(9.10 hodin)
(pokračuje E. Zeman)

Ovšem řada z podaných pozměňovacích návrhů by věci nevyjasnila, a dokonce by současný stav ještě více zkomplikovala.

Chtěl bych upozornit např. na pozměňovací návrhy týkající se faktického zrušení konzervatoří jako škol zasahujících do oblasti terciárního vzdělávání a zrušení pomaturitního nebo nástavbového studia, návrhy, které znepřehledňují systém přijímacího řízení a odstraňují např. talentové zkoušky, návrhy, které stavějí církevní školy na úroveň soukromých, pokud jde o jejich financování, neřešení, resp. neadekvátní náhrady či záměny právní úpravy týkající se právní formy škol a školských zařízení - tedy školské právnické osoby - za podle mého názoru irelevantní atributy těchto škol a školských zařízení jako vzdělávacích institucí, apod.

Za stěží přijatelné lze považovat třeba návrhy, které směřují k možnosti existence škol a školských zařízení nezapsaných do školského rejstříku, ale přitom s nárokem na prostředky od státu, nebo takové návrhy, které požadují nárokové zapsání škol nebo školských zařízení do školského rejstříku bez ohledu na jakékoli záměry kraje, obce, ministerstva a na stav prostředků státního rozpočtu určených na vzdělávání.

Také bych zde rád konstatoval, že sám počet pozměňovacích návrhů není vůbec jednoznačným kritériem, jak zde asi bude za chvíli argumentováno, a to už ať z hlediska uvedené podstaty, nebo toho, že mnohokrát se opakují navrhované změny typu školský rejstřík nahradit za síť škol a školských zařízení, nebo školská právnická osoba nahradit za právnická osoba škol a školské zařízení. Takto zjednodušeně by to asi ve školském systému nemuselo a většinou ani nemohlo fungovat.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu tento návrh projednal a vydal 5. dubna usnesení doručené jako tisk 1150/1, ve kterém se tedy doporučuje návrh zákona z těchto důvodů zamítnout. Zazní zde zajisté ještě také návrh příslušné menšiny opačného znění. Nedomnívám se, že zamítnutí zákona by bylo v dané situaci dobré řešení, a nemyslím si, že množství pozměňovacích návrhů, kterými se výbor nezabýval, stačí na zdůvodnění tohoto.

Je třeba zopakovat, že přijetí nového školského zákona jako zásadního právního předpisu je nanejvýš potřebné, a to už ať s reformou veřejné správy, kurikulární reformou, reformou maturit, s nutností upravit postavení učitelů, stanovit nová pravidla financování v situaci, kdy praktickou, tedy zřizovatelskou pravomoc nad středními, vyššími a odbornými školami převzaly krajské samosprávy, nebo v neposlední řadě s potřebou naplnit naše závazky směrem k Evropské unii.

Na všechny tyto oblasti návrh školského zákona pamatoval a mám za to, že jak po formální, tak často i po věcné stránce pozměňovací návrhy velmi často tento návrh nepřekonaly.

I když tedy hlasování ve školském výboru o jeden hlas nedopadlo ve prospěch návrhu zákona, dávám Poslanecké sněmovně na zvážení, zda může s klidným svědomím a bez ohledu na všechna pozitiva v něm obsažená návrh zamítnout bez pokusu dojít k nějakému konsensu a k pozitivnímu řešení. Pokud totiž k zamítnut dojde, tak lze hovořit jednoznačně o promarněné šanci, na jejíž pokračování si počkáme opět několik let.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme přikázali výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Máme zde usnesení výboru i oponentní zprávu menšiny výboru. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Mareše, s tím, že předpokládám, že potom vystoupí s menšinovým stanoviskem poslanec Kučera.

 

Poslanec Petr Mareš: Je tomu tak, pane předsedo. Pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, nebudu jako zpravodaj přednášet dlouhý projev, já vás pouze seznámím s usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, o kterém se zde zmínil již pan ministr. Pouze opravuji, nebylo to 5., ale bylo to 4. dubna, i když to jistě není významné. Tímto usnesením příslušný výbor doporučil Poslanecké sněmovně zamítnout vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a o změně některých zákonů.

Jak již bylo řečeno, toto usnesení tzv. školského výboru bylo přijato v podstatě díky momentální docházce, bylo přijato většinou jednoho hlasu. Kdyby se výbor sešel jiný den, mohlo být přijato jiné usnesení. Jiné usnesení uslyšíte, až zde bude vystupovat zpravodaj, který vás bude informovat o menšinovém usnesení. Opakuje se tedy tatáž situace, která zde byla při prvním čtení tohoto zákona.

Rozhodujeme o jedné z nejzávažnějších norem, které kdy tento parlament, tato sněmovna, za čtyři roky měl před sebou. Výsledek našeho hlasování je na vážkách, které zváží na tu či onu stranu náhodná přítomnost poslanců.

Opakuji tedy pouze to, co jsem říkal již v prvním čtení. Považuji za krajní nezodpovědnost ze strany zodpovědného ministra, za krajní nezodpovědnost ze strany celé vlády, předkládat v této podobě, v tomto stavu všeobecného nekonsensu zákon této váhy.

Doporučuji tedy sněmovně, aby se zachovala podle - byť náhodného - usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a již po obecné rozpravě návrh zákona zamítla. Děkuji.

 

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Oznamuji, že paní poslankyně Boháčková má náhradní kartu č. 2.

Prosím pana poslance Kučeru, aby uvedl menšinové stanovisko školského výboru.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedo, vážení ministři, milé kolegyně a kolegové, při projednávání vládního návrhu zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a o změně některých zákonů, tzv. školský zákon, tisk 1150, ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na 66. schůzi konané skutečně dne 4. dubna 2002 bylo přijato usnesení, kterým se navrhuje Poslanecké sněmovně zamítnout výše uvedený návrh zákona.

Níže podepsaní členové výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu s tímto nesouhlasí, a proto předkládají menšinové stanovisko, ve kterém naopak doporučují Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s předloženým návrhem zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a o změně některých zákonů, školský zákon, tisk 1150, a pověřili poslance Miloslava Kučeru st., aby tuto oponentní zprávu předložil na jednání schůze Poslanecké sněmovny a odůvodnil ji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP