(11.20 hodin)
(pokračuje Mlynář)

Tuto skutkovou podstatu obsahoval původní vládní návrh, který byl tedy výrazně pozměněn v ústavně právním výboru. Bez této skutkové podstaty, kterou navrhuji vrátit do návrhu, by se velice obtížně zasahovalo proti skupinám či jednotlivcům, kteří narušují shromáždění a omezují možnost výkonu shromažďovacího práva účastníkům shromáždění, kteří se chovají pokojně.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec František Pejřil, připraví se pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec František Pejřil: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi podat pozměňovací návrh k § 11 odst. 2, kde se za první větu vkládá věta: "Pokud o to svolavatel požádá, zašle mu úřad současně s vyvěšením rozhodnutí na úřední desce písemné vyhotovení na vědomí."

Zdůvodnění. Svolavatel, zejména pokud je z jiné obce, je zbytečně omezován nutností pravidelně kontrolovat úřední desku. Zaslání písemného vyhotovení neovlivní způsob doručení. Doručení bude stále pouze prostřednictvím vyvěšení na úřední desce. Pouze se zašle jedno vyhotovení svolavateli k informaci. Ten tak bude mít v ruce jak písemné vyhotovení, tak jakési upozornění na vyvěšení rozhodnutí úřadu. Odpadá tak případná nutnost dojíždět k úřední desce. Zaslání je vázáno na žádost.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, pane ministře, dámy a pánové, navrhuji nový pozměňovací návrh, který by byl zařazen jako nový bod 5 do projednávaného návrhu, a ostatní body by se přečíslovaly. Přečtu návrh.

Bod 5. V § 5 odst. 1 druhá věta zní: "Z vážných důvodů, zejména jestliže svolavatel nemohl z důvodu, pro který hodlá svolat shromáždění, vědět, a konáním shromáždění v době podle věty první by mohl být zmařen jeho účel, přijme úřad oznámení i v kratší době, nejméně však 24 hodin před zamýšleným konáním; takové oznámení musí být předloženo osobně."

Zároveň se mění věta 4, která nyní zní: "Je-li oznámení předloženo osobně, musí tak být učiněno v pracovní den v době mezi 8. a 15. hodinou."

Tento pozměňovací návrh byl už projednáván v ústavně právním výboru, nebyl však přijat, protože vznikla debata, jestli není ovlivněním ostatních částí návrhu. Současné znění druhé věty je takové, že úřad může v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě. Slovo "může" však dává libovůli příslušnému úředníkovi. Návrh směřuje k tomu, aby jsou-li popsané vážné důvody, úřad, jestliže oznámení předloženo řádným způsobem, takové oznámení přijal.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Dále se hlásí do podrobné rozpravy pan ministr Gross, poté pan poslanec Matulka.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, nejprve jeden pozměňovací návrh k meritu věci. Týká se nového bodu, který by v tisku, který byl vzat za základ, se tam doplnil. Týká se to věci, kterou už ústavně právní výbor projednával, ale přesto považuji v tomto bodě rozhodnutí ústavně právního výboru za minimálně vhodné k tomu, aby ještě bylo podrobeno případné revizi Poslanecké sněmovny.

Týká se to § 6 odst. 4, kde navrhuji, aby ve stávajícím textu zákona byla slova "je oprávněn vydávat" nahrazena slovem "vydává". Jde o pokyny svolavatele při průběhu shromáždění za účelem zajištění jeho řádného průběhu. Současná právní úprava dává pořadateli, resp. svolavateli možnost, aby takovéto pokyny vydával. My se domníváme, že by to mělo být jeho povinností, aby vydával takovéto pokyny, které povedou k řádnému průběhu shromáždění. Je to trend, aby se zvýšila zodpovědnost pořadatele za průběh a případně i následky takových shromáždění. Opakuji: ústavně právní výbor o této věci už jednal, nedoporučil ji Poslanecké sněmovně, přesto si ale myslím, že by stálo za to, abychom se nad tím ještě jednou zamysleli, protože je pravda, že pořadatelé mnohdy nemají příliš velkou motivaci svými pokyny usměrňovat případný průběh, a myslím, že pokud tam ta povinnost bude, bude to ku prospěchu věci.

Druhá věc je záležitost, kterou jsem už avizoval. Týká se přestupkového zákona, kdy navrhuji za část třetí návrhu zákona vložit část čtvrtou, teď ale nevím, jestli je to plně v kontextu s tím, co bylo teď schváleno, to znamená, jestli komplexní pozměňovací návrh, který byl vzat za základ, má toto číslování. Pokud ne, prosím, aby to bylo vnímáno jako legislativně technické připomínky, které budeme moci zhojit v rámci třetího čtení. Takže novou část, kterou zatím čísluji část čtvrtá, která by zněla: Změna zákona o přestupcích. Čl. IV. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb, zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod číslem 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 23 odst. 1 písm. j) se slova "nebo jako řidič užije tyto komunikace k jízdě nákladním automobilem o celkové hmotnosti převyšující 12 000 kg" zrušují.

2. § 23 odst. 1 písm. k) zní: "k) překročil při kontrolním vážení vozidla hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem", konec uvozovek, které začínaly před písm. k), které uvozovalo tuto větu.

3. V § 86 písm. a) se slova "podle § 23 odst. 1 písm. a), f), g), i), j)," nahrazují slovy "podle § 23 odst. 1 písm. a), f), g), i), j), s) a t)".

Dosavadní část 4. včetně čl. II a část 5. včetně čl. V se přečíslují na část pátou a část šestou a čl. VI.

V souvislosti s tím, co jsem uvedl, bude zapotřebí zřejmě změnit i název zákona, takže podávám i pozměňovací návrh k tomu, aby se změnil název zákona, který by zněl: Návrh zákona, kterým se mění zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a některé další zákony.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP