(10.00 hodin)
(pokračuje Kavan)

Naopak nákupem interoperabilních nadzvukových letounů z NATO budeme schopni mnohem výrazněji přispět ke snížení technologického zaostávání Evropy za Spojenými státy, a tím i k dalšímu posílení transatlantické vazby.

Připomínám tím též, že zajištění interoperability ze strany dodavatele bylo jednou ze zásadních podmínek kontraktačních jednání. Dnes je zřejmé, že tato podmínka byla více než uspokojivě naplněna. Proto jsem s jistým překvapením četl v novinách, možná, že ten citát nebyl přesný, citát údajně vládního zmocněnce Alexandra Vondry, který vyjádřil údajně svůj názor, že jde o signál, pokud koupíme nadzvukové letouny JAS 39 Gripen, že se nechceme účastnit vojenských operací aliance. Chtěl bych věřit, že nebyl přesně citován, protože to skutečně neodpovídá situaci.

Úhelným kamenem, z něhož vycházejí strategické úvahy všech aliančních zemí, je strategická koncepce aliance. Ta je základním dokumentem pro rozvoj schopností aliance v dlouhodobém horizontu. Koncepce je dále rozpracovávána ministerskou směrnicí pro obranné plánování. Oba tyto zmíněné materiály požadují, aby alianční země rozvíjely své vojenské schopnosti tak, aby NATO mohlo dostát definovaným ambicím a bylo schopno plnit úkoly v plném rozsahu možných operací. Zavedení nadzvukového letounu do ozbrojených sil České republiky není v rozporu se závěry strategické koncepce NATO, jak bývá někdy kritizováno, a naopak je přímo v jejich souladu, neboť právě tento prostředek výrazným způsobem zvyšuje vojenské schopnosti, po kterých strategická koncepce aliance volá.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministru zahraničních věcí a nyní se tedy dostaneme k usnesení rozpočtového výboru, výboru pro obranu a bezpečnost a zahraničního výboru. Nejdříve prosím pana poslance Nečase, aby se jako zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost ujal slova.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedo, vážení členové vlády, výbor pro obranu a bezpečnost projednal tento návrh tisku a na svém zasedání nepřijal žádné usnesení. Se svým stanoviskem vystoupím v obecné rozpravě, protože považuji za korektní, abych jako zpravodaj vystupoval s nezaujatým pohledem.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana poslance Patočku jako zpravodaje rozpočtového výboru.

 

Poslanec Jiří Patočka: Pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru č. 611, kdy po úvodním slově vrchního ředitele ministra obrany pana Zvoníka, náměstka ministra financí Janoty a po zpravodajské zprávě poslance Patočky a po rozpravě rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona o přijetí úvěru na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen vyslovila souhlas bez připomínek. Tímto jsem byl pověřen.

Současně bych chtěl předložit oponentní zprávu menšiny poslanců rozpočtového výboru, která je předložena ve sněmovním tisku k uvedené materii. Jedná se o oponentní zprávu menšiny poslanců rozpočtového výboru ke stejné materii, ke sněmovnímu tisku 1229. Po úvodním slově vrchního ředitele ministra obrany Zvoníka a pana náměstka ministra financí Janoty, zpravodajské zprávě poslance Patočky a po rozpravě menšina poslanců rozpočtového výboru doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona o přijetí úvěru na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen zamítla, protože nevypršela lhůta v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny ze dne 14. 2. 2002.

Děkuji. Rád bych se, pane předsedo, přihlásil do obecné rozpravy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Ještě nejste v pořadí, až později. Prosím ještě poslance Karla Kühnla jako zpravodaje zahraničního výboru.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedo, pane premiére, dámy a pánové, zahraniční výbor projednával vládní návrh obsažený ve sněmovním tisku 1229 na svých třech zasedáních. 12. března projednávání přerušil, 11. dubna opět projednávání přerušil a 23. dubna nepřijal žádné usnesení. A nebylo přijato většinou přítomných poslanců ani usnesení doporučující přijetí návrhu zákona ve znění komplexního pozměňovacího návrhu předloženého panem poslancem Zaorálkem na zahraničním výboru, ani usnesení doporučující zamítnutí předloženého návrhu zákona. Jednání zahraničního výboru se zúčastnili ministři obrany, financí, jejich první náměstci a další odborníci zejména z Ministerstva zahraničních věcí.

Chtěl bych vás, kolegyně a kolegové, upozornit, že nám byl na stůl rozdán záznam ze včerejšího jednání zahraničního výboru, a to proto, že obsahuje pro vaši informaci v tuto chvíli znění komplexního pozměňovacího návrhu pana poslance Zaorálka, který, předpokládám, bude přednesen v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Tím jsme ukončili vystoupení zpravodajů a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Nečas. Podotýkám, že druhý je poslanec Payne, třetí poslanec Patočka.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedo, vážený pane premiére, vážení členové vlády, dámy a pánové. Jak jsem již předeslal ve svém zpravodajském vystoupení, považuji za korektní, abych se svým vystoupením, které bude prezentovat náš postoj vůči tomuto bodu, nevystupoval jako zpravodaj, ale v rámci řádné rozpravy.

Myslím si, že charakteristickým bodem, který dokumentuje projednávání a prosazování tohoto bodu, tzn. nákupu letadel JAS 39 Gripen a jeho způsobu financování, jsou především neustálé zmatky a určitá nečitelnost.

V tuto chvíli nebudu jakýmkoliv způsobem komentovat to, co je vydáváno za výběrové řízení, protože ve skutečnosti se jedná o výběr z jednoho uchazeče. To nechť prosím případně komentují jiní. Ale chci opravdu připomenout několik skutečností.

První skutečností je bezesporu to, že postoj vlády se velmi diametrálně měnil v několika aspektech. Na první aspekt jsem upozornil již v průběhu prvního čtení, tzn. na aspekt tohoto materiálu, který se jmenuje Reforma ozbrojených sil České republiky, materiál projednaný a schválený vládou, který předpokládá, že nákup nových nadzvukových letadel je zařazen jako třináctá priorita ze čtrnácti někdy okolo roku 2010, aby vzápětí po několika měsících nám byl předložen návrh, který se naopak tváří, že je to největší priorita a že tento nákup má být realizován ihned. To je první poněkud zmatený a nekonzistentní postoj vlády.

Druhý je dokumentován právě projednáváním ve výborech. Byl nám předložen tento návrh zákona - zákon o přijetí úvěru na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen, který počítá se způsobem financování prostřednictvím vydání dluhopisů. V průběhu tohoto projednávání však vláda prostřednictvím svých vlastních poslanců dává úplně jiný návrh způsobu financování, čímž mění opět již podruhé svůj názor o 180 stupňů, což jenom dokumentuje, že celý tento problém nemá hlouběji promyšlen, nemá hlouběji propracován a nemá ho hlouběji vyfundován. Znamená to tedy, že z návrhu, který jsme projednávali v prvním čtení, nám de facto zůstane v platnosti pouze návrh zákona a na závěr podpis pana předsedy vlády a pana ministra obrany.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP