(12.10 hodin)
(pokračuje Mandík)

Odstavec 3, který zní: Místně příslušný katastrální úřad před provedením zápisu záznamem katastru nemovitostí oznámí doručení ohlášení obce o vzniku jí tvrzeného vlastnického práva právnické osobě, jejíž právo mělo dle ohlášení obce zaniknout.

Odstavec 4, který zní: Sdělí-li právnická osoba, jejíž právo mělo dle ohlášení obce zaniknout, místně příslušnému katastrálnímu úřadu do 30 dnů od doručení jeho oznámení o ohlášení obce, že se změnou zápisu záznamem dle ohlášení obce nesouhlasí, vyjádří to katastrální úřad v katastru nemovitostí duplicitním zápisem vlastnického práva a vyrozumí o tom obec i právnickou osobu, u níž mělo dojít ke změně vzniku nebo zániku vlastnického práva, a odkáže je na soud.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Dovolte mi prosím, abych se vyjádřil k některým věcem, které tady padly v diskusi v souvislosti s námi navrhovanou krátkou novelou zákona 172/1991 Sb. S tím, co tady bylo řečeno panem kolegou Hortem, zcela souhlasíme a s vedením ČÚZK byla již provedena prvá jednání o tom, aby vyhláška byla upravena tak, aby vyhovovala oběma stranám a aby rovnovážná poloha mezi oběma stranami, tedy obcemi i správci státního majetku, byla touto vyhláškou upravena.

To, co tady přečetl pan kolega Mandík, je pozměňovací návrh z dílny Lesů ČR. Znám ho velmi dobře. S autorem tohoto pozměňovacího návrhu jsem včera ráno tu věc konzultoval. On sám si uvědomuje, že to, co tady bylo panem kolegou Mandíkem přečteno, nepatří do zákona, že je to vyloženě text pro podzákonnou normu, tedy pro vyhlášku. Jsme přesvědčeni, že to, co je obsahem tady načteného pozměňovacího návrhu, bude možné do vyhlášky Českého úřadu katastrálního a zeměměřického vtělit tak, aby tyto podmínky byly explicitně dány.

Moje poslední poznámka se týká notářského zápisu, tedy jedné ze dvou dnes upravených forem, která tady byla trochu glorifikována ze strany mého předřečníka. Já jenom tvrdím, že notářský zápis pro obce má jediný význam, že za něj zaplatí pět nebo více tisíc. Je to sice veřejná listina, s tím souhlasím, ale ve skutečnosti to není listina, která by nějakým autoritativním způsobem osvědčovala právě nabytí toho vlastnického práva. Takže sám notářský zápis v té věci opravdu nic neřeší.

K tomu, co tady bylo předmětem toho pozměňovacího návrhu předneseného panem kolegou Mandíkem, který napsaly Lesy ČR, výhrady samozřejmě mám, protože se vztahuje výhradně k právnickým osobám. Zákon 172/1991 nepracuje jenom s převodem majetku od právnických osob, ale také od osob jiných. Z toho důvodu je v této dikci tento pozměňovací návrh nepoužitelný, ale jsem přesvědčen o tom, že ve vyhlášce bude možné tento návrh s jistými změnami použít tak, aby byly precizovány podmínky toho, co ve své novele navrhujeme, tedy formy toho ohlášení katastru nemovitostí.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Do rozpravy se dále přihlásil pan poslanec Mandík.

 

Poslanec Josef Mandík: Paní předsedající, dámy a pánové, já se jenom vyjádřím k tomu, co zde říkal pan předřečník. Jakmile se určitá nemovitost zapíše do katastru nemovitostí, to znamená, že bude zaevidováno, že je majetkem obcí, tak obec v plném rozsahu s tímto majetkem může nakládat. Takže není pravdou to, co tady bylo před chvilečkou řečeno, že se vůbec nic neděje. Pokud nejsou vyjasněna vlastnická práva, pokud není jasné, že k tomuto zápisu může dojít, mohou vznikat pochybnosti, a proto to musí být jasně řečeno v zákoně, to znamená, že po zápisu už ta obec může tento majetek prodat, může ho zastavit, může s ním prostě právně nakládat. Takže nesouhlasím s tím, co bylo zde ve sněmovně řečeno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pan poslanec Zajíček se hlásí znovu do rozpravy.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Nechci zdržovat ctěnou Poslaneckou sněmovnu. Já bych jenom chtěl říci, že si nepamatuji, že bych řekl, že se nic neděje. Já jenom tvrdím, že majetek ze strany státu zákonem 172/1991 přešel. To, co řešíme v této drobné novele, jsou problémy se zápisem do katastru nemovitostí. Nijak nerozšiřujeme objem převáděného majetku. Nic se na věci nemění. Tento majetek na obce již tímto zákonem přešel. Řešíme - znovu zdůrazňuji - jenom formu zápisu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Pakliže tomu tak není, končím podrobnou rozpravu, a tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

22.
Návrh poslanců Václava Grünera a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky
do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1202/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo žádám zástupce navrhovatelů poslance Václava Grünera.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1202, jsem již podrobně uvedl v prvém čtení. Není proto třeba ve čtení druhém se opakovat. Chci jen využít této příležitosti a vysvětlit sněmovně jednu opakující se připomínku, která zazněla při projednávání ve výborech, a podat tak informaci, jak bylo řešeno vrácení nemovitého majetku bývalých družstev, jejichž podílníky byly výlučně fyzické osoby anebo se jednalo o tzv. smíšená lesní družstva složená z právnických a fyzických osob.

Navrhovaná novela řeší pouze převod nemovitého majetku bývalých lesních družstev obcí do vlastnictví obcí, na který bylo zapomenuto při novelizaci zákona č. 172/1991 Sb. v roce 2000. Pokud se jedná o lesní družstva, jejichž podílníky byly výlučně fyzické osoby, byl těmto fyzickým osobám nebo jejich právním nástupcům jako oprávněným osobám vrácen majetek bývalých lesních družstev podle ustanovení § 6 odstavec 1 písm. u) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy ve znění zákona o půdě. Pokud jde o tzv. smíšená družstva, právnické a fyzické osoby, bylo zjištěno, že takových družstev bylo jen několik, snad jen do deseti, a v průběhu celého restitučního procesu se tento problém neprojevil a nebyl požadavek ze strany těchto subjektů na vrácení majetku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP