(11.50 hodin)
(pokračuje Turek)

Odůvodnění je poměrně jednoduché. Při takto dlouhém pozměňovacím návrhu je zapotřebí vztáhnout povinnosti uvedené v odst. 2 také na zaměstnance územně samosprávných celků, zařazené v obecní policii.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, nikam nechoďte, měl byste ještě doplnit svůj návrh o to, že v případě, že tento váš pozměňovací návrh bude přijat, navrhujete, aby se tato změna promítla také do názvu zákona.

 

Poslanec Radim Turek: Ano, já samozřejmě toto také navrhuji, aby v případě, že tento návrh bude přijat, se to promítlo také do změny názvu zákona. Děkuji za upozornění.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Výborně. Slovo má pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ačkoli Poslanecká sněmovna nerozhodla o tom, že základem pro její další projednávání bude tisk 1179/3, usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, domnívám se, že tak patrně učiní neprodleně, neboť návrh, který předkládám, se vztahuje právě k tomuto usnesení.

Navrhuji, aby byl vypuštěn bod 12 navrženého usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, tedy text "v dosavadním bodu 23, za § 24a vložit nový § 24b, který zní:

§ 24b

(1) Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.

(2) Jsou-li k pořizování záznamů podle odst. 1 zřízeny stálé automatické technické systémy, je obecní policie povinna informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejnit."

Navrhuji tedy, aby toto ustanovení nebylo vloženo do zákona o obecní policii, neboť se domnívám, že pořizování zvukových záznamů nebo jiných záznamů není předmětem činnosti obecní policie a takovou působnost by neměla v žádném případě mít.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. a tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším předmětem našeho jednání je bod číslo

 

21.
Návrh poslanců Toma Zajíčka, Pavla Peška a Jana Grůzy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí
z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1181/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Toma Zajíčka.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že v průběhu prvého čtení jsem vás velmi podrobně informoval o kratičké novele zákona 172/1991 Sb., dovolím si vás nyní pouze informovat o některých nových skutečnostech, které mezi prvním a druhým čtením tohoto návrhu v Poslanecké sněmovně vznikly.

Jestli jsou mé informace správné, je nejvýš pravděpodobné, že bude předložen v rámci druhého čtení pozměňovací návrh, který by měl upřesnit podmínky našeho návrhu, tedy ohlášení, které by osvědčovalo přechod vlastnického práva obcí ve věci některých majetků státu, tedy České republiky. Protože jsme byli v průběhu oné doby mezi prvním a druhým čtením v kontaktu s celou řadou institucí, kterých se tato drobná novelka týká, došli jsme k názoru, že doplnění naší drobné novely tak, jak bylo navrhováno z některých stran a jak to bylo projednáváno před druhým čtením, by v mnoha ohledech nemělo nebo nemohlo být zahrnuto do novely zákona, že dikce, která byla navrhována, má spíše charakter podzákonného předpisu, tedy vyhlášky, a jsou-li mé informace správné, tento návrh na doplnění naší novely zde v průběhu druhého čtení padne. To by znamenalo rozšíření naší novely o zmocnění Českému katastrálnímu a zeměměřickému úřadu v tom, aby podrobnosti tohoto ohlášení, které změnou § 8 v naší novele přinášíme, bylo upřesněno právě výše zmíněnou vyhláškou.

Za předkladatele mohu říci, že takovýto návrh akceptujeme. Domníváme se, že tento návrh naši novelu zlepšuje, a jsme připraveni takovýto návrh akceptovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Předložený návrh jsme přikázali k projednání rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Iniciativně ho projednal také zemědělský výbor. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 1181/2 až 4. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Vladimír Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením č. 618 rozpočtového výboru z jeho 58. schůze dne 10. dubna 2002.

Po úvodním slově předkladatele poslance Zajíčka, zpravodajské zprávě poslance Doležala a po rozpravě rozpočtový výbor parlamentu doporučuje, aby s návrhem poslanců Toma Zajíčka, Pavla Peška a Jana Grůzy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, tisk 1181, vyslovila souhlas bez připomínek.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Dále se slova ujme zpravodajka výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí paní poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Paní předsedající, kolegyně a kolegové, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 59. schůzi 27. února 2002 projednal návrh poslanců Toma Zajíčka, Pavla Peška a Jana Grůzy a nepřijal k sněmovnímu tisku 1181 žádné usnesení. Byla jsem zmocněna, abych s tímto rozhodnutím seznámila Poslaneckou sněmovnu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slova se ujme zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Hort.

 

Poslanec Petr Hort: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, zemědělský výbor na své 60. schůzi se uvedeným návrhem zákona zabýval a po úvodním slově poslance Grůzy, zpravodajské zprávě poslance Horta a po rozpravě doporučil Poslanecké sněmovně návrh poslanců Toma Zajíčka, Pavla Peška a Jana Grůzy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1181, schválit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Josef Mandík.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych se přihlásil později i do podrobné rozpravy, ale v obecné rozpravě mi dovolte, abych navrhl zamítnutí této předlohy s tímto zdůvodněním.

Tato novela počítá s pouhým ohlášením obce místně příslušnému katastrálnímu úřadu, že obec je vlastníkem některých nemovitostí, které jsou předmětem evidence katastru nemovitostí. Pro zdůvodnění návrhu novely je jediný argument o obdobné úpravě u Pozemkového fondu České republiky, který může na základě zákona 95/1999 Sb. ohlášením zapsat zprávu Pozemkového fondu České republiky katastru nemovitostí. U Pozemkového fondu České republiky je však stále zachováno vlastnictví České republiky, což u navrhované novely samozřejmě není. Znamená to tedy, že tento argument je naprosto neadekvátní.

Eventuální schválení navrhované novely by založilo nerovnost postavení toho, jenž právo pozbývá, nebo se mu zmenšuje, ve vztahu k tomu, kdo nabývá, nebo se mu právo zvětšuje, nebo to dokonce pouze tvrdí. Tvrzené právo je ale sporné a jednostranně ohlašovaná změna práva je vyloučena.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP