(12.00 hodin)
(pokračuje Mandík)

Stávající postup dle ustanovení § 36 odst. 5 a) vyhlášky č. 190 z roku 1996 Sb., v platném znění, tak jiné prohlášení formou notářského zápisu neosvědčuje rovněž vlastnické právo obce, alespoň však musí obsahovat prohlášení o nespornosti tvrzeného vlastnického práva obce a navíc jde o veřejnou listinu.

Jestliže dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona 265/1992 Sb., v platném znění, jsou v případě přechodu vlastnického práva ze zákona zápisy v katastru nemovitostí prováděny pouze záznamem, který však katastrální úřady blíže nezkoumají, a i když na rozdíl od zápisu vkladem do katastru nemovitostí právo vlastnické se záznamem nemění, nevzniká ani nezaniká, nelze připustit, aby na tzv. listinu vlastnictví byly po 1. 1. 1993 v katastru nemovitosti navrhovaným pouhým ohlášením provedeny zápisy zakládající dobrou víru, viz ustanovení § 11 zákona 265, třetích subjektů při event. nabývání práv navrhovaným způsobem v katastru nemovitostí k zapsaným věcem.

Eventuální přijetí návrhu novely velmi pravděpodobně povede k množství soudních sporů o to, kdo skutečně má vlastnické právo proti stavu zápisu na listě vlastnictví, a tím i k značné nejistotě veřejnosti i zahraničních investorů v objektivnosti zápisu v katastru nemovitostí.

Případné přijetí návrhu novely velmi znesnadní až znemožní, aby organizační složky státu a další subjekty dodržovaly např. ustanovení § 14 odst. 3 zákona o majetku České republiky č. 219/2000, mj. i ochranu majetku státu. Přitom je třeba vzít v úvahu množství a změny, ke kterým v katastru nemovitostí dochází.

Proto vás žádám, dámy a pánové, abyste podpořili zamítnutí tohoto zákona. Pokud nebude přijato zamítnutí, pak v podrobné rozpravě předložím řadu pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Dále se hlásí do obecné rozpravy pan poslanec Hort.

 

Poslanec Petr Hort: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, navrhovaná novela řeší problémy se zápisy vlastnických práv pro případy, kdy je potřeba souhlasu orgánů České republiky a obce nemají žádné nástroje k vyžadování tohoto souhlasu. Novela mění podmínky ve prospěch obcí, a jak zde vyplynulo z vyjádření mého předřečníka, jsou obavy, že by obce byly příliš zvýhodňovány.

Říkám, že mám připraven v případě, že neprojde zamítnutí tohoto návrhu, v podrobné rozpravě pozměňovací návrh, který dává právo Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu svou vyhláškou stanovit podrobné podmínky tak, aby nemohlo docházet k obavám, že obce budou zvýhodněny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Pakliže tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

V obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Počkám dostatečně dlouhou dobu, aby všichni poslanci měli možnost dojít do jednacího sálu.

Budeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu, a to v hlasování pořadové číslo 63.

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu v hlasování pořadové číslo 63, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh na zamítnutí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 63 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 123 vyslovilo 44 a 59 bylo proti.

 

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které je jako první přihlášen pan poslanec Petr Hort, připraví se pan poslanec Josef Mandík.

 

Poslanec Petr Hort: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi přednést pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 1181 tohoto znění:

V § 8 se za poslední větu vkládá věta nová, která zní: Podrobnosti tohoto ohlášení stanoví Český úřad zeměměřický a katastrální ve své vyhlášce.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Mandík.

 

Poslanec Josef Mandík: Tak jak jsem v obecné rozpravě signalizoval, dovolte mi předložit pozměňovací návrh.

V čl. I návrhu ustanovení § 8 vypustit slova: "které musí obsahovat údaje o nemovitosti podle katastru nemovitostí". Toto ohlášení osvědčuje přechod vlastnického práva na obec. Ponechaný text označit jako odst. 1 a doplnit nové odstavce.

Odst. 2, který zní: V ohlášení obce podle § 8 odst. 1 tohoto zákona musí být uvedeno:

a) název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, jejíž právo k nemovitostem uvedeným v písm. c) tohoto odstavce dle ohlášení obce zaniklo současně s vlastnickým právem České republiky,

b) označení obce jako nabyvatele jí tvrzeného vlastnického práva,

c) označení nemovitosti údaji podle zvláštního předpisu,

d) odkaz na ustanovení tohoto zákona, podle kterého k tvrzenému vzniku, změně nebo zániku práv mělo dojít,

e) uvedení a doložení právních skutečností, které vedly k tvrzenému vzniku vlastnického práva obce,

f) prohlášení, že tvrzené vlastnické právo obce není sporné ani pochybné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP