(12.30 hodin)
(pokračuje Grüner)

Odstavec 2. Do vlastnictví obcí přecházejí i nemovitosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) až d), které jsou ve vlastnictví České republiky a které byly obcím nebo lesním družstvům obcí přiděleny způsobem uvedeným v § 2a odst. 1. Ustanovení § 2a odst. 2, 3 a 4 se použijí obdobně.

Odstavec 3. Majetek uvedený v odst. 1 a 2 přechází do spoluvlastnictví obcí v podílech, které měly na majetku lesního družstva ke dni jeho likvidace. Nelze-li velikost podílů zjistit, má se za to, že jsou stejné.

Odstavec 4. Pokud obec, která byla podílníkem v lesním družstvu, po dni jeho likvidace zanikla, přechází její podíl na obec, která je právním nástupcem zaniklé obce. Je-li právních nástupců více, přechází její podíl do jejich spoluvlastnictví rovným dílem. Není-li žádná nástupnická obec, přechází majetek rovným dílem do spoluvlastnictví ostatních obcí, které byly podílníky v témž lesním družstvu ke dni jeho likvidace.

Odstavec 5. Do vlastnictví obcí nepřecházejí pozemky zastavěné po dni likvidace družstva stavbami ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, včetně pozemků, které se zastavěnými pozemky tvoří jeden funkční celek, s výjimkou lesních cest a oplocenek.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Pakliže tomu tak není, končím podrobnou rozpravu, a tím končím projednávání tohoto bodu.

Kolegyně a kolegové, jak bylo rozhodnuto na počátku této schůze, v tuto chvíli budeme projednávat body 88 a 89 schváleného pořadu schůze, kterými jsou "Návrh na volbu kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu" a "Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu".

 

Nejprve tedy bod 88, kterým je

 

88.
Návrh na volbu kandidátů na jmenování do funkcí
prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, nejprve budeme projednávat návrh na volbu kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. 7. července tohoto roku skončí funkční období prezidentu NKÚ a jeho viceprezidentovi. Jedná se tedy o volbu kandidátů na jmenování do těchto funkcí. Návrh Poslanecké sněmovny, který dnes možná vytvoříme, bude následně předložen prezidentu republiky, který podle ústavy jmenuje prezidenta a viceprezidenta NKÚ. Složením slibu do rukou prezidenta republiky se tito funkcionáři Nejvyššího kontrolního úřadu ujímají svých funkcí na devět let.

Ve stanovené lhůtě jsme obdrželi od poslaneckých klubů tyto návrhy: Návrh na kandidáta na jmenování do funkce prezidenta NKÚ - Lubomír Voleník, ODS. Návrhy na kandidáty na jmenování do funkce viceprezidenta NKÚ - František Brožík, ČSSD, a Ladislav Zeman, KSČM. 12. dubna byly všechny tyto návrhy zaslány na vědomí všem poslaneckým klubům.

Nyní bych Poslaneckou sněmovnu chtěl seznámit s návrhem volební komise na způsob hlasování. Toto hlasování je poněkud netypické. Nejedná se o klasickou volbu, ale o návrh Poslanecké sněmovny, kterým tato předkládá své kandidáty ke jmenování prezidentu republiky. Způsob hlasování zvláštní zákon nestanoví. Navrhuji tedy obdobnou proceduru, jaká proběhla na 46. schůzi Poslanecké sněmovny při hlasování o návrhu na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. To tedy znamená tajné hlasování, které může proběhnout kdykoliv v průběhu této schůze. Hlasovací lístky jsou připraveny. V případě, že nebude zvolen kandidát na jmenování do funkce prezidenta NKÚ nebo nebude zvolen žádný z kandidátů jmenovaný do funkce viceprezidenta NKÚ, volební komise navrhuje tento postup: zařadit do pořadu právě probíhající schůze Poslanecké sněmovny totožný nový bod, ve kterém by Poslanecká sněmovna rozhodovala opět mezi navrženými kandidáty z předchozího hlasování. Po vyhlášení výsledků hlasování jsem připraven tento procedurální návrh přednést za těch okolností, které jsem uvedl, tedy pokud by nebyl zvolen žádný z kandidátů.

Nyní bych vás poprosil, paní předsedající, kdybyste otevřela rozpravu jak k návrhu na tajné hlasování, tak k návrhu volební komise na další postup v případě nezvolení kandidáta na jmenování do funkce prezidenta a viceprezidenta NKÚ.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám rozpravu jak ke způsobu volby, tak k další proceduře, tak i k osobám navržených kandidátů. Hlásí se někdo do této rozpravy? Není-li tomu tak, rozpravu končím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, nyní bychom měli hlasováním rozhodnout o tajné volbě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pane předsedo, ale chvíli bych ještě vyčkala. Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Budeme tedy hlasovat o způsobu volby tak, jak byl navržen předsedou volební komise, tzn. tajnou volbu.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 65, které zahajuji, a ptám se, kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 65 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 107 pro vyslovilo 94 a 10 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní bych vás, vážená paní předsedající, požádal, abyste dala hlasovat o návrhu volební komise na další postup v případě nezvolení kandidáta na jmenování do funkce prezidenta NKÚ nebo viceprezidenta NKÚ, tak jak jsem jej přednesl před krátkým okamžikem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane předsedo, myslíte, že je potřebné to schvalovat v tuto chvíli? Dobře.

 

Budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu volební komise, který přednesl předseda její komise poslanec Vidím.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 66 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 66 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 112 pro vyslovilo 96 a 12 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní bych požádal, kdybyste mohla, paní předsedající, přerušit projednávání tohoto bodu a otevřít další volební bod.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, to se právě chystám učinit. Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Budeme se zabývat bodem 89 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

89.
Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

 

Prosím, aby se slova opět ujal předseda volební komise poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pěkně děkuji za slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, 4. března letošního roku dosáhl věku 65 let člen NKÚ pan Zdeněk Ródr, a tímto dnem se tedy uvolnilo jedno místo člena NKÚ. V souladu se zákonem o tomto Nejvyšším kontrolním úřadu prezident NKÚ 12. dubna předložil návrh na volbu pana Zdeňka Brandta na člena NKÚ s konstatováním, že kandidát splňuje všechny náležitosti podle § 12 zákona o NKÚ. 12. dubna byl tento návrh rozeslán všem poslaneckým klubům. Jedná se tedy o volbu jednoho člena Nejvyššího kontrolního úřadu, který se ujme funkce po složení slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

Způsob volby zvláštní zákon nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou. Hlasovací lístky jsou připraveny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP