(10.40 hodin)

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já nebudu sněmovnu zdržovat žádným dlouhým projevem, neboť se domnívám, že tento zákon je dostatečně znám, poněvadž jej projednáváme už poněkolikáté. Omezím se proto na velmi krátké shrnutí, v čem spočívají motivy předložení tohoto návrhu zákona.

Tato novela upravuje v podstatě tři okruhy z oblasti regionálního školství. První okruh se týká posílení pravomoci obcí, a to tak, aby míra kompetencí byla stejná jako u všech ostatních zřizovatelů. Druhý okruh se týká oblasti vymezení povinností kraje ve středním vzdělávání, ve speciálním vzdělávání a ve vyšším odborném vzdělávání. Jedná se o analogické ustanovení, jaké dnes již existuje u obcí, u základních škol. Pak je to oblast třetí, která v podstatě posiluje autonomii škol tím, že je zavádí do režimu právnických osob.

Myslím si, že není třeba dále rozvíjet dlouhé diskuse. To je z mé strany prozatím všechno. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana poslance Pícla jako zpravodaje výboru, aby se ujal svého slova.

Prosím o klid ve sněmovně.

 

Poslanec Václav Pícl: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil se stanoviskem a doporučením našeho výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu k tomuto tisku.

Náš výbor doporučuje Poslanecké sněmovně schválit poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990, o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, tisk 947, s pozměňovacími návrhy, které uvedu v podrobné rozpravě.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku.

Prosím, paní poslankyně Svobodová.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Děkuji, pane předsedo. Já bych se ráda zmínila o jednotlivých částech tohoto zákona, ke kterému už tu rozprava byla několikrát, takže bych přešla přímo k jednotlivým částem.

Co se týká návrhu v § 7h), aby obce měly pravomoc se souhlasem kraje jmenovat a odvolávat ředitele jimi zřizovaných škol, tak mé námitky, které jsem uváděla už v předchozích projednáváních tohoto návrhu, trvají i nadále. Jen stručně připomenu.

Domnívám se, že záporné důsledky této novely jsou nezanedbatelné. Uváděla jsem, že do rozhodování obce se mohou v tomto případě promítnout různé místní, osobní i politické zájmy, dále že pro výběrové řízení nejsou dosud jasná kritéria a navíc podle názoru nemalé části pedagogické veřejnosti i mnohých starostů je současný stav vyhovující, protože obec má v tomto rozhodování významnou úlohu. Koneckonců bez jejího souhlasu a bez jejího rozhodnutí nemůže být realizováno jmenování nebo odvolání ředitele.

Dále se v novele navrhuje, aby předškolní zařízení, školy a školská zařízení zřizovaná obcemi a kraji měly právní postavení příspěvkových organizací. Podle mého názoru není vhodné nařizovat obcím formu příspěvkových organizací, a to především pro malotřídní školy a pro mateřské školy. Myslím si, že obec by měla mít možnost si vybrat, zda zřídí školu jako příspěvkovou organizaci, nebo jako svou organizační součást, a to, jestli se nemýlím, tato možnost se má dnes rozhodnout. Nevím, proč bychom jim tu možnost měli brát.

Zaměstnavatelská funkce po zrušení okresních úřadů je ošetřena již nyní zákonem. Tu přebírá kraj.

Co se týká zvýšení administrativy, podle mého názoru by se zvýšila, právě pokud by školy musely být příspěvkovými organizacemi, protože by musely vést účetnictví atd.

S tím souvisí také další část, další návrh, a sice § 24, kde se doplňuje odst. 4, a ten dává obci povinnost zajistit změnu právní formy školy, předškolních a školských zařízení, tedy vlastně povinně by musela obec zajistit, aby do 1. 1. 2003 školy musely vstoupit do právní subjektivity. Ale souvisí to už s tím, co jsem řekla v předchozí části.

Co se týká bodu 5 novely týkajícího se rozšíření pravomocí kraje o možnost zřizovat se souhlasem ministerstva ve svém územním obvodu další školy a školská zařízení, tak považuji toto rozšíření za nesystémový krok, dokonce snad za překrývání pravomocí. Domnívám se, že současné zřizovatelské kompetence dané krajům zákonem není třeba měnit.

Takže na závěr bych chtěla konstatovat, že ve smyslu těchto připomínek předložím v podrobné rozpravě pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP