(11.10 hodin)
(pokračuje Gross)

Ještě bych v úvodním slově předeslal jednu věc, a to je to, že máme určitou možnost v průběhu projednávání tohoto zákona napravit ten problém, který byl poměrně hodně medializován, tj. problém, který se týká provozu na pozemních komunikacích, kdy jsme přijali normu, která ve své podstatě znemožňuje automobilům v celkové hodnotě převyšující 12 tisíc kg se pohybovat na našich komunikacích. Tak jenom avizuji, že v podrobné rozpravě přednesu pozměňovací návrh, protože tímto zákonem je otevřen i zákon o přestupcích. Tak si myslím, že by byla chyba, kdyby Poslanecká sněmovna tuto viditelnou chybu nenapravila při první příležitosti, kdy ji můžeme napravit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Návrh jsme v prvém čtení přikázali petičnímu výboru a ústavně právnímu výboru. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 1163/2 a 1163/3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj petičního výboru pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové a kolegyně, petiční výbor projednával původní text novely tohoto zákona a doporučil sněmovně, aby tento návrh byl zamítnut. Tuto minimální verzi, kterou však projednáváme nyní, petiční výbor neprojednal. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní prosím, aby nás o jednání ústavně právního výboru informoval zpravodaj výboru pan poslanec Dalibor Matulka.

Omlouvám se, pouze pro stenozáznam: mám pocit, že jsem řekla u pana poslance Stanislava Křečka, že je zpravodajem ústavně právního výboru. Pan poslanec Křeček je zpravodajem petičního výboru.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, ministr vnitra se částečně zhostil funkce zpravodaje ústavně právního výboru, neboť vám poměrně podrobně vysvětlil události, které v ústavně právním výboru byly. Já pana ministra malinko doplním.

Pravdou je, že ústavně právní výbor se touto materií zabýval dost podrobně a také dlouho. Už jsme ve druhém a třetím čtení tuto předlohu měli mít. Ale právě z těch důvodů, o kterých pan ministr hovořil, to znamená, že ústavně právní výbor dospěl k názoru, že není zapotřebí přijímat zcela nový shromažďovací zákon, ale že bude užitečné udělat určitou minimální novelu platného zákona, se ústavně právní výbor dohodl na určitém zadání, kdy požádal Ministerstvo vnitra o jakousi legislativní spolupráci, případně dokonce iniciativu v tom, co je skutečně nezbytné novelizovat. Pan ministr vysvětlil, které tři, resp. čtyři věci to byly. Ta čtvrtá je opravdu to terminologické upřesnění. Usnesení ústavně právního výboru se tímto procesem poněkud sice zdrželo, proto druhé čtení je až dnes, ale myslím, že to není na škodu věci.

Důležité je, že ústavně právní výbor přijal usnesení, které máte všichni k dispozici. Je uvedeno pod sněmovním tiskem 1163/3. Avizuji, že hned na úvod obecné rozpravy se přihlásím, abych mohl podat návrh, aby toto usnesení ústavně právního výboru, resp. sněmovní tisk 1163/3, bylo základem pro projednání tohoto návrhu zákona v podrobné rozpravě ve druhém čtení a aby případné pozměňovací návrhy směřovaly k tisku 1163/3, a nikoliv k původnímu tisku 1163 bez lomítka, čili k původnímu vládnímu návrhu.

Rád bych ještě doplnil, možná trošku upřesnil slova pana ministra o tom, že projednávání v ústavně právním výboru bylo poněkud kontroverzní a že se těžko hledala shoda. Myslím si, že přesnější vyjádření je, že projednávání nebylo kontroverzní, že zprava doleva jsme se velmi rychle shodli na tom, co bylo výsledkem jednání, to znamená, že nový zákon nechceme. Výrazná shoda byla - pokud by tedy měl být nový zákon takto neupraven a projednáván v té podobě, jak jej vláda předložila - na zamítnutí podobně jako v petičním výboru. To je jenom malinké upřesnění. Jinak jsem snad ve zpravodajské zprávě řekl všechno.

Jen doplnění. Usnesení, které je uvedeno ve sněmovním tisku 1163/3, je usnesení ze 106. schůze ústavně právního výboru ze dne 10. dubna 2002.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane zpravodaji. Prosím, návrh na to, že se základem pro jednání má stát sněmovní tisk 1163/3, předneste při zahájení v podrobné rozpravě.

V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Vznáším tedy regulérně v obecné rozpravě tento avizovaný procedurální návrh, abychom za základ jednání vzali tento tisk.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, právě jsem vám tedy říkala, že byste to měl vznést v podrobné rozpravě, ve které vystoupíte jako první. Tak se obvykle zachází s těmito komplexními pozměňovacími návrhy, které se berou za základ projednávání tisku.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Paní předsedající, takto se s tím obvykle zachází, ale já se domnívám, že je v tomto případě účelné tento návrh podat již v obecné rozpravě, protože to jsou skutečně zcela dva odlišné materiály. A je i důležité, abychom dopředu věděli, o čem máme vůbec vést obecnou rozpravu, protože pokud bych měl vést obecnou rozpravu ke sněmovnímu tisku 1163 bez lomítka, to by byla rozprava úplně o něčem jiném než o usnesení ÚPV. Čili proto si myslím, že je dobře to podat už v obecné rozpravě, abychom věděli, o čem bude řeč.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, ale souhlasíte s tím, že tento návrh odhlasujeme na počátku podrobné rozpravy? Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Pakliže tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které udílím slovo panu zpravodaji Matulkovi s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Tento procedurální návrh už byl podán. Tímto ho opakuji. Současně mám prosbu na poslance a poslankyně, kteří se chystají vystoupit v podrobné rozpravě s pozměňovacími návrhy, aby si je pokud možno připravili písemně a předali mi je. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Matulky, aby základem pro projednání tohoto bodu se stal sněmovní tisk 1163/3. Pro jistotu vás všechny odhlásím a požádám o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 62, které zahajuji, se ptám, kdo je pro tento procedurální návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 62 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 121 vyslovilo 96 a 8 bylo proti.

 

Základem pro jednání se tedy stal sněmovní tisk 1163/3.

 

Do podrobné rozpravy se dále přihlásil pan poslanec Stanislav Křeček, připraví se pan poslanec Vladimír Mlynář.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, zákon stanoví novou povinnost, že účastníci shromažďování nesmějí mít obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci. Domnívám se, že termín "ztěžujícím identifikaci" je nejasný, protože ztěžovat identifikaci mohou i sluneční brýle nebo nasazená čepice a rozhodně by takovýto výklad ochraně občanských práv neprospěl. Proto navrhuji, aby byla vypuštěna slova ztěžujícím, nebo aby zůstal zachován text "musí mít obličej zakrytý způsobem znemožňujícím identifikaci", aby tento text byl jasný. Navrhuji proto, aby se v § 7 odst. 4 a v § 14 odst. 2 d) vypustila slova "ztěžujícím nebo".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Vladimír Mlynář, připraví se pan poslanec František Pejřil.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, vážená vládo, navrhuji doplnit do § 14 odst. 3 za písm. g) nové písm. h), které zní: neoprávněně úmyslně zabrání jinému podstatnému rozsahu ve výkonu práva shromažďovacího.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP