(18.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má kolega Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážené dámy, vážení pánové, jak jsem již avizoval, odkazuji na pozměňovací návrh tisku 978, který byl před začátkem projednávání tohoto bodu rozdán na vaše lavice.

Nyní bych ještě využil toho, že paní kolegyně Dundáčková navrhla další pozměňovací návrh, a já tedy učiním podobný pokus o pročištění právních předpisů. Za stávající poslední část zákona by se doplnila nová část, která by zněla: Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti - exekuční řád - se mění takto:

1. V § 9 odst. 2 se za slova "Nejvyššího soudu" vkládají slova "a nebo Nejvyššího správního soudu".

Tím, že jsme schválili a uvedli do života Nejvyšší správní soud, tak jde o to, aby praxe započitatelná pro možný výkon soudního exekutora byla stejně počítána u Nejvyššího správního soudu jako u Nejvyššího soudu.

2. V § 33 odst. 3 v první větě se spojka "a" za slovy "evidence osob" nahrazuje spojkou "či", slova "evidence motorových" se nahrazují slovy "registr motorových" a za slova "motorových vozidel" se vkládají slova "orgán správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna". Ve větě druhé se za slova "pracovník správce daně" vkládají slova "orgánu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny" a na konci věty se poznámka pod čarou č. 7 zrušuje.

Odůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu. Jde o to aby zákon o osobních exekutorech reagoval na později přijatou právní úpravu ve věci registru motorových vozidel a dále aby orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny na sebe vztáhly zákon o soudních exekutorech tak, jak bylo myšleno pro zjišťování majetku povinné osoby, tedy dlužníka.

3. V § 34 odst. 1 "ji poskytnou" doplňuje slovo "bezplatně". Současně se doplňuje nová druhá věta, která zní: "Soudní exekutor je osvobozen od placení správních poplatků."

Zde jde pouze o zpřesnění původního záměru, kdy v zákonu o soudních exekutorech je stanoveno, že při výkonu exekuční činnosti činí soudní exekutor úkony soudu. Je nepochybné, že pokud soud k exekuční činnosti si žádá podklady pro provedení exekuce, např. výpis z katastru nemovitostí, dostane tento výpis bezplatně, nicméně některé katastrální úřady postupují tak, že vyžadují zpoplatnění tohoto úkonu. Navrhované znění se snaží odstranit tyto nejasnosti.

4. V § 40 písm. e) zní: "e) vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných správních aktů, jakož i vykonatelný smír a vykonatelná veřejnoprávní smlouva".

Další část - Změna zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových a dalších zdravotních pojišťovnách:

V § 21 odst. 2 ve druhé větě se slovo "tímto" zrušuje.

Odůvodnění: Viz v předchozí části - jde o to, aby právě resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny byly schopny poskytnout údaje o majetku povinné osoby, tedy dlužníka.

Konečně poslední pozměňovací návrh se týká zákona o advokacii č. 85/1996 Sb.

V § 37 odst. 1 písm. b) se na konci doplňují slova: "nebo získal vzdělání v oblasti práva na vysoké škole v zahraničí, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nebo je toto vzdělání uznáno podle zvláštních právních předpisů."

Na minulé či předminulé schůzi jsme v zákonu o advokacii schválili, že pro výkon advokátské profese se uznává i vzdělání, jak bylo v pozměňovacím návrhu citováno, nicméně Poslanecká sněmovna opomněla analogicky upravit uznání tohoto vzdělání pro zápis do seznamu koncipientů. Taková osoba se pak teoreticky může stát advokátem, nikoliv koncipientem, což je samozřejmě nelogické, protože nejdříve se musí stát koncipientem, a poté teprve advokátem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Dále má slovo pan kolega Rozehnal.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Dobrý den, dámy a pánové. Požádal bych o určitou shovívavost předkladatele zákona, protože se snažím vyladit určitou nejasnost v zákoně o účetnictví. Pokusil jsem se o to již na minulé schůzi - bohužel se mi to nepovedlo.

Navrhuji v názvu zákona doplnit a změnit zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vložit nový článek šest - Změna zákona o účetnictví.

Změna zákona o účetnictví. Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1990 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb. v úplném znění z roku 2002 se mění takto:

1. V § 9 v odst. 3 se za slovo "účtovat" vkládají slova "ty, které provozují jinou samostatnou výdělečnou činnost" a dále.

2. Za poznámku pod čarou č. 9 se vkládá nová poznámka pod čarou 9a, která zní: § 7 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Podle změny zákona o účetnictví se posuzuje použití účetních soustav účetními jednotkami, počínaje účetním obdobím započatým 1. ledna 2002 a později.

4. V článku týkajícím se účinnosti doplnit slova "s výjimkou čl. 6, neboli změna zákona o účetnictví, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení".

Nyní bych krátce zdůvodnil pozměňovací návrh. Fyzickým osobám, které jsou účetními jednotkami a provozují samostatnou výdělečnou činnost, vznikla podle § 9 zákona 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony účinné od 1. ledna 2002, povinnost účtovat v soustavě podvojného účetnictví. Znamená to, že při tom, že ve většině jde o fyzické osoby s tzv. svobodným povoláním - jedná se o výtvarné umělce, sochaře, malíře, o herce, ale i o sportovce, restaurátory atd. Tyto činnosti nejsou jednoznačně podnikání, protože tito lidé podnikají bez živnostenského listu, i když řada těchto osob vlastní živnostenské oprávnění, pro které není adekvátní použití a není pro ně jednoznačné uplatnění. Podvojné účetnictví je pro ně naprosto nesmyslné a domnívám se, že i tvůrcům zákona nebylo toto v mysli, když tento zákon o účetnictví tvořili.

Podle § 9 zákona o účetnictví ve znění platném do 31. prosince minulého roku uvedeným fyzickým osobám jako účetním jednotkám byla dána možnost účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví.

Navrhovaná změna účetnictví vzniklou situaci mění a v § 9 odst. 3 pro fyzické osoby, které provozují jinou samostatnou výdělečnou činnost, výslovně obnovuje možnost účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan zpravodaj Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedající, na základě usnesení hospodářského výboru navrhuji zamítnutí tohoto zákona, tisk 978. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu zpravodaji. Tento návrh měl přijít již v rámci obecné rozpravy. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Žádnou přihlášku nevidím, přikročíme tedy k hlasování.

Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP