(12.20 hodin)
(pokračuje Grüner)

Vážené kolegyně a kolegové, po projednání návrhu této novely zákona č. 172/1991 Sb. v zemědělském výboru a po přijetí pozměňovacího návrhu, který jsem ve výboru podával, jsem se rozhodl na základě připomínky Parlamentního institutu k tomuto pozměňovacímu návrhu, která upozorňovala na možnost pochybností o rozsahu nemovitého majetku, který má být obcím vrácen, podat v podrobné rozpravě pozměňovací návrh, který do § 2 B doplňuje odstavec 2, který tuto problematiku řeší.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a zemědělskému výboru. Rozpočtový výbor usnesení nepřijal a usnesení dalších výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 1202/2 a 3.

Prosím, aby se slova nejprve ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Vladimír Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil se zprávou o projednání předloženého tisku rozpočtovým výborem, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 1202/2. Rozpočtový výbor projednal tento návrh na své 57. schůzi 26. února letošního roku. Po úvodním slově zástupce předkladatele poslance Grünera, zpravodajské zprávě poslance Doležala a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny nepřijal žádné usnesení.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dále se slova ujme zpravodajka výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí mě zmocnil, abych vás seznámila s usnesením č. 302 z 59. schůze výboru z 27. února 2002, kterým výbor doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 1202 projednat a schválit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru poslanec Petr Hort.

 

Poslanec Petr Hort: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, zemědělský výbor se zabýval uvedenou novelou zákona na své 60. schůzi a po úvodním slově poslance Grünera a zpravodajské zprávě poslance Horta a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně návrh poslanců Václava Grünera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1202, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Vladimír Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s důvody, proč rozpočtový výbor nepřijal žádné usnesení, a také s mými osobními výhradami k předloženému návrhu.

Úvodem bych rád sdělil, že nemám nic proti obcím a nechtěl bych jim ubírat právo k jejich historickému majetku, ale domnívám se, že řešení této otázky novelou zákona č. 172/1991 Sb. je nevhodné, a domnívám se, že by mělo být použito jiného postupu.

Za druhé otázku prokázání vlastnictví považuji v tomto návrhu za nedostatečnou nebo nedostatečně upravenou a už vůbec tento návrh neřeší otázku podílu jednotlivých obcí při neexistenci dostatečných podkladů. Domnívám, že i návrh, že pokud neexistují podklady, budou se dělit rovným dílem, mně nepřipadá zrovna vhodný, protože si nedovedu představit rozčtvrcenou hájovnu.

Za poslední se též ztotožňuji se stanoviskem vlády, která nám ve svém vyjádření sdělila, že oprávněné požadavky obcí na vrácení majetku bývalých lesních družstev obcí by bylo vhodné řešit samostatným zákonem, který stanoví podmínky, za nichž má obec, která byla podílníkem lesního družstva, nárok, aby s ní stát uzavřel smlouvu o převodu nemovitého majetku, v níž bude mimo jiné přesně definován převáděný majetek.

Z těchto důvodů si dovoluji navrhnout zamítnutí tohoto sněmovního tisku ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Pan poslanec Grüner.

 

Poslanec Václav Grüner: Já bych se chtěl vyjádřit k přednesenému názoru svého předřečníka. Tady v úpravě § 2 B odst. 3 se hovoří: "Majetek uvedený v odstavci 1 a 2 přechází do spoluvlastnictví obcí v podílech, které měly na majetku lesního družstva ke dni jeho likvidace. Nelze-li velikost podílu zjistit, má se za to, že jsou stejné." Nic víc a nic méně. To znamená, že jedině v případě, kdy nelze zjistit konkrétní podíl, tedy konkrétní majetek, jde o rozdělení majetku ve stejné velikosti.

K připomínce vlády k tomu, že by tato úprava měla projít zákonnou úpravou nebo novým zákonem, si myslím, že jsme v novelizaci zákona již dělali tolik novel nebo úprav, kde se řešil majetek státu, který se předává na obce, a že dvě třetiny, to znamená 24 tisíc hektarů pozemků nebo lesů bývalých lesních družstev, bylo obcím vráceno na základě vládního nařízení. Tato malá novela řeší jen problém zbývajících 6 tisíc hektarů, které navráceny nebyly, a tím de facto dává toto do náležitého právního stavu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není-li tomu tak, končím obecnou rozpravu.

V rozpravě padl návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Já vás všechny odhlašuji a současně prosím všechny poslankyně a poslance, kteří se chtějí zúčastnit tohoto hlasování, aby se dostavili do jednacího sálu.

 

V hlasování pořadové číslo 64 rozhodneme o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 64 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 64 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 123 vyslovilo 45 a 69 bylo proti.

 

Zahajuji tedy rozpravu podrobnou, do které se jako první přihlásil pan poslanec Václav Grüner.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážená paní předsedající, vážení pánové a dámy, dovolte mi přednést pozměňovací návrh k tisku 1202.

§ 2 B zní: Odstavec 1. Do vlastnictví obcí dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dále přecházejí nemovitosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) až d), které jsou ve vlastnictví České republiky a které ke dni 31. prosince 1949 byly ve vlastnictví lesních družstev, jejichž podílníky ke dni jejich likvidace byly výlučně obce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP