(Jednání opět zahájeno ve 14.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych zahájil po polední přestávce odpolední jednání 49. schůze Poslanecké sněmovny. Žádám všechny přítomné, kteří jsou v kuloárech, aby se dostavili do jednacího sálu.

Po polední přestávce poprosím ke zjištění výsledků tajného hlasování na funkce kandidátů prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a výsledku volby člena Nejvyššího kontrolního úřadu předsedu volební komise pana poslance Jana Vidíma, aby nás informoval o průběhu voleb.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem volby člena Nejvyššího kontrolního úřadu (bod 89).

Bylo vydáno 142 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 141 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navrženého kandidáta pana Zdeňka Brandta bylo odevzdáno 77 hlasů. V prvním kole byl tedy pan Zdeněk Brandt zvolen členem Nejvyššího kontrolního úřadu.

Dále dovolte, abych vás seznámil s výsledky hlasování o návrhu Poslanecké sněmovny na jmenování viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (bod 88). Bylo vydáno 142 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 142 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Ladislava Zemana bylo odevzdáno 21 hlasů, pro pana Františka Brožíka bylo odevzdáno 90 hlasů. Konstatuji, že v tomto hlasování byl pan František Brožík navržen na jmenování viceprezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu. Blahopřeji. (Potlesk. Místopředseda PSP Brožík: Děkuji.)

Na závěr mi ještě dovolte, abych vás seznámil s výsledky hlasování o návrhu Poslanecké sněmovny na jmenování prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Bylo vydáno 142 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 142 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navrženého kandidáta pana Lubomíra Voleníka bylo odevzdáno 122 hlasů. Konstatuji, že pan Lubomír Voleník byl navržen na jmenování prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu. Na dálku blahopřeji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo. Ještě jednou bych chtěl poděkovat kolegům a kolegyním za důvěru, kterou do budoucího období vložili do mé osoby, a chtěl bych poblahopřát i panu kolegovi Voleníkovi, který myslím za devět let prokázal, že je správným mužem na postu předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu.

 

Přejdeme nyní k normálnímu programu naší schůze a budeme pokračovat bodem

 

23.
Návrh poslanců Viléma Holáně, Josefa Janečka a Václava Krásy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1185/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Viléma Holáně.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, připomínám, že předkládaný návrh novely trestního zákona, potažmo trestního řádu, se týká domácího násilí.

My jsme závažnost, a tudíž potřebu řešení této věci diskutovali v prvním čtení dosti rozsáhle a došlo v této věci ke shodě. Už ne tak jednoznačné bylo mínění, že domácí násilí není věcí soukromou. Koreluje to s právním vědomím občanů české společnosti, jimž spíše chybí přesvědčení, že domácí násilí není věcí soukromou. Není věcí soukromou proto, že se týká závažným způsobem dětí, které jednak trpí oním násilným chováním samy a vidí takové násilné chování, opakují je v následující generaci, utíkají na ulici a jsou podhoubím trestné činnosti.

Návrh byl přikázán ústavně právnímu výboru a výboru petičnímu. I ve výborech byla shoda na potřebnosti řešení. Byla také převažující shoda v tom, že celá tato záležitost není jen věcí soukromou. Nicméně už nebyla shoda nad legislativním řešením a legislativním záznamem tohoto záměru. ÚPV tím své jednání skončil a návrh zamítl, petiční výbor se zabýval návrhem dále a přijal komplexní pozměňovací návrh, který je založen na řešení domácího násilí jako přitěžující okolnosti jiných trestných činů.

Předkladatelé považují svůj původní návrh za průzračnější a jasnější, nicméně komplexní pozměňovací návrh řeší mimo jiné i připomínky vlády k tomuto návrhu. Předkladatelům záleží spíše na řešení věci samé a méně na způsobu záznamu. Proto přijímáme komplexní pozměňovací návrh a doporučujeme, aby ho přijala i sněmovna.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru a petičnímu výboru, jejichž usnesení vám byla rozdána jako sněmovní tisky 1185/2 a 1185/3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj obou výborů poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jak řekl předkladatel zákona, prošel návrh tohoto zákona zásadní změnou. Účelem původního návrhu zákona bylo vytvořit novou skutkovou podstatu trestného činu, který by domácí násilí definoval jako součást jiného trestného činu - týrání svěřené osoby. Tento záměr narazil na řadu legislativních i věcných problémů, na které jsem poukázal při prvém čtení. A jak už také řekl pan kolega Holáň, petiční výbor ve snaze řešit tuto problematiku - která není zanedbatelná, je významnou součástí negativních skutečností našeho života a zaslouží své řešení a legislativní řešení - navrhl její náležité ošetření.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP