(10.50 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni. Hlásí se někdo další do všeobecné rozpravy. Ne-li, rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou, do které se jako první hlásí pan poslanec Pícl.

 

Poslanec Václav Pícl: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych podal pozměňovací návrhy, které jsou obsaženy v tisku 947/2. Jsou to pozměňovací návrhy, které přijal výbor pro vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu. Dál podávám pozměňovací návrhy, které jsem vám rozdal na lavice. Máte je pod názvem "Pozměňovací návrhy k tisku 947 poslanec Pícl". Jsou to pozměňovací návrhy, které řeší oblast reformy veřejné správy, tedy druhou etapu spojenou s ukončením činnosti okresních úřadů. Dále se tam upravuje legislativa vzhledem k naší přípravě na vstup do Evropské unie, a další pozměňovací návrhy, které je nutno změnit. Takže oficiálně podávám i tyto pozměňovací návrhy, které jsou písemně rozdány na vaše stoly pod názvem "Pozměňovací návrhy k tisku 947 poslanec Pícl".

K těmto návrhům mi dovolte ještě podat legislativně technické úpravy.

K části Reforma veřejné správy.

1. V článku A bod 2 zní: 2. V § 16 odstavec 3 se slova "kraje v samostatné působnosti mohou zřizovat a spravovat" nahrazují slovy "kraje mohou zřizovat a spravovat".

2. Bod 4 v článku A se označí jako samostatný článek, jehož název zní: Článek X. změna zákona č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

3. V článku C (změna zákona č. 564/1990 Sb.) se v bodech 5 a 7 zrušují slova "pokud tento zákon nestanoví jinak".

4. V článku C bod 14 zní: 14. V § 10 se odstavec 1 zrušuje a současně se zrušuje označení odstavce 2.

5. V článku C v bodu 32 začátek věty před dvojtečkou zní: V § 17c odstavec 2 se slova "pokud se nejedná o školy zřizované ústředním orgánem státní správy, orgánem kraje v přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak, obcí nebo státem registrovanou církví nebo státem registrovanou náboženskou společností" nahrazují slovy "k části Další změny. V článku A (změna školského zákona) bodu 1 se na konci doplňuje věta: Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5."

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Druhý v podrobné rozpravě je pan poslanec Suchánek.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych předložil jeden pozměňovací návrh k projednávanému tisku 947.

Navrhuji vložit do § 14 za stávající odstavec 4 nové odstavce 5 a 6, dosavadní odstavce 5, 6 a 7 se přečíslují. Návrh zní:

Odst. 5. Obec obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů na žáka.

Odst. 6. Příspěvek podle § 5 se stanoví jako 60 % průměrných celostátních neinvestičních nákladů na žáka podle odst. 4 v předcházejícím roce. Způsob výpočtu příspěvku stanoví vláda nařízením.

Zdůvodnění. Návrh se pokouší vyřešit neuspokojivý stav v oblasti financování obecních škol tím, že stanoví systém výpočtu příspěvku státu na neinvestiční náklady na žáka. Pomocí systému dotací do školství se přidělují obcím potřebné finanční prostředky na zabezpečení povinné školní docházky a činnosti mateřských škol. Výše této dotace je stanovena finančním ukazatelem v přepočtu na jednoho žáka mateřské nebo základní školy, jež v roce 1994 činila 1000 Kč, v letech 1995 a 1996 pak 1080 Kč, v roce 1997 to bylo 1100 Kč a konečně v roce 2001 částku 1221 Kč na zabezpečení povinné školní docházky a činnosti mateřských škol. Tato dotace je doplněna dalšími účelovými dotacemi, a to od okresního úřadu na mzdy pracovníků škol, na učební pomůcky a školní potřeby. Zbytek výdajů na školství musí obec financovat z dalších vlastních příjmů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se někdo další do podrobné rozpravy? Paní poslankyně Svobodová.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Děkuji, pane předsedo. Jak jsem avizovala, na základě svého vystoupení v obecné rozpravě jsem vlastně zdůvodnila následující pozměňovací návrhy. Navrhuji v novele zákona 565/1990 Sb. zrušit následující paragrafy:

§ 7 odst. h) - to je pod bodem 1. Týká se udělování souhlasu s jmenováním a odvoláváním ředitelů krajem.

Dále pod číslem 3 § 14 odst. 7 - týká se toho, že obec se souhlasem kraje by jmenovala a odvolávala ředitele.

Dále navrhuji zrušit pod číslem 2 § 14 odstavec 2 - týká se zřizování škol, školských a předškolních zařízení jakožto příspěvkových organizací obcí.

Další se týká § 24 odst. 4 - to je bod 8 novely zákona, týká se povinnosti obcí do 1. 1. 2003 zajistit u všech svých škol vstup do právní subjektivity.

A konečně pod číslem 4 § 16 - týká se možnosti, aby kraj mohl zřizovat další školy, např. základní nebo předškolní zařízení. Také zrušit.

Dále bych navrhla legislativně technickou úpravu, týká se § 24 odstavec 3 zákona 564/1990 Sb. Na konci druhé věty se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad". Čili slova "orgán kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajský úřad".

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Kolegyně a kolegové, dovolte, abych přednesla dva okruhy pozměňovacích návrhů. Za prvé je to pozměňovací návrh k tisku 947, kde navrhuji vložit nové body do článku 1, které znějí:

Za prvé. V § 14 odstavec 7 zní: Obec s předchozím souhlasem krajského úřadu jmenuje na základě výsledků konkursního řízení a odvolává ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které zřizuje. Bez předchozího souhlasu krajského úřadu je jmenování a odvolání neplatné.

Druhý pozměňovací návrh k témuž okruhu problémů. V § 17 odstavec 3 zní: Kraj s předchozím souhlasem ministerstva jmenuje na základě výsledků konkursního řízení a odvolává ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které zřizuje. Bez předchozího souhlasu ministerstva je jmenování a odvolání neplatné.

Krátce zdůvodním tím, že se domnívám, že je potřeba jmenovací i odvolací proces ředitelů škol jak pro kraje, tak pro obce.

Druhý okruh pozměňovacích návrhů se vztahuje k tisku 947/2, tedy k usnesení výboru. Navrhuji nové znění bodu 3.

Článek 2 zní: V § 57b zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se v odstavci 1 vkládají za slova "církevní školy" slova "pro účely tohoto zákona se církevní školy považují za církevní právnické osoby a jsou školami podle tohoto zákona".

K tisku 947 dále navrhuji nový bod č. 9, který zní:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP