(11.40 hodin)
(pokračuje Filip)

V podstatě navrhuji po pozměňovacích návrzích, které tady zazněly, jenom vypuštění takzvaného účelu shromáždění, protože pokud bychom se s tím nevypořádali, bylo by později možné jednotlivé účely vyšachovávat tak dlouho, až by to shromáždění bylo zakázáno komukoli, protože účely by byly specifikovány a rozšiřovány podle volné úvahy například exekutivy.

Takže navrhuji vypustit v § 5 odst. 2 písm. a) slova účel shromáždění a pak § 5 odst. 2 písm. a) bude začínat den místo atd.

V § 6 odst. 5 písm. c) vypustit celé a potom písmena d) až f) přečíslovat na písmena c) až e).

V § 10 odst. 1 vypustit slova oznámený účel a potom by § 10 odst. 1 byl v textu takto: Jestliže by shromáždění směřovalo, to znamená proti tomu, co je oznámeno jako legitimní, za co je možné shromáždění rozpustit.

Nakonec v § 12 odst. 5 by se vypustila slova jestliže se podstatně odchýlilo od oznámeného účelu takovým způsobem, že, a tato půlvěta by se nahradila pouze pojítkem když a věta je dále logická. Ten, kdo se tím zákonem zabývá, ví, že jinde tato záležitost není popsána.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Pakliže tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Myslím, že mohu ukončit i projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

20.
Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Pavla Severy, Tomáše Kladívka, Miloše Titze,
Václava Franka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 1179/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Pavla Severu. Mám zde psaného poslance Pavla Severu, ač nevidím ho zde. Paní Poslankyně Hanačíková, která je psaná na prvním místě, je připravena vystoupit, takže jí uděluji slovo.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, musím s potěšením konstatovat, že všichni, kteří se podíleli na zákonu při projednávání ve výboru pro obranu a bezpečnost, projevili maximální snahu, aby zákon byl upraven do podoby, kdy bude nejlépe praktický a funkční v aplikaci v současné době.

Pro vaši informaci, především došlo k přesnější specifikaci získávání informací obecní policie od příslušných orgánů, dále byly také přesně specifikovány požadavky na obecního strážníka, a to především v otázce spolehlivosti a jeho bezúhonnosti. Došlo také k dílčím úpravám pravomocí obecních strážníků, kteří budou bdít nad dodržováním veřejného pořádku.

To je stručně k současně projednávanému návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 1179/2 a 3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost poslanec Radim Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Děkuji. Paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, skutečně, jak řekl můj předřečník a jak řekla předkladatelka, ve výboru pro obranu a bezpečnost došlo opravdu k velkému konsensu, protože při projednávání v prvém čtení to zdaleka tak nevypadalo, že by tento návrh mohl projít nějak hladce Poslaneckou sněmovnou. Ale ukázalo se, že skutečně když se chce, tak poslanci jsou schopni se dohodnout, a na svém zasedání dne 10. dubna 2002 na své 67. schůzi výboru pro obranu a bezpečnost se vyslovil tento výbor k návrhu poslanců Ivany Hanačíkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, sněmovní tisk 1179, souhlas. Myslím si, že máte všechny pozměňovací návrhy, které výbor pro obranu a bezpečnost předložil, na lavici, takže je nebudu tady opakovat.

Jsem připraven přednést pouze dva pozměňovací návrhy v podrobné rozpravě. Myslím si, že není třeba velkých slov. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, budu velmi stručný. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí předlohu tohoto zákona projednal a doporučil Poslanecké sněmovně ke schválení.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pakliže tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se jako první přihlásil písemně pan poslanec Radim Turek. Připraví se pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Radim Turek: Paní předsedající, přednesl bych dva pozměňující návrhy. Nejprve ten kratší.

V § 2 odst. 2 bod b) za slova alkoholické nápoje bych vložil nová slova nebo tabákových výrobků. Zdůvodňuji poměrně jednoduše. Nevidím rozdíl prostě při porušování prodeje alkoholických nápojů, případně že člověk má v sobě nějakou návykovou látku, proč by obecní policie neměla zakročit i proti tomu, když prodejce evidentně prodá osobě mladší 18 let cigarety, jelikož zákon umožňuje toto potrestat. To je můj kratší pozměňující návrh.

Teď musím přednést trochu delší, tak mě omluvte, protože budu citovat několik změn zákoníku práce.

Pozměňující návrh k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, by zněl takto: Změna zákoníku práce: zákon č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1985 Sb., 72/1982 Sb., zákona č. 111/1984 Sb., zákona č. 22/1985 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 98/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 297/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 287/1985 Sb., zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 255/1999 Sb., zákona č. 29/1000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., a už se blížím ke konci, zákona č. 177/2001 Sb. a zákona č. 6/2002 Sb., se mění takto: V § 73 odst. 2 se za slova orgánů územních samosprávných celků vkládají slova zaměstnanci územně samosprávných celků zařazení v obecní policii.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP