru, ano, děkuji.

Pan poslanec Bláha.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP